Konferencijai "Ką Dvasia kalba Bažnyčiai" artėjant

Balandžio 21 d. Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, dalyvaujant arkivyskupui S. Tamkevičiui, vyskupui R. Norvilai, Kauno arkivyskupijos dekanams, kongregacijų, katalikiškų organizacijų, bendruomenių atstovams, buvo pasidalyta mintimis apie gegužės mėnesį vyksiančią konferenciją "Ką Dvasia kalba Bažnyčiai?", kurios rengėjai – Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2000 metų jubiliejaus komitetas, JAV Atsinaujinimo tarnyba (Renewal Ministries) ir katalikų bendruomenė "Gyvieji akmenys". Vyskupas R. Norvila pažymėjo, kad Šventasis Tėvas šiais Šventosios Dvasios metais ragina iš naujo apmąstyti svarbiausias tikėjimo tiesas bei įsisąmoninti jas Šventojoje Dvasioje. Kalbėta apie konkrečius pasirengimo šiai konferencijai dalykus – liturgiją, maldą, giedojimą, informacijos skleidimą. Katalikų bendruomenės "Gyvieji akmenys" vadovas Antanas Jonauskis supažindino su šios konferencijos programa. Konferencija turėtų prasidėti Vilniaus jaunimo teatre gegužės 13 d. Gegužės 14 d. Šiaulių kultūros centre ketinama surengti susitikimą su Šiaulių gyventojais ir Kryžių kalne aukoti šv. Mišias. Gegužės 15, 16 ir 17 d. konferencija būtų tęsiama Kaune. Į šį renginį žada atvykti svečių iš užsienio – vienas iš katalikų charizminio atsinaujinimo vadovų Ralph Martin, Atsinaujinimo tarnybos misijų direktorius Peter Herbeck, vyskupas Joseph Faber MacDonald, Gerosios Naujienos liudytoja Ann Shieds ir Romos Grigaliaus universiteto biblinės teologijos doktorantas, Atsinaujinimo tarnybos misijų bendradarbis Peter Williamson. Konferencijos tikslas – pasirengti sutikti krikščionybės jubiliejų.

-jp-