Įšventinimai Telšių vyskupijoje
 

Gegužės 31 dieną Telšių vyskupas Antanas Vaičius Telšių katedroje kunigais įšventino diakonus Praną Bartasūną (gim. 1974),Antaną Gutkauską (gim. 1973), Žydrūną Jurkų (gim. 1973), Saulių Styrą(gim. 1969), Vytautą Šiaudvytį (gim. 1974). Dieną anksčiau Telšių vyskupas katedroje diakonu įšventino klieriką Virginijų Palionį.

Gegužės 24-ąją, per Kristaus Žengimo į Dangų šventę, Telšių vyskupo Antano Vaičiaus prašymu Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos sekretorius vyskupas Stanislow Rylko Romos šv. Apolinaro bazilikoje diakonais įšventino Romoje studijuojančius Telšių vyskupijos klierikus Visvaldą Kulboką ir Sigitą Žylį.


Paskyrimai Telšių vyskupijoje
 

1. Neopresbiteris Pranas Bartasūnas paskirtas Gargždų parapijos vikaru.

2. Telšių katedros vikaras Ramūnas Gerdauskas paskirtas Lieplaukės klebonu ir įpareigotas aptarnauti Ryškėnų (Telšių katedros parapija) koplyčią.

3. Telšių katedros klebonas Antanas Gylys atleistas nuo pareigos aptarnauti Lieplaukės parapiją ir Ryškėnų kopyčią.

4. Diakonas Remigijus Gliožys paskirtas pastoraciniam darbui į Gargždų parapiją.

5. Neopresbiteris Antanas Gutkauskas paskirtas Plungės parapijos vikaru.

6. Diakonas Raimondas Jonauskas paskirtas pastoraciniam darbui į Klaipėdos šv. Kazimiero parapiją.

7. Kun. Jonas Jucys atleistas iš Klaipėdos šv. Kazimiero parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šilutės parapijos vikaru.

8. Neopresbiteris Žydrūnas Jurkus paskirtas Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos vikaru.

9. Kun. Jonas Pakalniškis atleistas iš Telšių kunigų seminarijos prefekto pareigų ir paskirtas Kvėdarnos parapijos altaristu.

10. Diakonas Virginijus Palionis paskirtas pastoraciniam darbui į Tauragės parapiją.

11. Kun. Edgaras Petkevičius atleistas iš Rietavo parapijos vikaro bei katalikiškosios vidurinės mokyklos kapeliono pareigų ir paskirtas Telšių kunigų seminarijos auklėtinių ugdytoju.

12. Varnių klebonas Jonas Petrauskis atleistas nuo pareigos aptarnauti Pavandenės parapiją.

13. Kun. Romanas Vincentas Pučinskas atleistas iš Kristaus Karaliaus parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šateikių parapijos klebonu.

14. Kun. Antanas Saunorius atleistas iš Šateikių klebono pareigų ir paskirtas Kantaučių bei Žlibinų parapijų klebonu.

15. Neopresbiteris Saulius Styra paskirtas Klaipėdos šv. Kazimiero parapijos vikaru.

16. Plungės klebonas ir dekanas Donatas Stulpinas atleistas nuo pareigos aptarnauti Kantaučių ir Žlibinų parapijas.

17. Diakonas Antanas Stumbra paskirtas pastoraciniam darbui į Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapiją.

18. Neopresbiteris Vytautas Šiaudvytis paskirtas Rietavo parapijos vikaru ir Rietavo katalikiškosios vidurinės mokyklos kapelionu.

19. Kun. Alvydas Vaitkevičius atleistas iš Tauragės parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Pavandenės parapijos klebonu, taip pat įpareigotas aptarnauti Baltininkų koplyčią (Janapolės parapija).


Įšventinti nauji diakonai
 

Gegužės 31 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivysk. S. Tamkevičius, vysk. J. Žemaitis MIC ir vysk. R. Norvila diakonais įšventino 16 Kauno kunigų seminarijos auklėtinių: 2 iš Kauno arkivyskupijos, 2 iš Panevėžio, 2 iš Šiaulių, 6 iš Vilkaviškio ir 4 iš Kaišiadorių vyskupijų.

Arkivyskupas S. Tamkevičius, pasveikinęs tikinčiuosius Sekminių proga, pasidžiaugė, kad šią dieną buvo meldžiamasi ir dėkojama Dievui už prieš dešimt metų susikūrusį Sąjūdį, už kardinolui V. Sladkevičiui taip pat prieš dešimt metų suteiktą kardinolystės malonę, o dabar dėkojama Viešpačiui už trečią dovaną – 16 Kauno seminarijos auklėtinių, kuriems suteikiami diakonystės šventimai. Ganytojas akcentavo Dievo Dvasios veikimą Bažnyčioje ir bendruomenėje. "Vyskupai nori, kad Šventoji Dvasia išlietų Dievo malonę ir padėtų šiems diakonams jų tarnystėje Dievui", – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius.

-jp-