Apaštališkojo nuncijaus vizitas Panevėžyje
 

Gegužės 17 d. Panevėžyje lankėsi apaštališkasis nuncijus arkivyskupas dr. Erwin Josef Ender. Garbingą svečią Katedros gatvės pradžioje pasitiko vyskupai Juozas Preikšas ir Juozas Žemaitis MIC su tautinių šokių ansambliu "Grandinėlė". Šokant "Kepurinę", svečias buvo palydėtas iki Panevėžio katedros šventoriaus vartų, kur jį pasitiko katedros klebonas mons. Juozapas Antanavičius ir dūdų orkestras "Panevėžio garsas". Vyskupas J. Preikšas, pasveikinęs nuncijų, paprašė jį per šv. Mišias pasimelsti už visus susirinkusius, ypač už vaikus, šeimas, jaunimą, vargų prispaustus ir ligonius. Parapijiečius vyskupas paragino melstis, kad nuncijus, eidamas šias aukštas Šventojo Tėvo jam patikėtas pareigas, sulauktų gausių savo darbo vaisių. Šv. Mišias, kurių koncelebracijai vadovavo apaštališkasis nuncijus, taip pat aukojo vyskupai J. Preikšas ir J. Žemaitis MIC, kelios dešimtys Panevėžio vyskupijos kunigų. Sakydamas homiliją, nuncijus džiaugėsi galįs kartu pasimelsti ir dėkoti Viešpačiui už didžią atpirkimo malonę. "Savo apsilankymu taip pat trokštu sustiprinti jūsų tikėjimą. Didžiulė privilegija būti krikščionimi, būti pašauktam dalyvauti Kristaus prisikėlime ir gyvenime. Tačiau priklausyti Kristui ir Bažnyčiai yra ir didelė atsakomybė. Kaip jo tautos nariai turime visų pirma išsivaduoti iš visų nuodėmės saitų, kurie trukdo asmeniškai pasiekti visišką Dievo vaikų laisvę", – kalbėjo arkivyskupas. Apaštališkasis nuncijus linkėjo būti tikrais ir ištikimais Kristaus mokiniais, drąsiais Gerosios Naujienos skelbėjais.

Šv. Mišiose dalyvavo Panevėžyje įsikūrusios moterų vienuolynų seserys, jaunimo grupės ir organizacijos, Panevėžio miesto, rajono ir apskrities vadovai. Po pamaldų garbusis svečias buvo apdovanotas gėlėmis bei atminimo dovanomis. Šiam vizitui prisiminti katedros šventoriuje pasodintas kaštonas.