Lietuvoje lankėsi Rotenburgo – Štutgarto vyskupas dr. Walter Kasper
 

Birželio 1 – 6 d. Lietuvoje lankėsi Rotenburgo – Štutgarto vyskupas dr. Walter Kasper, iškilus teologas, buvęs Miunsterio ir Tiubingeno universitetų dogminės teologijos profesorius, šiuo metu vadovaujantis Vokietijos Vyskupų konferencijos Pagalbos užsienio Bažnyčioms komisijai. Birželio 1 – 2 d. Vilniuje vyskupas W. Kasper susitiko su apaštališkuoju nuncijumi arkivyskupu E. J. Ender, arkivyskupu A. J. Bačkiu, Vilniaus kunigų seminarijos rektoriumi kun. H. F. Fischer, lankėsi Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje, Vilniaus arkikatedroje, Vokietijos ambasadoje. Birželio 2 d. vyskupas W. Kasper Kaišiadoryse susitiko su vyskupu J. Matulaičiu. Birželio 3 d. Kaune svečias susipažino su Kauno arkivyskupijos Caritas, Šeimos centru. Per susitikimą su Kauno arkivyskupijos kunigais vyskupas W. Kasper kalbėjo apie Vatikano II Susirinkime išryškintą Bažnyčios kaip Communio sampratą. Jis pabrėžė kelis svarbius šitaip suvokiamus Bažnyčios matmenis: diakonystės, arba tarnavimo visiems žmonėms, dialogo su visais visuomenės sluoksniais, ekumeninių santykių ir dvasinio ugdymo. Atsakydamas į daugybę susirinkusių kunigų klausimus svečias vyskupas paaiškino apie Vokietijos vyskupijose veikiančius moterų konsultavimo centrus ir popiežiaus laišką, raginantį Vokietijos vyskupus perži?rėti šių centrų veiklą atsisakant išduoti pažymas, netiesiogiai leidžiančias atlikti abortus. Paklaustas apie išsiskyrusiųjų, sudariusių nebažnytinę santuoką, sielovadą, vyskupas W. Kasper sakė, kad b?ta diskusijų tarp Vokietijos vyskupų ir Romos, tačiau Vokietijoje galioja tie patys bažnytinės teisės kanonai. Svečias vyskupas pasakojo ir apie nuolatinių diakonų rengimą bei tarnystę.

Vyskupas dr. W. Kasper taip pat susitiko su VDU Katalikų teologijos fakulteto vadovybe bei dėstytojais. Vėliau jis aplankė kardinolą Vincentą Sladkevičių. Vakare šv. Mišias Kauno arkikatedroje koncelebravo kardinolas V. Sladkevičius, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai W. Kasper ir V. Michelevičius. Per pamokslą vyskupas W. Kasper kalbėjo apie lietuvių tautos gautą laisvės dovaną. Kardinolas V. Sladkevičius Mišių pabaigoje padėkojo svečiui, pabrėždamas nepaisančią atstumų dvasinę bendrystę su vokiečių katalikais.

Birželio 4 d. vyskupas W. Kasper aplankė laikinąją Šiaulių vyskupijos kuriją ir Kryžių kalną. Šiaulių vyskupas E. Bartulis parodė svečiui remontuojamą Šv. ap. Petro ir Povilo katedrą. Šiauliuose svečias iš Vokietijos taip pat susitiko su Telšių vyskupu A. Vaičiumi. Grįždamas į Kauną, vyskupas W. Kasper sustojo Šiluvoje,. kur Švč. M. Marijos koplyčioje drauge su arkivyskupu S. Tamkevičiumi koncelebravo šv. Mišias. Birželio 5 d. ganytojas iš Vokietijos lankėsi Vilkaviškio vyskupijoje, kur susitiko su vyskupu J. Žemaičiu MIC. Vakare vysk. W. Kasper aukojo šv. Mišias Kauno pal. Jurgio Matulaičio parapijoje. Svečias sakė viešnagės metu patyręs ženklų, rodančių naujo gyvenimo atgaivą.

Lietuvoje vyskupą W. Kasper lydėjo Vokietijos Vyskupų konferencijos Rytų ir Vidurio Europos skyriaus referentas p. Helmut Wiesmann ir ilgą laiką Štutgarte dirbęs kun. mons. Kazimieras Senkus.

-kl, jp-