Vatikanas

Mirė kardinolas Agostino Casaroli
 

Birželio 9 d.vienoje Romos klinikoje mirė 83 metų amžiaus kardinolas Agostino Casaroli, buvęs Vatikano valstybės sekretorius, vadinamosios Ostpolitik architektas.

Kardinolas A. Casaroli ėjo Vatikano valstybės sekretoriaus pareigas 1979–1990 m., formuodamas atsargią ir tuo pačiu metu sėkmingą Šventojo Sosto politiką komunistinių režimų atžvilgiu. Popiežius Jonas Paulius II užuojautos telegramoje rašė, kad kardinolas A. Casaroli su diplomato jautrumu "ėmėsi drąsių ir reikšmingų žingsnių, siekdamas pagerinti Bažnyčios padėtį Rytų Europoje".

Agostino Casaroli gimė 1914 m. lapkričio 24 d. siuvėjo šeimoje šiaurinėje Italijoje , Castel San Giovanni vietovėje. 1937 m. įšventintas kunigu, nuo 1940 metų jis dirbo Vatikano valstybės sekretoriato archyve. 1963 m. popiežius Jonas XXIII pavedė jam rūpintis Rytų Europos reikalais. 1964 m. Vatikanui pavyko pasiekti "modus vivendi" susitarimą su Vengrijos vyriausybe. 1966 m. santykius su Vatikanu užmezgė Jugoslavija. 1967 m. A. Casaroli buvo konsekruotas tituliniu Kartaginos arkivyskupu ir paskirtas Bažnyčios viešųjų reikalų tarybos paprefekčiu, arba Vatikano "užsienio reikalų ministru". A. Casaroli parengė 1967 m. įvykusį N. Podgornyj susitikimą su popiežiumi Pauliumi VI. 1971 m. A. Casaroli vyko į Maskvą pasirašyti branduolinio ginklo neplatinimo sutarties. Jis taip pat lankėsi Kuboje, Vokietijos Demokratinėje Respublikoje. A. Casaroli siekė įtvirtinti religijos laisvės principą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos 1975 m. priimtuose Helsinkio dokumentuose.

1979 m. popiežius Jonas Paulius II pakėlė arkivyskupą Agostino Casaroli kardinolu ir paskyrė Vatikano valstybės sekretoriumi – artimiausiu savo bendradarbiu. 1988 m. Rusios Krikšto 1000 - mečio proga kardinolas A. Casaroli Maskvoje susitiko su M. Gorbačiovu. Kardinolo A. Casaroli diplomatinę veiklą vainikavo 1989 m. Vatikane įvykęs popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimas su M. Gorbačiovu.

1990 m. lapkričio 30 d. popiežius Jonas Paulius II priėmė kardinolo A. Casaroli atsistatydinimo iš Valstybės sekretoriaus pareigų prašymą. Už Italijos ribų liko beveik nepastebėta jo sielovados tarnystė: daugiau kaip 50 metų beveik iki pat mirties Padre Agostino ėjo kapeliono pareigas, aptarnaudamas nepilnamečius nusikaltėlius ir neįgaliuosius.


Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas A. J. Bačkis pasiuntė užuojautos telegramą Vatikano valstybės sekretoriui kardinolui Angelo Sodano dėl kardinolo Agostino Casaroli mirties.
 

Garbingasis Eminencija,

Lietuvos Episkopatas reiškia nuoširdžią užuojautą dėl iškiliojo kardinolo Agostino Casaroli, buvusio Vatikano valstybės sekretoriaus, ištikimojo tarno, visą gyvenimą paaukojusio Bažnyčiai, su atsidavimu ir išmintimi tarnavusio Apaštalų Sostui, mirties.

Lietuvos vyskupų atmintyje išlieka malonūs prisiminimai iš anais sunkiais laikais vykusių susitikimų su Kardinolu, dėl kurio mirties šiandien liūdime. Jis visuomet priimdavo juos su tauria meile, drąsindamas ir teikdamas visokeriopą įmanomą pagalbą Lietuvos Bažnyčiai.

Asmeniškai apgailestauju dėl netekties to, kuris buvo mano mokytojas ir vadovas mano tarnystės Valstybės sekretoriate.

Savo maldomis kylame į Viešpatį, prašydami Jo palaimintai sielai amžinojo atilsio.
 

Audrys J. Bačkis
Vilniaus arkivyskupas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas