Šiluvos atlaiduose paminėtos Šventojo Tėvo apsilankymo Lietuvoje 5-osios metinės


Šiais metais rugsėjo 13-oji, pagrindinė Šiluvos atlaidų diena, buvo skirta Šventojo Tėvo apsilankymo Lietuvoje 5-osioms metinėms paminėti. Tą dieną taip pat buvo meldžiamasi už tinkamą pasirengimą Didžiajam jubiliejui. Ta proga šv. Mišias Šiluvos bazilikoje koncelebravo kardinolas V. Sladkevičius, Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai J. Preikšas, A. Vaičius, J. Žemaitis, E. Bartulis, J. Matulaitis, J. Boruta SJ, V. Michelevičius, R. Norvila, svečiai - arkivyskupas Ch. Salatka (JAV), vysk. N. Werbs'as (Vokietija), mons. G. Šarauskas (JAV), Lietuvos kunigai.

Pradėdamas šv. Mišių koncelebraciją kardinolas V. Sladkevičius pakvietė visus giesmėmis ir maldomis atsigręžti į Šiluvos Švč. Mergelę Mariją ir padėkoti už teikiamas malones. „Atsigręžti reikia į dangaus Motiną, kad pajustume jos gerumą ir meilę, sustiprintumėme tikėjimą ir per ją atsiprašytume Dievą už neištikimybę jam", - sakė kardinolas.

Arkivyskupas S. Tamkevičius per pamokslą priminė Šiluvoje pasakytus Šventojo Tėvo žodžius: „Kristus tebūna jūsų gyvenimo, jūsų demokratijos ir ateities uola". Anot arkivyskupo, per šiuos penkerius metus mes nemažai pasiekėme, bet nemažai ir praradome. Kaip vieną ryškiausių, Bažnyčiai didelį susirūpinimą keliančių ženklų ganytojas paminėjo alkoholizmą. „Šiandien reikia ne prikaišioti vieni kitiems, o konsoliduoti valstybės, mokyklos, šeimos, Bažnyčios jėgas dideliam ir sunkiam darbui - prikelti mūsų brolius ir seseris, tapusius alkoholio ir narkotikų aukomis", - sakė jis. Baigdamas pamokslą, ganytojas kvietė trečiąjį tūkstantmetį sutikti atsinaujinusiems Šventojoje Dvasioje. Šv. Mišių metu kardinolas V. Sladkevičius atnaujino Lietuvos paaukojimą Švč. Mergelei Marijai.

Rugsėjo 15 -oji, baigiamoji Šiluvos atlaidų diena, pirmąkart buvo skirta maldai už žiniasklaidą. Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus iniciatyva joje buvo pakviesti dalyvauti žiniasklaidos darbuotojai, atstovaujantys tiek katalikiškosioms, tiek bendrosioms žiniasklaidos priemonėms. Žurnalistams buvo surengta spaudos konferencija bei pažintinė programa.

Šiluvos kultūros namuose susirinkusiems beveik keturiasdešimčiai žurnalistų arkivyskupas S. Tamkevičius sakė, kad Šiluvos atlaidų metu kiekvienai dienai skirta ypatinga maldos intencija, todėl šiemet buvo nutarta vieną dieną melstis už žiniasklaidą: „Susirinkome ne kritikuoti žiniasklaidos, bet melstis už ją". Šiluvos seniūnė Birutė Želvienė supažindino susirinkusiuosius su miestelio bei seniūnijos gyvenimu bei problemomis. Šiluvos parapijos klebonas Virginijus Lenktaitis papasakojo parapijos istoriją, susijusią su pirmąkart Europoje įvykusiu Švč. Mergelės Marijos pasirodymu.

Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius, Vilniaus arkivyskupo augziliaras J. Boruta SJ kalbėjo susirinkusiems žurnalistams apie teologinę atlaidų reikšmę bei šiandieninę prasmę. Vyskupas J. Boruta SJ atkreipė dėmesį į Bažnyčios kaip bendruomenės aspektą ir šiuo bendruomeniniu aspektu siūlė pažvelgti į atgailą bei atsiteisimą gerais darbais. Anot jo, dabartinėje atlaidų sąrangoje galima įžvelgti tiek praeito šimtmečio, tiek sovietinės priespaudos sąlygoto dvasingumo bruožų. Pasak vyskupo, ieškotinos atlaidų atnaujinimo formos, suteikiančios daugiau galimybių žmonių tarpusavio bendravimui. Sakydamas pamokslą per Šiluvos bazilikoje aukotąsias šv. Mišias vyskupas J. Boruta SJ ragino žiniasklaidą liudyti gerąją naujieną ir neapsiriboti „tamsių žinių bei skandalų duona".

Po to žiniasklaidos atstovai, lydimi vyskupų J. Borutos ir S. Tamkevičiaus, nuvyko į Tytuvėnus, apžiūrėjo bažnyčią bei vienuolyną. Čia su jais bendravo parapijos klebonas Eimutis Marcinkevičius. Samariečių draugijos pirmininkės bei Tytuvėnų seniūnės Emilijos Barkauskienės iniciatyva žurnalistai buvo pavaišinti pietumis.

-kl, jp-