Jubiliejinė mokslinė konferencija "Lietuvos sąjūdis ir valstybės atkūrimo idealų įgyvendinimas"
 

Gegužės 27 – 28 d. Lietuvos istorijos institute vyko jubiliejinė mokslinė konferencija "Lietuvos sąjūdis ir valstybės atkūrimo idealų įgyvendinimas". Greta Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių akademiko Eduardo Vilko, kalbėjusio apie istorinę 1988-ųjų birželio 3-ąją Mokslų akademijoje, Vytauto Landsbergio, įvertinusio Sąjūdžio politinių ir taktinių nuostatų raidą, Mečio Laurinkaus, nagrinėjusio Sąjūdžio istorinius nuopelnus ir politinės orientacijos kaitą, Seimo narių R. Smetonos, E. Zingerio, V. Andriukaičio, G. Kirkilo, rašytojo E. Ignatavičiaus, istorikų, kalbėjusių apie Sąjūdžio atsiradimą ir valstybės atkūrimo prielaidas, išsamų pranešimą "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika – atgimimo vilties žadintoja" skaitė vyskupas Jonas Boruta SJ. Kalbėdamas apie du jubiliejus – pernai minėtą LKB Kronikos 25 – metį ir šiais metais minimą Sąjūdžio dešimtmetį – vyskupas J. Boruta SJ priminė tikinčiųjų persekiojimą sovietmečiu, drąsią Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto veiklą, LKB Kronikos ištakas. "Tai, ką pradėjo Kronikos žmonės, vėliau tęsė Sąjūdis", – sakė vysk. Jonas Boruta SJ.

-am-