Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pareiškimas ELTAI
 

Kauno arkivyskupijos arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius birželio 30 d. ELTAI nusiutė tokio turinio pareiškimą:

"Valstiečių laikraštis" kiekvieną šeštadienį publikuoja vieno kunigo rašinius religine tematika. Juose nuolat teigiama, kad "Lietuvos Katalikų Bažnyčioje nėra tikrų atsivertimo vaisių", "nekreipiama dėmesio į apsireiškimus", "vyskupai nedaro atgailos", jiems "trūksta dvasinio įžvalgumo" ir t.t. Dar būtų galima suprasti, jei tokius ambicingus ir su tiesa prasilenkiančius rašinius pateiktų koks nors žurnalistas, kupinas priešiškų išankstinių nusistatymų Bažnyčios atžvilgiu ir siekiantis ją sumenkinti visuomenės akyse, tačiau visai nesuprantama, kai šitai daro kunigas.

Paskutiniame savo rašinyje "Apaštalų įpėdiniai" ("Valstiečių laikraštis", Nr. 51, 1998 06 27) jis priekaištauja vyskupams, ypač emeritui kardinolui Vincentui Sladkevičiui, kad šis "labai paviršutiniškai" paaukojo Lietuvą Švč. Jėzaus Širdžiai, kad jis visur ieško gėrio "spindulėlių" ir "skelbia tik naivią meilę", neatskyrė "Gėrio nuo blogio", nepamokė tautos, "ką daryti", ir t.t. Visa Lietuva pažįsta Kardinolą, ilgus dešimtmečius savo žodžiu ir pavyzdžiu stiprinusį tikinčiuosius, visi žavisi jo taurumu ir meile žmonėms, todėl šitaip rašančiam kunigui norisi priminti Vatikano II Susirinkimo konstitucijos "Lumen Gentium" žodžius: "Vyskupai Dievo patvarkymu yra apaštalų įpėdiniai, kaip Bažnyčios ganytojai: kas jų klauso – Kristaus klauso, o kas juos niekina – Kristų niekina ir niekina tą, kuris Kristų siuntė (plg. Lk 10, 16)".

Visų kunigų ir tikinčiųjų vardu drįstu sakyti: Eminencija, Jūs esate mums šviesus pavyzdys, kaip reikia mylėti Dievą ir būti ištikimiems Jėzaus Kristaus Bažnyčiai.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius