Vilniaus arkivyskupijos kunigų susikaupimo diena Trinapolyje
 

Liepos 6 d. Trinapolyje buvo surengta Vilniaus arkivyskupijos kunigų susikaupimo diena. Jai vadovavo italas kunigas Vitorio Gambino SDB, kurį į Lietuvą pakvietė arkivyskupas A. J. Bačkis. Prieš tai tėvas Gambino rekolekcijas vedė seselėms. Susikaupimo dienos tema – Caritas pastoralis. Sielovadinei meilei aptarti buvo skirtos kelios konferencijos, o po pietų grupelėse vyko diskusijos apie tai, ką kiekvienas kunigas turėtų daryti, kad toji meilė skleistųsi, būtų įgyvendinta ir duotų vaisių. Į susikaupimo dieną susirinko apie 30 kunigų. Šv. Mišias kartu su kun. V. Gambino SDB koncelebravo arkivyskupas A. J. Bačkis, jo pagalbininkai vyskupai J. Tunaitis ir J. Boruta SJ.

-jk-