Popiežius: laiškai, audiencijos, pareiškimai

Popiežius patvirtina "ne" moterų kunigystei

(KAP) Popiežius Jonas Paulius II dar kartą patvirtino, kad pagal Katalikų Bažnyčios mokymą moterims negali būti teikiami kunigystės šventimai. Kreipdamasis į Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupus, atvykusius į Romą su vizitu "ad limina", popiežius ragino juos "paaiškinti tikintiesiems, kodėl Bažnyčia neturi galios teikti kunigystės šventimus moterims". Sykiu jie turėtų atkreipti dėmesį, kad tai nėra lyčių lygybės klausimas.

Pasak Jono Pauliaus II, faktas, jog pats Jėzus tam tikroms tarnyboms pasirinko tiktai vyrus, jokiu būdu nereiškia, kad jis norėjęs pažeminti moters orumą ar paniekinti jų teises. Kunigystės nederėtų laikyti sociologiniu ar politiniu dalyku, kurio esmę sudaro valdžios vykdymas bendruomenėje. Priešingai, kunigystę reikėtų traktuoti teologiškai, laikant ją tarnavimo Bažnyčiai ir Bažnyčioje forma. Kalbėdamas apie moterų kunigystę protestantų Bažnyčioje, popiežius pažymėjo: juo labiau bažnytinė bendruomenė nutolusi nuo Bažnyčios, Eucharistijos ir kunigystės sakramentiškumo sampratos, juo liberaliau ji žiūri į moterų ordinaciją.