Konferencija "Ką Dvasia kalba Bažnyčiai"
 

Daugiau kaip prieš šešis šimtmečius Lietuva įsijungė į visuotinę Bažnyčią. Per Krikštą Lietuvos žmonės pažino Jėzų Kristų, pažino Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią – Dievą, kurį iki tol nepažindami garbino (plg. Apd 17, 23).

Per šimtmečius mūsų Bažnyčioje Šventoji Dvasia išaugino nuostabių šventumo daigų. Kentėjimai ir priespauda davė progą patikrinti ištikimybę Kristui. Mes didžiuojamės turtinga mūsų liaudies maldingumo tradicija. Drauge džiaugiamės kiekvienu gaivinančiu impuslu, ateinančiu per brolius ir seseris, atvykstančius iš kitų kraštų pasidalyti Dvasios dovanomis, paliudyti, kaip Dievas veikia jų gyvenime.

Drauge su visuotine Bažnyčia rengdamiesi Didžiajam 2000 metų krikščionybės jubiliejui klausykimės, ką Dvasia kalba Bažnyčiai.

Sigitas Tamkevičius
Kauno arkivyskupas metropolitas


Konferencijos pranešimai bus grindžiami pranašiška Šventojo Tėvo vizija, pateikiama apaštališkajame laiške "Trečiajam tūkstantmečiui artėjant". Konferencijoje pažvelgsime į daugybę įvairių būdų, kuriais Dvasia kalba Bažnyčiai, pamąstysime, kaip kiekvienas savo gyvenimu galime atsiliepti į Dvasios kvietimą. Tikime, kad per šlovinimą, pamokslavimą ir užtarimo maldą Viešpats išlies savo malonių, kad Jo dovanos laisvai ir pilnatviškai pasireikš mūsų gyvenime.
 
 

PROGRAMA
 

Gegužės 13 (trečiadienis) Vilnius

Gegužės 14 (ketvirtadienis) Šiauliai Gegužės 15 (penktadienis) Kaunas Gegužės 16 (šeštadienis) Kaunas Gegužės 17 (sekmadienis) Kaunas Konferenciją rengia:

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2000 metų jubiliejaus komitetas
Atsinaujinimo tarnyba (Renewal Ministries) JAV
Katalikų benduomenė Gyvieji akmenys

Išsamesnė informacija tel.: (27) 20 26 37