Stojamieji egzaminai Kauno kunigų seminarijoje
 

Šiemet studijuoti Kauno kunigų seminarijoje pareiškė norą 34 jaunuoliai. Liepos 3 d. stojamuosius egzaminus sėkmingai išlaikė 22 vaikinai, iš jų 18 priimta į parengiamąjį, 4 į pirmąjį seminarijos kursą. Parengiamąjį Kauno kunigų seminarijos kursą šiemet baigė 11 jaunuolių. Penki iš jų studijas tęs Vilniaus, o šeši – Kauno kunigų seminarijose.

-jp-


Šv. Mišios Opus Dei steigėjo garbei
 

Birželio 26 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje aukotos šv. Mišios Opus Dei steigėjo palaimintojo kunigo Josemaria Escriva de Balaguer garbei. Jas koncelebravo vyskupas Jonas Boruta SJ ir kunigas Andrius Lavinas, Opus Dei prelatūros vikaras Baltijos šalims.


Pašventinta Degučių bažnyčia
 

Birželio 14 d. Degučiuose Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas pašventino suremontuotą Šv. Antano bažnyčią. Iškilmėse dalyvavo Zarasų miesto meras A. Abramavičius, mero pavaduotojas A. Dumbrava, Degučių seniūnas S. Pupeikis, mokyklos direktorius, mokiniai, daug žmonių iš aplinkinių parapijų, giedojo Zarasų bažnyčios kamerinis choras "Canticum". Degučių parapiją sudaro tik 100 katalikiškų šeimų. Anksčiau bažnyčia buvo perstatyta iš pašto arklių keitimo stoties pastato. Sovietmečiu ją atėmė ir pavertė kontora, po kurio laiko – biblioteka, kaimo kultūros namais ir galiausiai dirbtuve ir sandėliu. 1992 metais pastatas grąžintas Degučių katalikų parapijai. Nuo 1995 m. šioje parapijoje dirbančio klebono kun. Remigijaus Kavaliausko rūpesčiu bažnyčia buvo nuolat remontuojama.

-rk- 
Kauno medicinos universiteto absolventai davė atnaujintą Hipokrato priesaiką
 

Šiais metais 194 Kauno medicinos universiteto absolventams kartu su aukštojo mokslo diplomais buvo įteiktas ir Popiežiškosios sveikatos apsaugos tarybos dokumentas "Sveikatos apsaugos darbuotojų chartija", kurį universitetui padovanojo Pasaulio gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacija. Būsimieji gydytojai davė atnaujintą Hipokrato priesaiką. Vienas jos punktų skelbia: Visas mano gyvenimas tebūnie skirtas tarnauti žmonijai. Saugosiu žmogaus gyvybę ir jos neliečiamumą nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties, gerbsiu jos orumą. Reikia tikėtis, kad pirmą kartą ištarusieji "prisiekiu" savo tėvų, mokytojų ir dvasininko akivaizdoje nesiryš pakelti rankos prieš negimusią gyvybę. Atnaujinta Hipokrato priesaika parengta 1997 metais Pasaulio gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacijos iniciatyva. Ją pasirašė net 42 iškiliausi Lietuvos habilituoti mokslo daktarai medikai.

-bo-


Kauno arkivyskupijos aukštesniosios katechetų mokyklos absolventams įteikti diplomai
 

Birželio 20 d. Kauno arkivyskupijos aukštesniosios katechetų mokyklos diplomus gavo 37 absolventai katechetai. Šios mokyklos mokslo metų baigimo iškilmės prasidėjo Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, mons. doc. teol. lic. Pranciškus Tamulevičius, mons. doc. dr. Vytautas Vaičiūnas, kun. Artūras Jegelavičius, šios mokyklos direktorius kun. Arvydas Kasčiukaitis. Po pamaldų išleistuvių šventė tęsėsi Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. Nuo ateinančių mokslo metų katechetikos (tikybos mokytojo) bakalauro kvalifikacinį laipsnį jau bus galima įgyti studijuojant VDU Katalikų teologijos fakultete.

-jž-


Konkursas "Ką žinai apie Šeštokus ir šeštokiečius?"
 

Šiais metais Šeštokų gyventojai paminėjo savo kraštiečio, žymaus lietuvybės skleidėjo užsienyje, lietuviškos spaudos platintojo kunigo Antano Miluko 55-ąsias mirties metines. Jo rūpesčiu pas Amerikos lietuvius kelią rado beveik visi svarbiausieji lietuvių grožinės literatūros kūriniai: Donelaičio raštai, D. Poškos poezija, Antano Baranausko "Anykščių šilelis", Šatrijos Raganos "Viktutė", V. Pietario "Algimantas", A. Tatarės "Pamokslai" ir daugelis kitų. Šeštokų parapijai susikurti įtakos turėjo ir geležinkelio nutiesimas. Neseniai taip pat paminėtos Šeštokų geležinkelio administracijos 100-osios metinės. Taigi Šeštokų klubas, norėdamas pažymėti šias ypatingas sukaktis, įsteigė prizus ir vadovavo kelis mėnesius trukusiam konkursui "Ką žinai apie Šeštokus ir šeštokiečius?" Konkurse dalyvavę Šeštokų vidurinės mokyklos moksleiviai atsakinėjo į VDU Edukologijos katedros vedėjo habil dr. prof. Juozo Vytauto Uzdilos pateiktus klausimus, susijusius su parapija ir jos istorija. VDU profesorius ta proga skaitė pranešimą "Kunigo Antano Miluko nuopelnai lietuvybei ir dabartis".

-aj-


Jaunimo vasaros stovyklos
 

Liepos 5 – 11 d. Kauno Vilijampolės parapijos jaunimo iniciatyva Čekiškėje prie Dubysos buvo surengta vaikų iki 13 metų amžiaus vasaros stovykla.

Liepos 1 – 5 d. Garliavos Vytauto Didžiojo ateitininkų kuopa organizavo mokyklinio amžiaus vaikų stovyklą Meteliuose, kur stovyklavo apie 30 vaikų ir 7 SKAT-o kareiviai. Su stovyklautojais nuoširdžiai bendravo Metelių parapijos klebonas V. Prajara, buvęs Garliavos vikaras kun. A. Gudaitis SJ, Garliavos ateitininkų dvasios vadovas kun. R. Venslova. Stovyklą rėmė Garliavos parapijos klebonas mons. A. Gustaitis ir Garliavos seniūnas R. Gudaitis.

-jp-


Keliais žodžiais
 

Rudamina. Birželio 21 d. čia lankęsis vyskupas J. Žemaitis MIC suteikė Sutvirtinimo sakramentą 126 jaunuoliams. Vilkaviškio ganytojas ir jį lydėjęs prelatas V. Bartuška pasidžiaugė aktyviu parapijiečių bažnytiniu ir kultūriniu gyvenimu. Čia veikia skautai, tretininkų bendruomenė, "Gyvojo rožinio" grupelė, senosios klebonijos pastate įsikūręs kultūros centras "Trys piliakalniai".
-vf-

Klaipėda. Birželio 25 d. Klaipėdos universiteto koncertų salėje Pedagogikos fakulteto edukologijos bakalaurams buvo įteikti diplomai, iš jų ir 32 tikybos mokytojo specialybę įgijusiems absolventams – 25 katalikų ir 7 stačiatikių tikybos mokytojams. Per iškilmes akcentuota kiekvieno pedagogo moralinė atsakomybė ugdant dvasingą asmenybę.
-np-

Kaunas. Birželio 22 – 26 d. Kauno katechetikos centro iniciatyva Kauno Vydūno vidurinėje mokykloje vyko seminaras tikybos mokytojams. Jam vadovavo iš Zalcburgo atvykęs Religijos pedagogikos instituto dėstytojas Manfredas Schwartzas. Apie 20 seminaro dalyvių klausėsi minčių apie Dievo ir Bažnyčios paveikslus.
-jž-

Kaunas. Birželio 25 – 28 d. Raudondvario (Kauno raj.) kultūros namuose katalikų bendruomenė "Gyvieji akmenys" šlovinimo charizminėms maldos grupėms surengė seminarą, kurį vedė svečias iš Maltos Ivan Laferla. Seminaro dalyviai klausėsi mokymų: "Prašykite ir gausite", "Malda – mūsų santykis su Dievu", "Nuodėmė – kliūtis mūsų šlovinimo gyvenime", "Šlovinimo pagrindai", "Kas yra pranašystė" ir kt. Birželio 26 ir 28 dienomis per 50 žmonių Raudondvario šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo ir pamokslą pasakė klebonas V. Vaškelis.
-jp-

Garliava. Birželio 27 d. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje 15 ateitininkų davė priesaiką ir tapo tikrais ateitininkų nariais. Šv. Mišias aukojo kun. R. Venslova.
-jp-

Liudvinavas. Birželio 28 d. Šv. Liudviko bažnyčioje 49 jaunuoliams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Be šį sakramentą teikusio vyskupo J. Žemaičio MIC šventėje dalyvavo prelatas V. Bartuška, Marijampolės dekanato dekanas kun. Juozas Barkauskas, šios parapijos klebonas kun. jubiliatas Jonas Maksvytis.
-vf-

Salakas. Birželio 28 d. vyskupas J. Preikšas pašventino restauruotus Salako bažnyčios vargonus, tylėjusius nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Šis įvykis pradžiugino salakiečius, juolab kad šiuo metu, vadovaujami vargonininkės G. Palaginos, bažnyčioje gieda net trys chorai: sumos, jaunimo ir moterų ansamblis. Tą paèią dieną garbingą 60 metų kunigystės jubiliejų šventė kun. L. Musteikis (JAV). Per sumos šv. Mišias vargonavo maestro L. Digrys, giedojo Radijo ir televizijos vaikų kamerinis choras, vadovaujamas R. Maleckaitės, dalyvavo solistai Virgilijus Noreika, Arvydas Markauskas.
-dt-

Seredžius. Birželio 28 d. čia vyko tituliniai šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Votyvos šv. Mišias aukojo kun. Mindaugas Pukštys, pamokslą pasakė Seredžiaus klebonas Gintautas Jankauskas, giedojo Raseinių parapijos jaunimo choras. 55 parapijos vaikai priėmė pirmąją šv. Komuniją. Sumos šv. Mišias aukojo kun. Antanas Jurgutis, pamokslą pasakė kun. Mindaugas Pukštys, giedojo Didysis Vilniaus arkikatedros choras. Atlaiduose dalyvavo ne tik aplinkinių parapijų tikintieji, bet ir svečiai iš Kanados.
-gj-

Imbradas. Birželio 30 d. – liepos 1 d. vyko Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šventoje vietoje (prie ežero) minėjimas. Po maldų apsireiškimo vietoje visa procesija patraukė į Imbrado bažnyčią. Vidurnakty ten buvo aukojamos šv. Mišios, ėjo procesija su žvakėmis. Bažnytėlė buvo pilna žmonių.
-rk-