Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijiečių viešnagė Šveicarijoje
 

Rugpjūčio 4–15 dienomis Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos 47 žmonių grupė lankėsi Šveicarijoje, Wettingene, kur juos pakvietė Wettingeno miesto Šv. Antonijaus bei Šv. Sebastijano parapijų bendruomenės nariai. Tarp šveicarų ir klaipėdiečių užsimezgė draugiški ryšiai, kai Klaipėdoje gruodžio mėnesį lankėsi nedidelė Wettingeno delegacija. Šios kelionės vadovui, Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonui kun. Algiui Baniuliui SJ talkino DPJC direktorius Ričardas Liškauskas. Pakeliui į Šveicariją buvo apsistota Berlyne – karitatyvinės katalikų organizacijos „In via" centro namuose ir Hüttenfelde, Vasario 16-osios gimnazijoje.

Viešnagės Wettingene metu aplankytas Ciūrichas, Šv. Antonijaus bei Šv. Sebastijano bažnyčios, senasis XIII amžiaus vienuolynas, kuriame visą savaitę vyko bendros šv. Mišios, įvairūs renginiai. Vėliau lankytasi Badene. Lietuvių delegacija susitiko su Šveicarijos parlamento narių asociacijos „Pro Balticum", skirtos Baltijos šalims remti, vadovu Hansu Grafu. Buvo aptartos Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo galimybės. Paskutinę viešnagės dieną Wettingeno miesto Rotušėje lietuvius priėmė miesto meras bei socialinės tarnybos vadovas. Tikimasi, jog bendradarbiavimas tarp šių dviejų šalių nenutrūks ir išaugs į prasmingą dvasinę veiklą.

-np-


Jaunimo susikaupimo dienos Viekšniuose
 

Rugpjūčio 18 – 20 d. Viekšnių parapijos klebono kun. Mykolo Petrausko iniciatyva jau antrą kartą Viekšniuose organizuojamos jaunimo susikaupimo dienos – rekolekcijos. Visam renginiui vadovavo Žygaičių parapijos klebonas kun. Rolandas Karpavičius, savo įžvalgomis su rekolekcijų dalyviais dalijosi Akmenės dekanato dekanas kun. Jonas Bučelis. Konferencijos-diskusijos vyko šešiose grupėse pagal vaikų amžių Viekšnių vidurinėje mokykloje.

Rugpjūčio 19-ąją susikaupimo dienų dalyvių procesija su vėliavomis patraukė pėsčiomis į Maigų mišką pašventinti kryžiaus, įamžinančio bolševikų nukankinto kanauninko Jono Navicko atminimą. Įspūdingos buvo atgailos pamaldos. Jaunimas, vadovaujamas kunigų ir klierikų, bažnyčios šventoriuje ėjo Kryžiaus kelius. Bažnyčioje visiems suklaupus, buvo atliekama bendra sąžinės sąskaita, klausomasi išpažinčių. Šiose susikaupimo dienose dalyvavo Akmenės, Naujosios Akmenės, Mažeikių, Židikų, Ukrinų, Viekšnių jaunimas. Rekolekcijų vadovui Rolandui Karpavičiui talkino kun. Petras Tverijonas, kun. Petras Smilgys, kun. Rimantas Gudlinkis, kun. Vytautas Dvaržeckis, kun. Jonas Bučelis, klierikai.

-am-


Lietuvos šeimos centro tarybos narių stovykla Šventojoje
 

Rugpjūčio 9–16 d. Šventojoje vykusioje Lietuvos šeimos centro tarybos narių stovykloje dalyvavo vyskupijų Šeimos centrų vadovai su šeimomis, psichologai, konsultantai – apie 50 žmonių. Šią stovyklą už prel. J. Prunskio paaukotas lėšas organizavo Lietuvos šeimos centras, paskaitas ir diskusijas vedė gyd. G. Vaitoška, psichologė R. Bieliauskaitė ir gyd. N. Liobikienė. Grupelėmis diskutuota apie Šeimos centrų strategiją ir taktiką, iškeltos jau vykdomų programų problemos bei svarstyta naujų programų galimybė, daug kalbėta apie tai, kaip tobulinti sužadėtinių pasirengimo Santuokos sakramentui darbą. Stovyklos dalyviai studijavo Šventąjį Raštą.

-jp-
 

Tradicinė vaikų šventė „Rugsėjo varpelis"
 

Rugpjūčio 27 d. Panevėžio Caritas kiemelyje vyko tradicinė socialiai remtinų šeimų vaikų šventė „Rugsėjo varpelis". Renginio iniciatoriai – Panevėžio moterų katalikių draugijos skyrius ir Caritas. Šventėje dalyvavo vyskupas Juozas Preikšas, miesto Globos ir rūpybos skyriaus direktorė G. Vaicekauskienė, jos pavaduotoja Z. Sargautienė, apie 150 socialiai remtinų vaikų ir jų tėvų. Renginyje daug išradingumo parodė Panevėžio Caritas reikalų vedėja Gražina Kacevičienė. Vaikai piešė, deklamavo, dainavo, žaidė, demonstravo savo rankdarbius. Vyskupas J. Preikšas, pasveikinęs vaikus su artėjančiais mokslo metais, ragino ne tik semtis mokslo, bet ir mokytis daryti gera. Pasibaigus šventei, ganytojas pašventino suremontuotas Caritas patalpas.

-P-


Seminaras „Vasaros praktikos aptarimai" Kauno kunigų seminarijos klierikams
 

Rugsėjo 5 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre Kauno seminarijos klierikams vyko seminaras „Vasaros praktikos aptarimai", kuriame dalyvavo seminarijos rektorius vysk. R. Norvila, klierikai. Seminarą vedė Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro ir A.C. Patria referentai. Seminare kalbėjęs A. Kučikas pažymėjo, kad klierikų pastoracijos kokybė atsiskleidžia per gebėjimą dirbti konkrečioje aplinkoje, neprarandant vilties ją pagerinti. Pasak klierikų, konkreti veikla ir jos aptarimas su kitais leidžia daryti išvadas ir mokytis iš klaidų. Seminaristai patvirtino, kad tokie vasaros praktikos aptarimai yra būtini ir naudingi.

-jp-


Frankfurto prie Maino kunigų seminarijos delegacijos viešnagė Lietuvoje
 

Rugsėjo 3–9 d. Kauno kunigų seminarijoje viešėjo Frankfurto prie Maino kunigų seminarijos studijų moderatorius tėvas H. Engel SJ ir trys klierikai. Viešnagės metu svečiai apžiūrėjo Kauno kunigų seminariją, susitiko su seminarijos vadovybe, dėstytojais ir seminaristais, svečiavosi VDU Katalikų teologijos fakultete, taip pat aplankė Kryžių kalną, Šiluvą ir Vilnių.

Pasak Kauno kunigų seminarijos vicerektoriaus R. Kauniečio, Kauno ir Frankfurto prie Maino kunigų seminarijas sieja graži trejų metų bičiulystė. Šio bendradarbiavimo iniciatorius – buvęs Kauno kunigų seminarijos rektorius, dabar vyskupas, E. Bartulis. Frankfurto prie Maino kunigų seminarijos rektorius jau tris kartus lankėsi Kauno kunigų seminarijoje, bendradarbiavo aptariant seminarijos reformą, dalijosi patirtimi, klierikams vedė rekolekcijas. Per žiemos atostogas Kauno kunigų seminarijos rektorius vyskupas R. Norvila, Kaišiadorių vyskupijos klierikų ugdytojas kun. A. Jurevičius ir Šiaulių vyskupijos klierikų ugdytojas kun. A. Urbelis viešėjo Frankfurto prie Maino kunigų seminarijoje. Šio susitikimo metu kleirikai susipažino su savo kolegų studijų programomis Vokietijoje.

-jp-Keliais žodžiais
 

Klaipėda. Rugpjūčio 19 d. į Šv. Juozapo Darbininko bažnyčią rinkosi Klaipėdos miesto ir rajonų tikybos mokytojai. Čia jiems kun. Vidas Karvelis SJ vedė rekolekcijas.

Rugpjūčio 25–27 d. Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijoje viešėjo jaunimo grupė iš Slubicės, Lenkijos. DPJC savanoriai aprodė svečiams miestą, surengė bendrą poezijos vakarą. Lietuvius sužavėjo lenkų jaunimo grupės parodytas spektaklis Lietuvos ir Lenkijos istorijos tema. Vakaras baigėsi bendromis giesmėmis ir žaidimais.
-dm-

Kaunas. Rugpjūčio 3–29 d. 16 Kauno Šančių parapijos Dienos centro vaikų atostogavo Vokietijoje, Hückeswagen’o mieste. Kelionę finansavo buvusi Hückeswagen’o Johanesstifft’o senelių namų direktorė, dabar pensininkė ses. Gerda Franke, kiti geros valios vokiečiai. Vaikai, globojami Šančių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios klebono V. Veprausko, mokytojos metodininkės O. Norkutės, studentų E. Sendžikaitės, G. Kunčiaus ir vokiečių šeimų, dalyvavo ekskursijose po žymias Vokietijos istorines ir kultūrines vietas, dalyvavo šv. Mišiose Kelno katedroje, Marienheide susitiko su parapijiečiais. Atsidėkodami ses. Gerdai Franke ir kitiems geradariams Johanesstifft’o senelių namuose vaikai surengė koncertą.
-jp-

Nemunaitis. Rugpjūčio 29 d. Nemunaityje vyko Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų šv. Pranciškaus trečiojo ordino konferencija, kurioje apsilankė Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, kun. V. Insoda, kun. V. Striokas, kun. A. Matusevičius. Konferencijai vadovavo Kaišiadorių vyskupijos sielovados koordinatorius, Nemunaičio parapijos klebonas kun. V. Rudzinskas ir Kaišiadorių bei Vilkaviškio vyskupijų šv. Pranciškaus trečiojo ordino ministrė ses. J. Simonaitytė OFS. Šiame renginyje dalyvavo apie 100 žmonių iš Rudaminos, Leipalingio, Veisiejų, Lazdijų, Alytaus, Punios.
-vv-

Vilnius. Rugsėjo 4 d., Norvegijos karališkosios šeimos vizito Lietuvoje metu, karalienė Sonja lankėsi Lietuvos katalikių moterų sąjungos Laikinuose vaikų globos namuose. Karalienę Sonją, Prezidento žmoną Almą Adamkienę bei jų palydą – garbingas ponias iš Norvegijos ir Lietuvos – priėmė LKMS dvasios vadovas mons. Juozapas Antanavičius, su globos namais supažindino jų direktorės Laima Makutėnaitė ir Danguolė Boguševičienė.
-rg-

Mindaugai. Rugsėjo 5 d. Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC čia suteikė Sutvirtinimo sakramentą 70 jaunuolių. Iš Mindaugų parapijos, Naujienos kaimo, yra kilęs kunigas Juozas Zdebskis. Vyskupas paragino parapijiečius imtis tvarkyti šios šviesios asmenybės tėviškę.

Šventežeris. Rugsėjo 6 d. čia buvo švenčiami ne tik Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, bet ir minima Šventežerio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios 400 metų sukaktis, pašventintas naujas altorius, teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Vyskupas Juozas Žemaitis MIC šia proga priminė tėvų atsakomybę už savo vaikų sielas. „Neužtenka Mariją garbinti lūpomis, reikia visu gyvenimu būti Kristaus Evangelijos skelbėjais", – per pamokslą sakė vyskupas. Nuo 1996 metų parapijai vadovauja klebonas kun. Vytautas Sakavičius. Parapijos namuose įrengta salė, kur dažniausiai renkasi vaikai ir jaunimas, veikia parapijos vaikų teatro grupė. Po iškilmių bažnyčios šventoriuje vyko koncertas ir agapė.
-vf-

Kaišiadorys. Rugsėjo 1 d. Kaišiadorių katedroje buvo aukojamos šv. Mišios miesto moksleiviams. Kaišiadorių 1-ojoje vidurinėje mokykloje klebonas Vytautas Sudavičius pašventino naujai įrengtą tikybos kabinetą. Šioje mokykloje jau penkeri metai veikia katalikiškosios pradinės klasės.

Rugsėjo 1 d. Kaišiadorių miesto savivaldybėje pradėjo veikti Piliečių patariamasis biuras, kuriam vadovauja Katalikių moterų draugija. Specialiai parengta darbuotoja, PPB projekto vadovė Danguolė Kupčiūnienė čia teikia informaciją įvairiais socialiniais klausimais.

Rugsėjo 6 d. 40 Kaišiadorių vyskupijos įvairių parapijų vaikų iš socialiai remtinų šeimų lankėsi Vilniuje, Lietuvos katalikių moterų sąjungos surengtoje labdaros ekskursijoje. Jie dalyvavo pamaldose Šv. Kazimiero koplyčioje, aplankė sostinės katedrą, Aušros Vartus, kai kurias žymias istorines vietas, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje klausėsi koncerto.
-ež-

Vilnius. Rugsėjo 6 d. Lietuvos katalikių moterų sąjunga suorganizavo Vilniuje Mokslo dieną Lietuvos moksleiviams. Šv. Kazimiero bažnyčioje šv. Mišias aukojo LKMS dvasios vadovas mons. Juozapas Antanavičius, po to moksleiviai bei juos globojančios katalikės moterys iš Telšių, Biržų, Alytaus, Vilkaviškio, Panevėžio, Kaišiadorių ir kitų vietovių rinkosi į labdaros koncertą Vilniaus valstybinėje filharmonijoje. Perpildytoje salėje visus susirinkusiuosius pasveikino mons. Juozapas Antanavičius, moksleiviams apie muziką pasakojo muzikologas V. Gerulaitis. Koncertavo simfoninis orkestras, vadovaujamas J. Domarko, smuikininkas V. Čepinskis, populiarias arijas atliko V. Noreika.
-rg-