Įšventinimai
 

Rugpjūčio 15 d. Pivašiūnuose Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis suteikė kunigystės šventimus diakonui Valdui Beleckui (gim. 1974).

Rugpjūčio 31 d. Alytaus šv. Kazimiero bažnyčioje Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC suteikė diakono šventimus klierikui Vytautui Langui, studijuojančiam teologiją Romoje.
 


Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
 

Kun. Valdas Beleckas paskirtas Onuškio parapijos vikaru.

Kun. Rimvydas Jurkevičius atleistas iš I Alytaus administratoriaus pareigų ir paskirtas Žiežmarių parapijos klebonu.

Kun. Vytas Bučinskas atleistas iš Giedraičių parapijos administratoriaus pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Šešuolėlių parapiją ir paskirtas Videniškių parapijos klebonu.

Kun. Gediminas Mieldažis atleistas iš Videniškių parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Bagaslaviškio administratoriumi; jam taip pat pavesta aptarnauti Krikštėnų parapiją.

Kun. Vytas Sabaliauskas atleistas iš Aukštadvario administratoriaus pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Vytautavos parapiją ir paskirtas I Alytaus parapijos klebonu.

Kun. Vilius Kiškis-Zajančkauskas atleistas iš Jiezno parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Giedraičių parapijos klebonu; jam taip pat pavesta aptarnauti Šešuolėlių parapiją.

Kun. Gintautas Jančiauskas atleistas iš Bagaslaviškio parapijos administratoriaus pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Krikštėnų parapiją ir paskirtas Jiezno parapijos administratoriumi.

Kun. Stanislovas Linda atleistas iš Gegužinės ir Palomenės parapijų klebono pareigų ir paskirtas Šešuolių parapijos klebonu.

Kun. Zigmas Stančiauskas atleistas iš Šešuolių parapijos klebono pareigų ir paskirtas Šešuolių parapijos altaristu.

Kun. Rolandas Bičkauskas atleistas iš Elektrėnų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kruonio parapijos administratoriumi.

Kun. Juozas Kaminskas atleistas iš Kruonio parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Aukštadvario parapijos klebonu; jam taip pat pavesta aptarnauti Vytautavos parapiją.

Kun. Saulius Stirna atleistas iš Žiežmarių parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Gegužinės bei Palomenės parapijų administratoriumi.

Kun. Gediminas Antanas Tamošiūnas atleistas iš Žiežmarių parapijos administratoriaus pareigų ir išleistas studijuoti į Romą.

-Kš-

Paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
 

Kleb. jubil. mons. Albinas Deltuva atleistas iš Sasnavos parapijos klebono pareigų ir paskirtas Sasnavos parapijos altaristu.

Kun. Arvydas Liepa, perėjęs pastoraciniam darbui į Vilkaviškio vyskupiją, paskirtas Sasnavos parapijos klebonu.

-Vk-