Sekminės Vilniaus Kalvarijose
 

Atsižvelgdama į popiežiaus Jono Pauliaus II mintį, kad "Bažnyčia gali rengtis 2000-ųjų metų pabaigai tik Šventojoje Dvasioje", Vilniaus arkivyskupija gegužės 29 d. pakvietė į Sekminių šventę Šv. Kryžiaus Atradimo (vadinamojoje Kalvarijų) bažnyčioje.

Sekminės – ypatinga ir labai daug tradicijų Lietuvoje turinti šventė, o Vilniaus Kalvarijos ir Sekminės, regis, tiesiog neatsiejamos. "Bažnyčios žinioms" Kalvarijų bažnyčios klebonas kun. K. Latoža pasakojo, kad bažnyčia ir koplyčios konsekruotos dar 1772 m. būtent per Sekmines, ir nuo to laiko čia Šventosios Dvasios atsiuntimo dieną rinkdavosi tikintieji iš visos Lietuvos. Pačių Vilniaus Kalvarijų pradžia siejama su vyskupu Belozaru, kuris 1662 m. paskyrė 7 valakus žemės savo Verkių dvaro teritorijoje ir pakvietė dominikonus čia pastatyti Kalvarijas. Sovietmečiu, 1962 m., buvo išsprogdintos visos koplyčios, išskyrus keturias, šalia bažnyčios esančias. Nuo pat Nepriklausomybės atgavimo stengiamasi atstatyti viską, kas sugriauta.

Pagrindinio šios šventės organizatoriaus Kalvarijų bažnyčios klebono Kęstučio Latožos iniciatyva pirmą kartą Kalvarijų Sekminės prasidėjo Kunigų ir vienuolių diena. Kalvarijų kelyje dalyvavo kaip niekad daug kunigų ir seserų vienuolių. Po Kalvarijų kelio Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis aukojo šv. Mišias, kuriose dalyvavo Vilniaus kunigų seminarijos rektorius H. F. Fišeris, klierikai, būrys seserų. Per pamokslą arkivyskupas priminė Petro pokalbį su Jėzumi, atkreipdamas dėmesį į frazę "Ar tu myli mane?", kuri, pasak ganytojo, turi liturginę prasmę. Kalbėdamas apie pašaukimą, jis kvietė atnaujinti įžadus galvojant apie tai, kad "šį kelią lydės ne tik meilė, bet ir kryžius, reikalaujantis eiti ne ten, kur nori, bet kur tave siunčia". "Bet Kryžiaus kelias turi baigtis Prisikėlimu", – pabrėžė arkivyskupas A. J. Bačkis. Po šv. Mišių visus šventės dalyvius į konferenciją pakvietė jėzuitų provincijolas tėvas A. Saulaitis SJ. Jis kalbėjo apie Šventosios Dvasios dovanų svarbą apaštalavimui ir maldingai sielovadai. "Visos šios dovanos jau yra duotos Šventosios Dvasios, tereikia jas atsiminti ir panaudoti", – sakė tėvas A. Saulaitis SJ. Konferencijoje dalyvavo apie 80 klausytojų, tarp jų ir arkivysk. A. J. Bačkis, vysk. J. Tunaitis, vysk. E. Bartulis.

Antroji Sekminių šventės diena buvo skirta moksleiviams. Jų į Kalvarijų kelią susirinko per 500. Vėliau surengtoje vakaronėje buvo parodytas vaidinimas, koncertavo krikščioniško roko grupė iš Vokietijos "Sarah". Sekminių nakties vigiliją praturtino Šv. Jono kongregacijos vienuoliai. Jie Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje bei jos papėdėje aukojo šv. Mišias ir surengė konferenciją. Čia taip pat koncertavo "Ugnies vaikai" ir Benas iš Kauno. Sekminių šventė baigėsi sekmadienio popietę. Po šv. Mišių, kurias aukojo arkivyskupas A. J. Bačkis, susirinkusiems grojo roko grupės "Bitė", "Sarah" ir kt.

-jk, am-