Renginys "Gyvybės civilizacijos ir mirties civilizacijos sandūra"
 

Gegužės 29 d. Kauno marijonų vienuolyne LKMA ir Lietuvos katalikų kultūros centras surengė konferenciją "Gyvybės civilizacijos ir mirties civilizacijos sandūra". Šia tema kalbėjęs kun. V. Aliulis MIC akcentavo, kad blogis šiandien slepiasi po tariamosios pažangos skraiste. Bažnyčia nemoko gėrio siekti nedoromis priemonėmis – įvairiomis manipuliacijomis pažeidžiant pa?ią silpniausią žmogiškąją būtybę. Žmogaus gyvybė yra branginama nuo pat jos užsimezgimo iki natūralios mirties. Tai ypač akcentuojama popiežiaus enciklikoje "Evangelium vitae" ir Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos tarybos dokumente "Sveikatos apsaugos darbuotojų chartija".

Gydytoja R. Jurkuvienė teigė, kad gydytojų pareiga yra ne spręsti daryti abortą ar ne, bet saugoti gyvybę. Laikydami žmogų vien objektu, žeminame jo orumą. Dr. A. Raškinis akcentavo, jog gyvybei apginti reikia mūsų visų pastangų. Anot renginyje dalyvavusio Seimo nario F. Palubinsko, įstatymai neišspręs visų problemų, jei to nesiims daryti kiekvienas mūsų. Diskusijoje apie gyvybės ir mirties kultūrą taip pat dalyvavo prof. dr. J. Pikūnas, dr. M. Bloznelis ir kt.

-jp-


Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos dvasinis atsinaujinimas
 

Šv. Juozapo Darbininko parapijiečiai Sekminėms rengėsi visą gegužę. Maldos grupių nariai, ir ne tik jie, kiekvieną sekmadienį rinkdavosi į seminarus "Atsinaujinimas Dvasioje", kuriuos pasiūlė DPJC direktorius Ričardas Liškauskas. Žmonės, panorę naujai suvokti dvasinio gyvenimo dalykus, įsigilinti į Šventosios Dvasios slėpinį, po kiekvieno mokymo diskusijų grupelėmis aptardavo iškilusius klausimus, dalydavosi savo patirtimi. Gegužės 23 d. visus pradžiugino svečias iš Kanados Vincas Kolyčius, seminare kalbėjęs apie Šventosios Dvasios dovaną. Sekminių dieną daugelis per maldą patyrė Šventosios Dvasios išsiliejimą, bendruomeniškumo jausmą, ypač švenčiant Eucharistiją. Tikybos mokytojai nusprendė rinktis kiekvieną antradienį skaityti Šventąjį Raštą ir dalytis savo išgyvenimais. Kol kas dar nedidelei grupelei vadovauja ses. Kristina Vaičiūnaitė.

-dm-


Sekminės Kretingoje
 

Sekminių šventimas šiais metais Kretingoje prasidėjo šeštadienio vakarą Kretingos bažnyčios šventoriuje pastatytoje palapinėje. Pasak Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolo kun. Benedikto Sigito Jurčio OFM, taip padaryta todėl, kad Bažnyčia turi išeiti į lauką, t. y. eiti į visus žmones. Adoracija prasidėjo Kretingos klebono kun. Gedimino Numgaudžio OFM mąstymu apie Šventosios Dvasios, kuri ateina visam gyvenimui, o ne tik kelioms akimirkoms, svarbą. Vidurnaktį kun. Benediktas OFM, kun. Gediminas OFM ir kun. Astijus OFM su Kretingos bendruomene šventė šv. Mišias, kuriose giedojo krikščioniškosios muzikos grupės "Bitė" ir "Šulinys". Po to vyko adoracija. Ankstų rytą kun. Gediminas OFM ragino atsisakyti visų dalykų, trukdančių suartėti su Dievu, kvietė melstis kunigus, Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos žmones užtarimo malda. Sekminės baigėsi ryte šv. Mišiomis. Jos, anot Kretingos tikinčiųjų, buvo didelė džiaugsmo šventė.

-jž-


Caritas seminaras Rygoje
 

Gegužės 18 – 23 d. Rygoje vyko Švedijos ir Latvijos Caritas organizuotas seminaras "Projektų planavimas ir finansavimas". Seminare dalyvavo Latvijos, Estijos, Švedijos, Suomijos, Rusijos ir Baltarusijos Caritas atstovai. Lietuvos Caritas organizacijai atstovavo Lietuvos Caritas reikalų vedėja Janina Kukauskienė ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas reikalų vedėjas Žybartas Patašius. Seminaro tikslas – įtvirtinti seminaro dalyvių įgūdžius teikiant veiksmingus siūlymus, sustiprinti jų pasitikėjimą bendraujant su rėmėjais ir ieškant finansavimo būdų. Tai pirmasis tokio pobūdžio susitikimas, kurio metu septynios šalys galėjo užmegzti draugiškus tarpusavio santykius, keistis darbo patirtimi, numatyti bendradarbiavimo formas, kartu svarstyti labdaros ir projektų finansavimo galimybes. Ateinančiais metais panašų seminarą numatoma surengti Kaliningrade.

-jkuk-


Brolis Robas susitiko su Kauno tikybos mokytojais ir jaunimu
 

Gegužės 23 d. Pažaislio vienuolyne į Taize vykti besirengiantys grupių vadovai, moksleiviai ir studentai, Kauno mokyklų tikybos mokytojai susitiko su broliu Robu iš Taize bendruomenės. Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo ir pamokslą pasakė Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius kun. K. Rugevičius. Brolis Robas supažindino su brolio Roger laišku "Neįtikėtinas džiaugsmas", parašytu Vienoje vykusiam 20-ajam Europos jaunimo susitikimui. Per visus 1998 metus šį laišką apmąstys jaunimas, atvykstantis į Taize iš Europos ir kitų žemynų. Remdamasis šiuo laišku ir liudijimais iš gyvenimo, brolis Robas pasidalijo mintimis, kas yra Šventoji Dvasia. Susitikimo dalyviai mažomis grupelėmis apmąstė brolio Roger laišką ir klausimus: kokie giliausi mano troškimai? kaip galiu juos atverti Dievui ir leistis būti veikiamam Šventosios Dvasios? kur randu paramą ir paguodą skausmo akimirkomis? Buvo parodyta vaizdajuostė apie Taize, Prisikėlimo parapijos jaunimas supažindino visus su savo veikla, susitikimo dalyviai mokėsi liturginių šokių, meditavo.

-jp-


Kaišiadorių vyskupijos Caritas darbuotojų konferencija
 

Gegužės 24 d. Kaišiadorių vyskupijos Caritas namuose vyko Kaišiadorių vyskupijos Caritas darbuotojų konferencija, joje dalyvavo apie 50 žmonių. Reikalų vedėja ses. Ramutė Naujalytė susirinkusiesiems pristatė viešnią iš Kauno, ilgametę Caritas darbuotoją Vitaliją Mikličienę. Ji apžvelgė teorinius šios organizacijos veiklos klausimus, iliustruodama juos gyvenimo pavyzdžiais. Po šv. Mišių Paparčių, Gegužinės, Nemunaičio ir kitų parapijų Caritas pirmininkai, kiti konferencijos dalyviai dalijosi darbo patirtimi. Konferencijos pabaigoje ses. Ramutė Naujalytė pristatė dvi Nemunaičio Caritas pirmininkės Janinos Gruodienės poezijos knygeles. Autorė paskaitė eilėraščių.

-jg-


Pašventinta nauja Ežerėlio bažnyčia
 

Gegužės 24 d. Ežerėlyje pašventinta nauja bažnyčia. Po šv. Mišių, kurios buvo aukojamos dar senojoje bažnyčioje, prie naujosios bažnyčios durų procesiją pasitiko parapijos klebonas A. Kildušis. Vyskupas J. Žemaitis MIC atvėrė šios šventovės duris. Pašventinimo apeigose dalyvavo mons. prof. V. J. Bartuška, kan. J. Pečiukonis, Kudirkos Naumiesčio klebonas kan. D. Jasiulaitis, Sintautų kleb. prel. A. Maskeliūnas, Kaišiadorių katedros kleb. dek. V. K. Sudavičius, kleb. dek. jubil. mons. A. Gustaitis, kun. A. Žukauskas, Vilkaviškio vikaras J. Kazlauskas, klierikai. Į šias iškilmes taip pat atvyko Kauno rajono meras D. Jankauskas, rėmėjai, susirinko gausus būrys tikinčiųjų.

-rj-


Visuomeninio kultūros centro "Trys piliakalniai" trečiosios metinės Rudaminoje
 

Gegužės 24 d. Rudaminoje paminėtos visuomeninio kultūros centro "Trys piliakalniai" trečiosios metinės. Šventė prasidėjo prie parapijos svirno, kur veikė Linos Kabelkaitės fotoparoda. Visus susirinkusius pasveikino parapijos klebonas Vidmantas Striokas, buvo iškelta šventės vėliava, šventės dalyviams prisegtos emblemos, deklamuojami eilėraščiai. Ta proga šv. Mišias drauge su parapijos klebonu aukojo ir pamokslą pasakė VKC "Trys piliakalniai" prezidentas kun. Valerijus Rudzinskas. Po šv. Mišių didžiulis žmonių būrys nuskubėjo į kultūros namus, kur VKC "Trys piliakalniai" teatro aktoriai suvaidino naują teatro režisierės Marytės Vaitulionienės pjesę "Linkiu laimės, dukružėle!". Pasibaigus spektakliui, Alytaus rajono savivaldybės vicemeras dr. Vincas Gudukas įteikė Alytaus rajono mero padėkos raštus VKC "Trys piliakalniai" prezidentui kun. Valerijui Rudzinskui, teatro aktoriams. Ypač daug sveikinimų susilaukė režisierė Marytė Vaitulionienė. Po spektaklio šventės dalyviai buvo pakviesti į senąją kleboniją, kur šiuo metu yra įsikūręs VKC "Trys piliakalniai" muziejus. Prie vaišių stalo kun. V. Rudzinskas papasakojo apie šio centro trejų metų veiklą: buvo išleista daugiau kaip dvidešimt įvairių autorių knygų, organizuota daug renginių, aplankyta žymių Lietuvos vietų.

-vv-


Prasidėjo Pažaislio muzikos festivalis
 

Gegužės 28 d. Pažaislio vienuolyno bažnyčios šventoriuje suomių kompozitoriaus J. Sibeliaus Pirmąja simfonija ir prancūzų kompozitoriaus G. Faure "Requiem" prasidėjo trečiasis tarptautinis Pažaislio muzikos festivalis. Kūrinius atliko vienas žymiausių festivalio svečių – BBC filharmonijos orkestras iš Mančesterio (Didžioji Britanija), Petro Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras, vienas geriausių Didžiojoje Britanijoje oratorinės muzikos atlikėjų, baritonas Stephenas Robertsas ir solistė iš Lietuvos Gintarė Skėrytė. Festivalis vyks visus tris vasaros mėnesius. Jame dalyvaus geriausi Lietuvos klasikinės ir bažnytinės muzikos kolektyvai bei solistai ir svečiai iš Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Norvegijos, Čekijos, Italijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos. Koncertai, kurių numatyta apie 30, vyks ne tik Pažaislyje, bet ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio, Pranciškonų vienuolynuose, Švč. Trejybės, Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos), Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų), Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčiose, Kryžių kalne. Pasak festivalio iniciatoriaus ir rengėjo Kauno filharmonijos direktoriaus J. Krėpštos, festivalio dalyviai galės ne tik pasiklausyti žymių muzikos kolektyvų bei solistų atliekamų kūrinių, bet ir pasigrožėti tais turtais, bažnyčiomis, pilimis, vienuolynais, kuriuose įamžintos mūsų mažos tautos didelės dvasinės vertybės.

-jp-


Seminaras "Kaip pažinti prievartą" Kaune
 

Birželio 4 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre Kauno arkivyskupijos Caritas surengė seminarą "Kaip pažinti prievartą", kuriame dalyvavo mokytojai, darželio auklėtojai, parapijų Caritas pirmininkai, dvasininkai, socialiniai ir Vaikų dienos centrų darbuotojai, taip pat Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. J. Babonas, reikalų vedėja O. Virbašiūtė, O Kazlienė ir Kauno vaikų teisių apsaugos tarnybos darbuotojai. Gydytojas psichiatras, Palemono vaikų dienos centro konsultantas D. Leskauskas, remdamasis savo ir užsienio kolegų patirtimi, supažindino su galimybe padėti fizinę, emocinę ir seksualinę prievartą šeimose patyrusiems vaikams. Prelegentas taip pat įvardijo socialines priežastis, kurios lemia tokį tėvų elgesį su vaikais. Seminaro metu buvo parodytas JAV sukurtas filmas "Kaip pažinti prievartą".

-jp-


Katalikų dailininkų paroda "Veni Sancte Spiritus" Kauno kunigų seminarijoje
 

Birželio 5 d. Kauno kunigų seminarijoje buvo atidaryta ketvirtoji katalikų dailininkų paroda "Veni Sancte Spiritus", joje 17 menininkų eksponuoja 37 kūrinius. Parodos atidarymas prasidėjo seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas R. Norvila, kan. A. Kajackas ir kun. R. Dulskis. Pamokslą sakęs kun. R. Dulskis akcentavo Šventosios Dvasios, nuostabios Kūrėjos, pakeičiančios žmogaus sielos gyvenimą, daromus stebuklus. Melstasi už parodos rengėjus, dailininkus, kultūros ir meno žmones. Atidarydama parodą L. Šinkūnaitė sakė, kad joje, be darbų iš medžio, spalvoto stiklo, akvarelės, spalvoto lino raižinių, pirmą kartą rodomi ir liturginiai drabužiai bei vėliavos. Arkivyskupas S. Tamkevičius, padėkojęs parodos rengėjams ir dailininkams, priminė, jog reikia neužmiršti Dievo Dvasios, iš kurios viskas ateina. Anot ganytojo, "ši paroda atspindi Viešpaties veikiamą religinę tikrovę". Kan. A. Kajackas pasidžiaugė augančia kūrėjų branda, linkėjo, kad kuriančioji Šventoji Dvasia jų neapleistų. Paroda veiks iki liepos 12 dienos kiekvieną dieną, iškyrus pirmadienį, nuo 13 iki 18 val.

-jp-


Įteikti pažymėjimai baigusiems kursus Gyvenimo ir tikėjimo institute
 

Birželio 6 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre buvo įteikti pažymėjimai 31 socialinės ir pastoracinės tarnystės kurso ir 15 Šventojo Rašto sielovadinės tarnystės kurso dalyvių. Sėkmingai baigusius kursus įvairių specialybių žmones sveikino šio instituto steigėjas kun. G. Vitkus SJ. Jis perskaitė Craighead’o instituto direktorės ses. Christine Anderson sveikinimo laišką. Nuoširdžiausius linkėjimus išsakė VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas kun. A. Kasčiukaitis, Gyvenimo ir tikėjimo instituto dėstytojai. Pažymėjimų įteikimo iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis, kurias Jaunimo centre aukojo vysk. R. Norvila ir kun. G. Vitkus SJ. Pamokslą sakęs vysk. R. Norvila akino būti bendruomenėje ir liudyti bendruomeninį tikėjimą, skelbti Dievo žodį kantriai ir nuolankiai.

-jp-


Keliais žodžiais
 

Kaunas/Freiburgas. 1998 m. gegužės 9–10 d. Freiburge Vokietijos Caritas iniciatyva surengta tarptautinė konferencija, skirta Rytų Europos šalims, ypač skaudžiai prostitucijos problemai. Renginyje, drastišku pavadinimu "Prekyba moterimis", dalyvavo Šveicarijos, Anglijos, Vokietijos, Ispanijos, Čekijos, Lenkijos ir Lietuvos delegatai iš Caritas ir kitų katalikiškų organizacijų.
-rg-

Kaunas. Gegužės 13 d. Kauno Sargėnų vidurinės mokyklos moksleivių ir jaunučių A. Jakšto-Dambrausko ateitininkų kuopos surengė popietę A. Jakštui paminėti. Po šv. Mišių, kurias šia proga aukojo kun. Vaclovas Aliulis MIC ir Šilainių parapijos klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis, ateitininkai skaitė A. Jakšto eiles ir dainavo dainas, apie šią iškilią asmenybę kalbėjo kun. Vaclovas Aliulis MIC.

Gegužės 18 d. Sargėnų vidurinėje mokykloje koncertavo krikščioniškojo roko grupė "Sarah" iš Vokietijos. "Agnus Dei" bendruomenės ir šios grupės vadovas brolis Elijas kvietė visus savo žvilgsnį kreipti į Dievą. Koncerto pabaigoje moksleiviams svečiai iš Vokietijos dovanojo pačių padarytus rožinius ir ragino melstis už Rusiją ir Kiniją.
-jž-

Šiauliai. Gegužės 19 d. Šiaulių katedros altaristas kun. J. Povilaitis šventė savo 70 metų kunigystės jubiliejų. Ta proga pamokslą pasakė vyskupas Eugenijus Bartulis. Katedroje kunigo pasveikinti susirinko nemažas būrys parapijiečių.

Jonava/Jurbarkas/Kėdainiai. Gegužės 23 d. Jonavoje ir Jurbarke, gegužės 30 d. Kėdainiuose vyko jaunimui skirti renginiai. Jų metu jaunuoliai galėjo naujai patirti Sutvirtinimo sakramento svarbą kasdienybėje, buvo akinami aktyviau įsitraukti į Bažnyčios gyvenimą. Jaunimo susibūrimuose lankėsi vyskupas R. Norvila.
-rg-

Biržai. Sekminių išvakarėse bendrai maldai ir giesmei Biržų bažnyčioje rinkosi dekanato bažnyčių chorai. Kun. S. Kazėno iniciatyva įvykusioje šventėje dalyvavo Biržų, N. Radviliškio, Geidžiūnų, Pabiržės, Suostų bažnyčių ir Žvejotgalos bei Medži?nų koplyčių choristai. Biržų bažnyčioje taip pat buvo atidaryta sakralinio meno paroda, jos autorius – biržietis, Katechetikos aukštesniosios mokyklos bažnytinio meno dėstytojas V. Jažauskas.
-as-

Nemunaitis. Pakiliai Sekmines gegužės 31 d. šventė Nemunaičio parapijiečiai. Per šv. Mišias įtaigų pamokslą apie Šventąją Dvasią pasakė šios parapijos klebonas kun. V. Rudzinskas. Parapijiečiai buvo paraginti stoti į parapijoje kuriamus Marijos legioną ir Šv. Dvasios broliją, priimti dar trys nauji postulantai į Nemunaičio šv. Pranciškaus III ordino bendruomenę.
-vv-

Panevėžys. Birželio 5 d. Alfonso Lipniūno jaunimo centre panevėžiečiai susitiko su "Sandoros" žurnalo vyr. redaktore E. Kučinskaite, redaktore J. Grabyte, tėvu A. Saulaičiu SJ, svečiais iš užsienio. A. Lipniūno centre tikimasi įkurti "Sandoros" klubą.

Suostai. Birželio 7 d. Suostų klebonas kunigas Mykolas Stonys šventė kunigystės 60 metų jubiliejų. Šventėje dalyvavo ir šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas J. Preikšas, gretimų parapijų kunigai, parapijiečiai ir svečiai.