Gavėnios ir Velykų renginiai Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje
 

Jau kelinti metai Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje gyvuoja gražus ir prasmingas paprotys: prieš didžiąsias liturginių metų šventes – Kalėdas, Velykas parapijiečiai dalijasi ne tik užuojauta, meile, bet ir kasdiene duona. Velykų Didžiąją savaitę buvo paskelbta rinkliava, kurios metu suaukotos gėrybės išdalytos labiausiai reikalingiems pagalbos žmonėms.

Gavėnios rimtį ir perėjimą į Didžiąją savaitę Šv. Juozapo Darbininko parapijiečiai patyrė susikaupimo vakare, kurį Verbų sekmadienį surengė maldos grupių nariai. Salės vidury išdėliota mandala simbolizavo žmogaus santykį su Dievu, kūrinija, savimi ir kitais. Vakaro dalyviai turėjo laiko apmąstymams, po to grupelėmis aptarė gavėnios laikotarpio išgyvenimus. Visus suvienijo bendra malda.

Per Velykas Šv. Juozapo Darbininko parapijiečiai džiaugėsi kukliu, bet informatyviu parapijos laikraščio pirmuoju numeriu, kurio leidybos iniciatyvą parėmė klebonas Algis Baniulis SJ.

-dm, np-
 

Seminaras tikybos mokytojams Klaipėdoje
 

Per Velykų atostogas Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimui centras (DPJC) pakvietė tikybos mokytojus į "Natūralaus pagalbininko" seminarą, kuriame dalyvavo ir kitų specialybių mokytojai. Tris dienas buvo mokomasi iš pažiūros labai paprastų dalykų: klausytis, vertinti save, žaisti. Nusiteikę akademiškam seminarui buvo maloniai nustebinti ypatinga DPJC dvasia ir neformalia nuotaika. Kovo pabaigoje panašus seminaras buvo surengtas Biržų rajono katechetams.

-dm-
 

Mažosios scenos dienos Kauno jėzuitų gimnazijoje
 

Balandžio 22–23 d. Kauno jėzuitų gimnazijoje vyko Lietuvos katalikiškų mokyklų Mažosios scenos dienos, kurias organizavo Lietuvos katalikiškų mokyklų mokytojų asociacija ir šios šventės iniciatorė Kauno jėzuitų gimnazija. Tai pirmoji tokia katalikiškų mokyklų teatro šventė, kurioje dalyvavo Lietuvos penkiolikos katalikiškų mokyklų mėgėjiško teatro entuziastų iš Kauno, Rietavo, Skuodo, Šilalės, Vilniaus. Į šventę buvo pakviesti ir Kauno pirmos pagalbinės mokyklos internato jaunieji saviveiklininkai. Šventės dalyvius sveikino Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja N. Čiučiulkienė, Lietuvos katalikiškų mokyklų mokytojų asociacijos sekretorė I. Butautytė. Jos pasidžiaugė tokia gausia katalikiškų mokyklų šeima, kurią vienija meilė menui bei kultūrai ir linkėjo, kad tokie renginiai ateityje taptų tradicija.

-jp-
 

Keliais žodžiais

Želva. Didžiosios savaitės metu Želvos parapijos jaunimo centre veikė dvasingumo stovyklėlė 60 -čiai socialiai remtinų parapijos vaikų. Tokios stovyklos organizuojamos jau keleri metai. Šioje parapijoje socialinė krikščioniška veikla ypač aktyvi: veikia senelių globos namai, leidžiamas parapijos laikraštėlis, vykdomi Švietimo ir mokslo ministerijos remiami jaunimo laisvalaikio užimtumo projektai.
-ež-

Kaunas. Šv. Velykų rytą pirmąsias Prisikėlimo šv. Mišias didžiojoje paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune aukojo ir pamokslą pasakė kun. A. Jagelavičius. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas kun. V. Brusokas ir prof. Arvydas Žygas.
-jp-

Kaunas. Antrąją šv. Velykų dieną po šv. Mišių Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje į Panemunės Caritas būstinę susirinkę parapijos vaikai, jaunimas ir pagyvenę žmonės šventė šv. Velykas. Nuotaikinga šventine programa susirinkusius pradžiugino Vaišvydavos, Panemunės pradinės mokyklų moksleiviai ir parapijos jaunimas. Po koncerto šventės dalyviai buvo Velykų bobutės apdovanoti margučiais, saldumynais ir žaislais. Prie šventinio vaišių stalo, kurį paruošė Aukštosios Panemunės Caritas moterys, visus maloniai pakvietė Aukštosios Panemunės parapijos vikaras S. Kasmauskas.
-jp-

Nemunaitis. Balandžio 13 d. po sumos Nemunaičio klebonijoje įvyko parapijos Pastoracinės tarybos šeimos sekcijos steigiamasis susirinkimas. Šeimos sekcijos vadove išrinkta Antanina Naudžiūnienė. Parapijos klebonas V. Rudzinskas supažindino su sekcijos veiklos programa. Nariai įsipareigojo globoti asocialias parapijos šeimas, rūpintis, kad kuo daugiau šeimų įsitrauktų į bažnytinį gyvenimą ir priimtų reikalingus sakramentus. Nemunaičio pastoracinėje taryboje jau veikia šeimos, jaunimo, giedojimo, Caritas, ekonominių reikalų, liturgijos, evangelizacijos, spaudos ir kultūrinių renginių sekcijos.
-jg-

Šiauliai. Balandžio 13–19 d. Šiauliuose vyko XVI tarptautinis bažnytinės muzikos festivalis, kurio meno vadovas buvo prof. S. Sondeckis. Šv. Petro ir Povilo katedroje ir kitose miesto bažnyčiose šiauliečiai visą savaitę galėjo klausytis Vokietijos, Baltarusijos, Švedijos, Lietuvos ir kitų šalių menininkų atliekamų J. S. Bacho, J. Haydno, A. Vivaldžio kūrinių. Šį kartą festivalyje dalyvavo mažiau užsienio atlikėjų, tačiau šią spragą užpildė Lietuvos profesionalai, surengta keletas bendrų (Vokietijos ir Lietuvos, Švedijos ir Lietuvos) vakarų. Tradiciniai tarptautiniai bažnytinės muzikos festivaliai Šiauliuose rengiami jau nuo 1978 m.
-na-, rb-

Kaunas. Balandžio 18 d. Perkūno name Kaune atidaryta tradicinė Kauno jėzuitų mokyklos moksleivių religinio turinio šventinių atvirukų paroda, kurią surengė jau 25 -erius metus šventinius religinius atvirukus renkantis Jėzuitų gimnazijos mokytojas S.Triponis, kuris sakė, kad sovietiniais metais, kai buvo draudžiama kalbėti apie religines ir tautines šventes, jis per atvirukus atskleisdavęs moksleiviams lietuvių papročius, tradiciją ir religiją. Šia proga buvo surengtas Jėzuitų gimnazijos buvusių ir dabar besimokančių vyresniųjų klasių moksleivių koncertas "Meilė ir pavasaris".
-jp-

Raseiniai. Balandžio 19 d. Raseinių viešosios bibliotekos Mažojoje salėje Raseinių gyventojai susitiko su Lietuvos katalikų laikraščio "XXI amžius" vyriaus. redaktoriumi Edvardu Šiugžda, jo pavaduotoju Romu Bacevičiumi ir žurnalistu Mindaugu Buika. Renginyje taip pat dalyvavo fotokorespondentė Livija Šidlauskaitė - Šiugždienė ir žurnalistas Antanas Staškevičius. Daugiau kaip šimtui žmonių svečiai kalbėjo tema "Žmogus, spauda ir televizija", maloniai atsakinėjo į pateiktus klausimus. Vieną įdomų raštišką klausimą redakcija premijavo – klausėjui pusmečiui užprenumeravo "XXI amžių".
-gj-