Pašventintas būsimojo klarisių vienuolyno Kretingoje kertinis akmuo
 

Gegužės 13 dieną Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje per šv. Mišias buvo pašventintas būsimojo klarisių vienuolyno Kretingoje kertinis akmuo, atvežtas iš seniausio Šv. Klaros vienuolyno, esančio Asyžiuje (Italijoje). Šv. Mišias šia proga aukojo Telšių vyskupas Antanas Vaičius, vyskupijos generalvikaras kun. Juozapas Pranciškus Gedgaudas, Veronos (Italija) pranciškonų vienuolyno viceprovincijolas Antonio Franic OFM , Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas kun. Benediktas Sigitas Jurčys OFM, Kretingos klebonas kun. Gediminas Numgaudis OFM, Kretingos vienuolyno gvardijonas kun. Astijus Kungys OFM ir kt. Vysk. Antanas Vaičius džiaugėsi, kad pirmasis Lietuvoje klarisių vienuolynas kuriasi Telšių vyskupijoje – Kretingoje. Kun. Antonio Franic OFM prisiminė, kaip prieš keletą metų, susitikus su kun. Astijumi Kungiu OFM, gimė idėja klarisių vienuolyną įkurti ir Lietuvoje. Jis priminė, kad šios kontempliatyviosios seserys yra tarp žmonių. Dabar šio vienuolyno finansavimu rūpinsis Veronos pranciškonų vienuolynas.

Kelios lietuvaitės, prieš trejus metus išvykusios vienuoliniam ugdymui į Italiją, dabar jau gyvena Kretingoje. Namuose yra magistra s. Margarita iš Italijos ir šešios seserys lietuvaitės. Jas globoja kun. Severinas Holocher OFM.

-jž-