Nauji paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
 

Kun. dek. Virginijui Lenktaičiui, paliekant jam Šiluvos parapijos klebono ir Raseinių dekano pareigas, pavesta rūpintis Žaiginio parapijos sielovada.

Kun. Romualdas Ramašauskas paskirtas aptarnauti Vosyliškio parapiją.

Kun. Antanas Jurgutis atleistas iš Seredžiaus parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos altaristu.

Kun. Gintautas Jankauskas atleistas iš Raseinių, Kalnujų ir Alėjų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Seredžiaus parapijos klebonu.

Kun. Jonas Stankevičius atleistas iš Babtų ir Panevėžiuko parapijų klebono bei Muniškių koplyčios rektoriaus pareigų ir paskirtas Kauno arkivyskupijos ekonomu.

Kun. Jonas Zubrus SJ atleistas iš Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacijos Pažaislio vienuolyno kapeliono pareigų ir paskirtas Babtų bei Panevėžiuko parapijų klebonu ir Muniškių koplyčios rektoriumi.

Tėvas Augustinas Ruzgys OP, atsižvelgiant į Lietuvos dominikonų generalvikaro potvarkį, paskirtas Raseinių parapijos klebonu, pavedant jam aptarnauti ir Kalnujų bei Alėjų parapijas.

Tėvas Tadas Astrauskas OP, atsižvelgiant į Lietuvos dominikonų generalvikaro potvarkį, paskirtas Raseinių parapijos vikaru.

Kun. Kazimieras Lapinskas atleistas iš Lyduvėnų parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Krakių parapijos altaristu.

Kun. Jonas Raudonikis atleistas iš Vosyliškio bei Žaiginio parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Lyduvėnų parapijos klebonu.

Kun. Jonas Babonas atleistas iš Kauno arkivyskupijos ekonomo pareigų ir paliktas Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriumi.

Kun. Remigijus Kuprys atleistas iš Kauno šv. Antano Paduviečio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Prisikėlimo parapijos vikaru.

Kun. Raimundas Kazaitis atleistas iš Kauno Prisikėlimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kurklių bei Užunevėžio parapijų administratoriumi.

Kun. Izidorius Butkus atleistas iš Kavarsko parapijos klebono pareigų ir paskirtas Skirsnemunės parapijos klebonu.

Mons. Alfonsas Svarinskas atleistas iš Kauno šv. Mykolo Arkangelo rektorato altaristo pareigų ir paskirtas Kavarsko parapijos klebonu.

Kun. Mindaugas Pukštys atleistas iš Skirsnemunės parapijos administratoriaus pareigų ir išleistas liturgijos studijoms į Romą.

-Kn-