Popiežius: laiškai, audiencijos, pareiškimai

Popiežius ragina siekti taikos ir solidarumo

(KNA) Velykų sekmadienį popiežius Jonas Paulius II reikalavo užbaigti brolžudiškus karus bei skerdynes ir ragino siekti taikos, teisingumo ir solidarumo žemėje. Tradicine Velykų kalba kreipdamasis į daugiau negu 100 tūkstančių tikinčiųjų Šv. Petro aikštėje, jis pažymėjo, jog daugelyje pasaulio vietovių "etninis varžymasis vėl atveria žaizdas". Popiežius ypač atkreipė dėmesį į Artimuosius Rytus ir Jeruzalę, kur taikai kelia grėsmę "pavojingi politiniai pasirinkimai". Jis taip pat kalbėjo apie daugybę tikėjimo liudytojų, kurie, nepaisydami sunkių persekiojimų koncentracijos stovyklose ir gulaguose, išsaugojo savo tikėjimą. Artėjant trečiajam tūkstantmečiui, Bažnyčia, pasak Jono Pauliaus II, visai žmonijai siūlo Kristaus taikos naujieną. Ji ypač skiriama tiems, kurių pastangos siekiant žmogaus orumo ir žmogaus teisių, taip pat teisingumo, darbo ir tinkamų gyvenimo sąlygų buvo nuviltos. Popiežius konstatavo, jog daugelyje pasaulio kraštų, ypač Afrikoje ir Europoje, žemėn beriama grėsmingą ateitį pranašaujanti "mirties ir naujų konfliktų sėkla". Taikos naujiena turėtų visus paskatinti dialogu spręsti nacionalines ir tarptautines įtampas. Pabaigoje Jonas Paulius II pasveikino su Velykomis 58 kalbomis ir suteikė palaiminimą "Urbi et orbi".

Popiežiaus velykinė kalba buvo tiesiogiai transliuojama per televiziją į 65 pasaulio šalis. Vatikano žiniasklaidos specialistų nuomone, ją stebėjo apie 500 milijonų žmonių. Naktį prieš Velykų rytą Šv. Petro katedroje popiežius Jonas Paulius II šventė Velyknakčio liturgiją, kurios metu suteikė Krikšto sakramentą devyniems asmenims, tarp jų keturiems kinams, vienam indui ir vienai Pietų Afrikos gyventojai.

Didįjį penktadienį popiežius dalyvavo tradiciniame Kryžiaus kelyje Romoje. Šiais metais jis ypač atkreipė dėmesį į šiandienines aukas bei skriaudžiamuosius, pirmiausia į drąsias ir persekiojamas moteris. "Kristus ir šiandien miršta kiekviename asmenyje, kurį sužeidžia neapykanta, prievarta arba išstūumia egoizmas bei abejingumas", – sakė Jonas Paulius per baigiamąją ceremoniją. Per apmąstymus, kurių tekstus šiais metais parengė prancūzų ortodoksų teologas Olivier Clement, buvo minimos sovietų gulaguose ir nacių koncentracijos stovyklose persekiojimus drąsiai pakėlusios moterys, taip pat "motinos, iš kurių vaikus atėmė narkotikai, pinigai ir badas". Naujoje šviesoje akcentuotas žydų vaidmuo nukryžiuojant Kristų: už tai atsakingi visi, o ne "žydų tauta, kurią taip ilgai kryžiavome".
 

Vyskupai neturėtų būti vadybininkai

(KAP) Kreipdamasis į Mobile’, New Orleano ir Louisville’io bažnytinių provincijų (JAV) vyskupus, popiežius Jonas Paulius II pabrėžė, jog vyskupai savo gyvenimą bei darbą turėtų tvarkyti kitaip negu aukšto rango vadybininkai. Popiežius sakė iš savo, kaip vyskupo, patirties žinąs, kaip svarbu tarp kasdieninių reikalų skirti laiko studijoms, apmąstymams ir maldai. Vyskupas, pasak Jono Pauliaus II, turėtų savęs nuolatos klausti, koks yra tikėjimo atsakymas į aktualias problemas. Todėl kai kuriems reikėtų pertvarkyti "savo vyskupiškosios tarnybos vykdymą, kad jie rūpintųsi tuo, kas sudaro jų tarnybos pagrindą". Nepakeičiamas, pasak popiežiaus, yra "asmeniškas vyskupo ryšys su tikėjimu" bei įtikinamas gyvas pavyzdys jauniems žmonėms. Kalbėdamas apie būsimą JAV Vyskupų konferencijos pertvarkymą, Jonas Paulius II pabrėžė, kad vyskupų konferencija turėtų dirbti kaip "bažnytinis organas", o ne kaip "institucija, atspindinti sekuliarizuotos visuomenės vadybos pavyzdžius".
 

"Paviršutiniškumo kultūra" veda į nuodėmę ir mirtį

(KNA) Pradėdamas Pasaulio jaunimo dienas Italijos sostinėje, popiežius Jonas Paulius II įspėjo Romos jaunimą saugotis vertybių neturinčio gyvenimo. Per susitikimą su 50 000 jaunuolių balandžio 2 dieną popiežius kalbėjo apie "labai paplitusią paviršutiniškumo kultūrą", vertybėmis laikančią tiktai gražų spindesį ir malonumą. Ji žada sėkmę, greitas karjeras, bet kokia kaina patvirtinti savivertės jausmą. Tokia kultūra taip pat kreipia į neatsakingą lytiškumo išgyvenimą, gundo gyventi be tikslo ir negerbiant kitų. Toks kelias, pasak Jono Pauliaus II, veda ne į gyvenimą ir džiaugsmą, bet į nuodėmę ir mirtį.
 

Šeimoje ugdoma "taikos kultūra"

(KAP) Pasak popiežiaus Jono Pauliaus II, šeima yra tinkama aplinka "taikiam sugyvenimui turint skirtingus interesus" ugdyti. Per susitikimą su Schönstatto šeimų sąjungos atstovais balandžio 17-ąją Vatikane jis taip pat pabrėžė, jog tai sykiu yra vieta, "kur meilės aplinkoje kiekvienas gali patirti abipusį atleidimą". Šeimoje padedami "taikos kultūros", kurios pasaulis vis dar bergždžiai dairosi, pagrindai, nes būtent "iš šeimos išauga taika žmonijos šeimai". Šeima, pasak Jono Pauliaus II, yra įsteigta kaip "artima gyvenimo ir meilės bendruomenė". Be to, čia prasideda vaiko religinė gyvenimo istorija. "Nedaugžodžiaujant čia perduodamos tokios pamatinės patirtys kaip gyvenimo džiaugsmas, pasitikėjimas, dėkingumas ir solidarumas, kuriais vėliau remiasi kiekvienas tikėjimo ugdymas".

Pagal Dievo planą žmogus šeimoje patiria "gyvą bendruomenę, kurioje kiekvienas jaučia atsakomybę už kitus". Šeimoje galioja buvimo kartu ir paramos vienas kitam įstatymas. "Vyras ir žmona, tėvai ir vaikai, broliai ir seserys priima vienas kitą kaip Dievo dovaną ir perduoda vienas kitam Dievo gyvenimą bei meilę. Šeimoje vienas kitam pagelbsti sveikieji ir ligoniai. Seni ir jauni vienas kitą užstoja. Mėginama drauge spręsti problemas. Individas patiria savo nepakartojamumą ir santykį su kitu", – kalbėjo popiežius Jonas Paulius II.
 

Pasaulinius jaunimo susitikimus reikėtų rengti ir kitame šimtmetyje

(KNA) Pasak popiežiaus Jono Pauliaus II, jo pradėtąją pasaulinių jaunimo susitikimų tradiciją reikėtų tęsti ir XXI amžiuje. Per Verbų sekmadienio šv. Mišias Šv. Petro aikštėje popiežius priminė kelioms dešimtims tūkstančių jaunuolių pasaulinius jaunimo susitikimus nuo 1987 iki 1997 metų. Buenos Airese, Santiago de Composteloje, Čenstachavoje, Denveryje, Maniloje ir Paryžiuje vykusiuose susirinkimuose iš viso dalyvavo apie dešimt milijonų žmonių.

Per ceremoniją Šv. Petro aikštėje Paryžiaus jaunuoliai perdavė savo bendraamžiams iš Italijos didelį medinį kryžių, kuris kaip tikėjimo vienybės simbolis keliavo iš vieno pasaulinio susitikimo į kitą. Ateinančiais metais šis kryžius keliaus po įvairias Italijos vyskupijas. 2000 metais, per artimiausią pasaulinį jaunimo susitikimą Romoje, jis vėl bus šventės centras.
 

Popiežius solidarizuojasi su badaujančiais Šiaurės Korėjos gyventojais

(KNA) Popiežius Jonas Paulius II išreiškė savo solidarumą su badaujančiais Šiaurės Korėjos gyventojais. Vatikano atstovas spaudai Joaquinas Navarro-Vallsas balandžio 8 d. pareiškė, jog popiežius labai atidžiai stebi padėtį šioje Tolimųjų Rytų šalyje ir meldžiasi už jos gyventojus.

Komunistų valdomoje Šiaurės Korėjoje dėl kelių gamtos katastrofų ir ekonomikos krizės jau dveji metai jaučiamas didelis maisto produktų stygius. Pastaruoju metu šalies vyriausybė sumažino maisto produktų normą iki 100 gramų ryžių ar grūdų per dieną. Užsienio stebėtojai mano, jog per kelis paskutiniuosius mėnesius badu mirė per milijoną žmonių. Šalis visiškai priklauso nuo Pasaulinės mitybos organizacijos FAO, Caritas ir kitų organizacijų pagalbos siuntinių.
 

Popiežius padovanojo Gruzijai klinikinę ligoninę

(KNA) Popiežius Jonas Paulius II padovanojo Gruzijai trijų milijonų Vokietijos markių vertės klinikinę ligoninę, kurioje teikiamos visos svarbiausios medicininės paslaugos. Pasak Vatikano spaudos tarnybos, naujai medicinos įstaigai bus suteiktas Redemptor hominis vardas. Šia dovana popiežius atsiliepė į Gruzijos valstybės vadovo Eduardo Ševarnadzės prašymą padėti pabėgėliams ir šio dešimtmečio pradžioje Gruzijoje vykusio pilietinio karo aukoms. Projektą finansavo Italijos Caritas, Vokietijos paramos fondas Misereor ir kitos tarptautinės organizacijos. Klinikinei ligoninei vadovaus Kamiliečių ordino nariai.

Katalikų tikėjimą Gruzijoje išpažįsta mažiau negu vienas procentas gyventojų. Sovietmečiu čia buvo tiktai viena katalikų bažnyčia. Šiandien šioje šalyje yra keletas kunigų bei vienuolių, kuriems vadovauja Kaukazo apaštališkasis administratorius Giuseppe Passoto.