Konsekruota Vilkaviškio katedra
 

Liepos 11 d. Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC konsekravo atstatytą Vilkaviškio katedrą. Iškilmėse dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas E. J. Ender, Paderborno arkivyskupas dr. J. J. Degenhardt, Rusijos Europinės dalies apaštališkasis administratorius arkivysk. T. Kondrusievič, Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis, Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, Elko vysk. W. Ziemba, Zamoúc - Lubaczowo vysk. J. Úrutwa, Kelno arkivyskupo augziliaras vysk. M. Melzer, Panevėžio vyskupas J. Preikšas, Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, Šiaulių vyskupas E. Bartulis, vyskupai J. Tunaitis, J. Boruta SJ, apie 200 prelatų bei kunigų. Katedros konsekracijoje taip pat dalyvavo Lietuvos prezidentas V. Adamkus, Seimo pirmininkas V. Landsbergis, Čekijos Respublikos ambasadorė, aukštųjų mokyklų vadovai ir per 10 000 tikinčiųjų.

Vyskupas J. Žemaitis padėkojo visiems, lėšomis, darbais ir maldomis prisidėjusiems prie Katedros atstatymo. Jis priminė Vilkaviškio katedros sugriovimo istoriją: 1944 m. besitraukiant vokiečiams buvo susprogdintas bokštas, nukentėjo stogas; 1950–1954 m. pastatas po plytą buvo išnešiotas vietos gyventojų. 1989 m. pradėta rūpintis atstatyti katedrą kaip vyskupijos gyvastingumo ir savarankiškumo simbolį. Vyskupas J. Žemaitis MIC patikėjo atrakinti katedrą jos atstatymo darbams vadovavusiam dekanui kun. V. Gustaičiui. Beje, Valstybės dienos proga prezidentas V. Adamkus apdovanojo kun. V. Gustaitį Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3 -iojo laipsnio ordinu.

Vyskupas J. Žemaitis MIC pavadino atstatytąją katedrą "tikėjimo, vilties ir meilės ženklu ateinančioms kartoms". Jis perskaitė Vatikano valstybės sekretoriato raštą, kuriuo iškilmės dalyviams perteiktas popiežiaus Jono Pauliaus II sveikinimas. Pasirašius katedros konsekravimo aktą, buvo koncelebruotos pirmosios šv. Mišios.

Katedros konsekravimo iškilmių dalyvius sveikinęs Lietuvos prezidentas V. Adamkus išreiškė viltį, kad Vilkaviškio katedra bus "dar vienas žmogiškumo ir tarpusavio supratimo židinys" ir istorinės atminties šaltinis. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas E. J. Ender pažymėjo, jog ši šventovė yra solidarumo su kitų kraštų tikinčiaisiais ženklas."Katedros atstatymas – prasmingas įpareigojimas atnaujinti ir vidinę Bažnyčią",– sakė nuncijus. Sveikinimo žodį tarė arkivyskupas S. Tamkevičius, arkivyskupas J. J. Degenhardt, arkivyskupas T. Kondrusievič, vyskupas M. Melzer.

-jp-