Kardinolas Vincentas Sladkevičius paminėjo 10 metų kardinolystės jubiliejų
 

Prieš dešimt metų, 1988 m. gegužės 29 d., Lietuvos Bažnyčia išgyveno džiaugsmingą naujieną – vyskupas Vincentas Sladkevičius Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II buvo pakeltas Romos Katalikų Bažnyčios kardinolu. Su šia garbinga sukaktimi – įšventinimo kardinolu dešimtmečiu – mūsų Bažnyčios hierarchą gegužės 28 d. pasveikino Kaune lankęsis Prezidentas Valdas Adamkus. Jis palinkėjo Kardinolui geros sveikatos bei dvasinės stiprybės, įteikė įrėmintą padėkos raštą, kuriame rašoma:
 

Jo Eminencijai Kardinolui Vincentui Sladkevičiui

Jūsų Eminencija, sveikinu Jus Kardinolo tarnystės Romos Katalikų Bažnyčioje dešimtmečio proga.

Jūs gyvenate svarbių mūsų tautai įvykių sūkuryje. Jumyse švyti palaiminta dovana – nuolatinis užmiršto priminimas, nepaprastai jautraus šaltinio paslapties įminimas.

Mes gėrimės ir stebimės, kaip Jūs oriai peržengiate ribą tarp Evangelijos ir Koegzistencijos, prasiskverbdamas pro sunkiai įveikiamą apvalkalą, ir atsiduriate pirmapradžių tiesų žemėje, kur kryžiuojasi žmonių ir tautų likimai.

Tai, ką Jūs tvirtinate ir ginate, mes vadiname mūsų drąsa, tikėjimu ir jėga.

Jūs veikiate mus savo nuoseklumo galia, todėl drįstu teigti, kad mes Jus mylime visa širdimi, kad priklausote Jus mylintiems daug labiau negu sau pačiam.
 

Pagarbiai Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos Prezidentas


Kardinolystės 10 -me?io proga kardinolą Vincentą Sladkevičių taip pat pasveikino

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis, atsiuntęs tokio turinio telegramą:

 

Jo Eminencijai Kardinolui Vincentui Sladkevičiui

Jūsų Eminencija,

Dėkojame Dievui už Jūsų tarnystę ir meilę Bažnyčiai bei Tėvynei Lietuvai, kuria dosniai dalijotės su mumis sunkiu bei džiaugsmingu Lietuvai laiku.

Nuoširdžiai sveikiname Jus 10-ųjų pakėlimo Kardinolu metinių proga ir linkime Dievo globos ir palaimos bei Švč. Mergelės Marijos užtarimo per visus Jūsų tarnystės Dievui metus.

Su meile

Arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas


Sveikinimus Jo Eminencijai kardinolui Vincentui Sladkevičiui šios garbingos sukakties proga nusiuntė ir Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius bei buvęs Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas. 

Šv. Mišios Kauno arkikatedroje kardinolo V. Sladkevičiaus kardinolystės 10-mečio proga

Gegužės 31-ąją, Sekminių dieną, kardinolas V. Sladkevičius kartu su arkivyskupu S. Tamkevičiumi, vyskupais J. Žemaičiu MIC ir V. Michelevičiumi Kauno arkikatedroje bazilikoje šia proga aukojo šv. Mišias. "Aš džiaugiuosi sulaukęs kardinolystės 10-mečio, kuris man suteikė galimybę išpildyti Viešpaties valią ir skelbti Evangeliją. Šiandien mano didžiausias troškimas būti su jumis ir melstis dėl Tėvynės galutinio dvasinio ir tautinio prisikėlimo. Telaimina mus Viešpats", – sakė kardinolas, išreikšdamas didžiausią pagarbą visiems, palaikusiems ir stiprinusiems jį malda. Tose pačiose šv. Mišiose buvo paminėtas ir Sąjūdžio dešimtmetis. Mons. V. Jalinskas per pamokslą priminė, kad kardinolas V. Sladkevičius buvo vienas iš Sąjūdžio pirmtakų.

Per birželio 9 dieną Kaune vykusį Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdį kardinolą Vincentą Sladkevičių kardinolystės dešimtmečio proga dar kartą nuoširdžiai pasveikino visi Lietuvos vyskupai ir apašatališkasis nuncijus arkivyskupas Erwin Joseph Erwin.