Kardinolo Joachimo Meisnerio vizitas Lietuvoje
 

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kvietimu balandžio 13–18 d. Lietuvoje viešėjo Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris. Tai buvo jau penktasis J. Meisnerio apsilankymas Lietuvoje.

Balandžio 13 d. Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedroje kardinolas J. Meisneris aukojo šv. Mišias ir sakė pamokslą. Vyskupas E. Bartulis, sveikindamas kardinolą, džiaugėsi galįs šioje katedroje pirmąkart sutikti tokį garbingą svečią. Per pamokslą kardinolas J. Meisneris akcentavo, kad jokia Europos tauta neturėjo tokių sunkių išbandymų kaip lietuvių. "Atvažiavau į Lietuvą, norėdamas paliudyti vienybę su jumis. Jūs ir aš su Jėzumi sudarome vienetą. To susivienijimo viršūnė yra popiežius", – sakė Kelno arkivyskupas. Garbusis svečias perdavė popiežiaus Jono Pauliaus II sveikinimo žodžius: "Sveikink Lietuvą. Tai tvirta, ryžtinga, krikščioniška tauta". Balandžio 14 d. Jo Eminencija, lydimas vyskupo E. Bartulio ir kunigų, lankėsi statomoje Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Po pietų kardinolas ir jį lydintys asmenys miesto savivaldybėje kalbėjosi su miesto meru Alfredu Lankausku ir savivaldybės Tarybos nariais. Meras supažindino svečius su miesto ekonomine ir socialine padėtimi. Balandžio 15 d. kardinolas J. Meisneris susitiko su miesto jaunimu, katalikiškų organizacijų, vienuolijų atstovais, atsakinėjo į pateiktus klausimus.

Balandžio 15 d. Kelno arkivyskupas kardinolas J. Meisneris drauge su Telšių vyskupu A. Vaičiumi ir kunigais koncelebravo šv. Mišias Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje. Per pamokslą Vokietijos ganytojas pavadino Lietuvą tiltu tarp Rytų ir Vakarų. Telšių kunigų seminarijos salėje surengtoje konferencijoje jis kalbėjo apie Lietuvos Bažnyčią įgyvendinant Vatikano II Susirinkimo nuostatas, pasidalijo mintimis apie Katalikų Bažnyčios būklę Vokietijoje ir pasidžiaugė lietuvių pastangomis keliant žmonių dvasingumą. Konferencijoje dalyvavo vysk. A. Vaičius, kunigai, seminarijos auklėtiniai ir Telšių savivaldybės atstovai.

Balandžio 16 d. kardinolas, lydimas Šventojo Sosto apaštališkojo nuncijaus dr. J. Ender, lietuvių sielovados Vokietijoje prelato Antano Bungos, Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio ir Vilkaviškio vyskupo Juozo Žemaičio, lankėsi Kaišiadorių vyskupijoje, kur juos sutiko vyskupas Juozapas Matulaitis. Aukštus Bažnyčios svečius, einančius aukoti vakaro šv. Mišių, ties katedros vartais pasitiko ir pasveikino Kaišiadorių rajono meras Kęstutis Jakelis ir vicemerė Virginija Dranginienė, o prie šventovės slenksčio jų laukė parapijos klebonas Vytautas Sudavičius ir kiti kunigai. Į šias pamaldas atvyko ir Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, kiti Seimo ir vyriausybės atstovai, taip pat Vokietijos Freysotti parapijos svečiai. Šv. Mišių aukai vadovavęs kardinolas J. Meisneris per pamokslą išreiškė dėkingumą lietuvių tautai, "kuri kaip nė viena kita Europos tauta kentėjo kalvarijų skausmus", bet sugebėjo išsaugoti krikščioniškas vertybes. Kardinolas, priminęs, jog žmogus teturi vieną pasirinkimą – arba tapti Kristaus broliu, arba būti Jo priešu, kvietė būti broliais, besirūpinančiais meilės viešpatavimu tarp tautų. Pasak kardinolo, jis antrą kartą atvyksta į Kryžių kalno Lietuvą Velykų laiku, kad drauge pasidžiaugtų tuščiu Kristaus karstu ir sustiprintų savo tikėjimą. Susirinkusius tikinčiuosius palaimino penki vyskupai. Pasibaigus šv. Mišioms, Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, dėkodamas už apsilankymą, apjuosė garbingus svečius tautinėmis juostomis. Kurijos rūmuose iškilmingos vakarienės metu buvo pasikeista nuomonėmis, kaip stiprinti Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimą ugdant teisingesnę visuomenę.

Paklaustas, kokį įspūdį svečiui daro dabartinė Lietuva, kardinolas pabrėžė, kad jį žavi Lietuvos tikinčiųjų pamaldumas, atvirumas, nuoširdumas ir noras atgimti. Svečias prisipažino, kad jam labai patiko Lietuvos bažnyčiose Velykų laikotarpiu įrengiamas Viešpaties kapas. "Aš esu įsitikinęs, kad nė viena Europos tauta taip autentiškai negali švęsti Velykų, kaip jas švenčia lietuviai, nes nė viena tauta Europoje taip ilgai nestovėjo ant Golgotos, – o tai nėra bereikšmis dalykas. Esu įsitikinęs, kad Lietuvoje neatsitiktinai yra Kryžių kalnas, nes žinau, kad jokia tauta Europoje nepatyrė tiek daug kryžių kaip lietuviai. Todėl sakau, kad šis kalnas yra šventas. Tačiau man atrodo, jog reikia atsiverti krikščionybės visumai ir padaryti viską, kad kryžius ir tuščias kapas, kurie nurodo į prisikėlimą, būtų sujungti. Ir jeigu lietuviams iš tiesų pasisektų suvienyti kryžiaus ir tuščio kapo patirtį, tai būtų nepakartojamas krikščioniškumas", – kalbėjo arkivyskupas J. Meisneris.

Kelno arkivyskupas kardinolas J. Meisneris taip pat lankėsi Vilniuje ir Kaune.