Arkivyskupui Jonui Bulaičiui – 65-eri
 

Birželio 26 d. žymiam katalikų veikėjui arkivyskupui Jonui Vytautui Bulaičiui sukako šešiasdešimt penkeri. Jonas Bulaitis gimė Londone, religingoje lietuvių šeimoje. 1944 –1952 m. mokėsi Šv. Ignaco jėzuitų kolegijoje Londone. 1952 – 1958 m. Romos Grigaliaus universitete studijavo filosofiją ir teologiją, 1959–1963 m. Laterano universitete – bažnytinę teisę, įgijo kanonų teisės daktaro laipsnį. 1961–1963 m. Romos apaštališkojoje akademijoje studijuoja diplomatiją. Kunigu įšventintas 1958 m. Romoje, o 1964 m. pakeltas prelatu, tais pačiais metais paskirtas Šventojo Sosto apaštališkosios delegatūros atašė Pietų Korėjoje. 1964 m. tapo jos sekretoriumi, vėliau – nuncijumi. 1968 m. perkeltas į Čilę Šventojo Sosto nunciatūros sekretoriaus pareigoms. 1971 – 1972 m. buvo Šventojo Sosto diplomatas Panamoje, o 1972 – 1979 m. – Kenijoje, Sudane. 1981 m. popiežius Jonas Paulius II pakėlė jį tituliniu Naronos arkivyskupu. 1982 m. J. Bulaitis buvo konsekruotas ir paskirtas Centrinės Afrikos ir Kongo Respublikose pronuncijumi bei Čado Respublikos apaštališkuoju delegatu. Dabar – nuncijus Albanijoje. Arkivyskupas Jonas Vytautas Bulaitis visada sekė įvykius Lietuvoje, skaudžiai išgyveno Lietuvos okupaciją ir genocidą, džiaugėsi atkurta nepriklausomybe. Jis domisi lietuviška spauda, ją remia. Arkivyskupo rūpesčiu Sibiro lietuvių maldaknygė "Marija, gelbėk mus" išleista ir korėjiečių kalba.

-jž-