Arkivyskupas Audrys J. Bačkis dalyvavo Vatikano socialinio bendravimo priemonių tarybos sesijoje
 

Kovo 16–20 d. Vatikane vyko Popiežiškosios socialinio bendravimo priemonių tarybos sesija, kurioje dalyvavo arkivyskupas A. J. Bačkis. 1998 m. sausio 8 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė arkivyskupą A. J. Bačkį minėtosios tarybos nariu antrai penkerių metų kadencijai.

Arkivyskupas A. J. Bačkis skaitė pranešimą apie Kristaus skelbimą žiniasklaidos priemonėmis Lietuvoje. Jame jis apžvelgė neseniai pradėtą projektą "Katalikų Bažnyčia internete", katalikiškąsias radijo bei televizijos programas, taip pat katalikų spaudos vystymosi tendencijas per pastaruosius kelerius metus. Paklaustas apie kitas minėtoje sesijoje nagrinėtas temas, arkivyskupas A. J. Bačkis atkreipė dėmesį į įsimintinus Los Andželo arkivyskupo kardinolo Roger Mahony pranešimus. Viename iš jų kardinolas Mahony svarstė, kas gali kalbėti Bažnyčios vardu, ypač pabrėždamas Šventosios Dvasios ir bendruomenės vaidmenį ir ragindamas ištirti, kaip kalbama pačioje Bažnyčioje. Pranešime "Katalikų kompiuterinė kultūra JAV" kardinolas R. Mahony atskleidė dinamišką naujųjų žiniasklaidos technologijų vystymąsi, ragindamas panaudoti jų suteikiamas galimybes evangelizacijai, tačiau tuo pačiu įspėdamas dėl pavojingo naujosios kompiuterių kultūros homogeniškumo ir neprieinamumo neturtingiesiems visuomenės sluoksniams.


Marijos legionieriai surengė diskusiją tema "Kristaus prisikėlimo istorinė reikšmė"
 

Kovo 28 d. po šv. Mišių Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje Marijos legiono nariai surengė diskusiją "Kristaus prisikėlimo istorinė reikšmė". Išklausę J. Latušinskienės paskaitos, susirinkusieji pasidalijo mintimis apie Kristaus prisikėlimo reikšmę žmogaus gyvenime, savo asmenine patirtimi liudijo Dievo gailestingumo apraiškas sunkiomis gyvenimo akimirkomis.

Anot Marijos legiono prezidiumo pirmininkės prie Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios V. Šinkūnienės, jos vadovaujamas Marijos legionas vienija 7 aktyvius narius ir apie 200 maldos pagalbininkų. Paklusdami Kristaus įsakymui nešti visiems Gerąją Naujieną, legionieriai kiekvieną savaitę lanko Kauno arkikatedros bazilikos parapijos žmones, kviečia juos į pamaldas, parapijos renginius, apaštalauja tarp narkomanų, alkoholikų, benamių ir kitų gyvenimo nuskriaustų žmonių. Marijos legiono nariais gali tapti kiekvienas katalikas, sutinkantis vykdyti legiono nario pareigas. Legionieriai renkasi kartą per savaitę, meldžiasi, kalba rožinį, rengia dvasinius skaitymus, pateikia atliktų darbų ataskaitas.

Marijos legionas yra tarptautinė katalikų pasauliečių draugija, liudijanti ir skelbianti katalikų tikėjimą ir šiuo metu pasaulyje vienijanti apie milijoną aktyvių narių ir daugybę maldos pagalbininkų. Marijos legiono nariai veikia Kaune prie Šv. Kazimiero (Aleksote), Šv. Juozapo (Vilijampolėje), Šv. Gertrūdos, Šv. Dvasios (Šilainiuose), Šv. Antano Paduviečio ir Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčių. Ši draugija išsilaiko iš savo narių aukų, pasižymi ypatinga meile Dievo Motinai ir skatina pamaldumą Marijai, ragina uoliai kalbėti rožinį.

-jp-


Dvasinio atsinaujinimo diena Marijonų vienuolyne Kaune
 

Kovo 29 d. Marijonų vienuolyno didžiojoje salėje Šv. Gertrūdos jaunimo maldos grupė surengė dvasinio atsinaujinimo dieną "Prisikėlimo paslaptis".

Šv. Jono bendruomenės tėvas Elijas, dalydamasis mintimis apie prisikėlimo slėpinį, sakė, kad mūsų tikėjimas yra laisvas Dievo duotas apreiškimas, suteikiantis mūsų gyvenimui prasmę ir galimybę trokšti tiesos, meilės ir teisingumo. Tikėjimas atveria kelią į Dievo meilę. Per prisikėlus? Kristų Tėvas naujai pažvelgė į mus – viskas nušvito nauja šviesa, viskas, išskyrus nuodėmę, tapo prasminga, suteikė mums galimybę sugrįžti prie tiesos, atgaivinti tikėjimą, ruoštis savo pačių prisikėlimui. Pasak prelegento, Dievo meilė yra stipresnė už mirtį, ir ta meile mes galime pasitikėti. Mes turėtume atsiliepti į Bažnyčios raginimą klausti: kodėl mes čia? Ką reiškia Jėzaus prisikėlimas? Kokia jo paslaptis? Kaip naudotis savo laisve? Tikroji Dievo meilės priežastis atsiskleis mums susitikus su Dievu. Turėdami tikrą laisvę ir ramybę, suprasime, kodėl turime mylėti žmones. Tėvas Elijas pažymėjo, kad atsinaujinimo dienos yra viena iš dvasinio ugdymo apraiškų, kai Šventoji Dvasia įvairiais būdais ir metodais siekia žmones suartinti su Dievu. Po paskaitos tėvas Elijas aukojo šv. Mišias.

-jp-


Bendruomenė "Kelias" pakvietė į rekolekcijas "Maldos teorija ir praktika"
 

Prieš dvejus metus susibūrusi bendruomenė "Kelias", kuriai vadovauja brolis Pranciškus OFS (Gintautas Mackonis), kovo 28 – 29 d. surengė rekolekcijas "Maldos teorija ir praktika", kurioms vadovavo tėvas Severinas OFM. Pirmąją dieną, pasitelkęs vienuolio Gvido "maldos kopėčias", jis aiškino keturias jos pakopas: Šv. Rašto skaitymą, meditaciją, vidinę maldą ir kontempliaciją. Antrąją dieną apie 30 renginio dalyvių visa tai bandė taikyti praktikoje. Buvo pasirinktas Jono evangelijos 20 skyrius. Kiekvienas rekolekcijų dalyvis pirma perskaitė šį skyrių ir apmąstė labiausiai jį sujaudinusią Evangelijos vietą. Vėliau vidine malda dėkota Dievui, kad jis mums kalba per Šventąjį Raštą, galiausiai, stovint Dievo akivaizdoje, buvo kontempliuojama.

Ateityje dvasinio ugdymo bendruomenė "Kelias" ketina organizuoti vasaros stovyklą skautams, kitus renginius.

-jž-


Duris atvėrė dar vieni laikinos vaikų globos namai ir mergaičių prieglauda Vilniuje
 

Kovo 31 d. duris atvėrė dar vieni Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) įsteigti vaikų globos namai. Pasak LKMS pirmininkės Gražinos Paliokienės, Lietuvoje 1996/1997 metais dėl įvairių priežasčių tėvų globos neteko beveik 6000 vaikų. Be to, daug jų auga be priežiūros asocialiose šeimose. Ypač sudėtinga padėtis Vilniuje. Beglobiai vaikai paprastai telkiasi geležinkelio ir autobusų stočių rajone, todėl būtent čia LKMS įsteigė beglobių vaikų centrą. Programa bus vykdoma pagal dvišalę sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe bei panašiomis įstaigomis Alborge (Danija) ir Bergene (Norvegija). Laikinos vaikų globos namams bei mergaičių prieglaudai Vilniaus miesto savivaldybė skyrė patalpas M. Daukšos 3/2 bei jiems išlaikyti reikalingų lėšų. Centre bus dirbama pagal Skandinavijos šalyse taikomas spec. socialinės reabilitacijos programas – su kiekvienu vaiku atskirai. Taip pat bus rūpinamasi šių vaikų išsilavinimu bei tolesniu likimu, daug dėmesio skiriama darbui su biologine šeima, vaiko giminėmis ir kitais galimais globėjais.

Laikinos vaikų globos namų atidarymo ceremonijoje dalyvavo Vilniaus miesto vadovai, Danijos ir Norvegijos ambasadoriai, Seimo nariai, vyriausybės ir prezidentūros atstovai, katalikiškų organizacijų nariai. Patalpas pašventino ir namus pažadėjo globoti kunigas tėvas Antanas Saulaitis SJ. Beje, tai jau antri LKMS įsteigti vaikų globos namai Vilniuje. Pirmieji įsikūrę Žirmūnų 123. Abi įstaigos yra katalikiškos: vaikai mokomi suvokti gyvenimo vertybes ir tikėjimą. Pirmuosiuose 10 vietų globos namuose Žirmūnuose per metus prieglobstį rado 93 vaikai, 11 iš jų grįžo į savo šeimas, daugumą ėmėsi globoti giminės. Ateityje žadama įkurti Dvasinės reabilitacijos centrą globojamų vaikų motinoms, kurios yra priklausomos nuo alkoholio ir narkotikų.

Mergaičių prieglaudoje 15 mergaičių (14–18 metų amžiaus) mokomos profesijos, vėliau joms bus stengiamasi rasti darbo ir gyvenamąją vietą.

-am-


Opus Dei sėkmingai tęsia savo veiklą Lietuvoje
 

Nuo šių metų pradžios Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje Opus Dei Moterų cento iniciatyva kiekvieną mėnesį organizuojamos rekolekcijos moterims ir merginoms. Vilniuje nuo rudens veikiančiame "Vilnelės" kultūros centre vyksta anglų, pranc?zų ir ispanų kalbų kursai. 10 – 14 metų amžiaus mergaitės mokosi šokių, rankdarbių, dainų, kulinarijos, dalyvauja pokalbiuose katekizmo tema. Klubą padeda tvarkyti mergaičių tėvai ir vyresniųjų klasių moksleivės. Moterims organizuojami vakarai šeimos pedagogikos temomis, tokiomis kaip "Paaugliai: ar įmanoma jiems padėti?", "Ištikimybė ir atsakomybė", "Auklėjimas ir laisvė" ir pan. Šiais metais grupė merginų jau antrą kartą i?vyko į Romoje vysktantį tarptautinį studentų kongresą UMIV, kurio tema "Žmogaus progresas ir žmogaus teisės". "Vilnelės" kultūros centre įkurtas studenčių bendrabutis, kur kartu valgoma, rūpinamasi švara, diskutuojama, yra biblioteka, muzikos salė, svetainė. Vasarą numatoma rengti įvairias stovyklas.

-jž-


Gavėnios susikaupimo renginys Kupiškyje
 

Balandžio 6 d. per 50 Kupiškio dekanate tikybą dėstančių katechetų dalyvavo Kupiškio mokyklos salėje vykusiame gavėnios susikaupimo renginyje. Kupiškio katalikiškosios pakraipos pradinės mokyklos katechetai atliko literatūrinę muzikinę kompoziciją pagal uteniškės mokytojos poetės Aldonos Grigaravičienės poezijos rinktinę "Maldos tyla". Po to viešnia, pristatydama savo poezijos rinkinėlį, kalbėjo apie laimę kartu su Kristumi pasinerti į savo ir Išganytojo kančios gelmes.

Kunigas Virgilijus Liuima akcentavo Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II maldos mintis, Šventosios Dvasios buvimą ir veikimą Bažnyčioje bei žmogaus gyvenime. Kunigas ragino atidžiau įsiklausyti į Šventosios Dvasios kvietimą meilei, pamąstyti, kokiais būdais Dvasia kalba šiandien mums. Panevėžio katechetikos centro vedėja Zita Tručionienė ir mokytoja Rita Ratkevičiūtė maloniai dalijosi mintimis apie vaikų rengimo sakramentams pedagogiką bei metodiką.


Keliais žodžiais
 

Kaišiadorys. Kovo 21 d. į Kaišiadorių sielovados centrą pabendrauti ir kartu pasimelsti susirinko nemažas būrys jaunimo iš Žaslių, Elektrėnų, Žiežmarių, Vievio parapijų. Vyskupijos jaunimo dvasios vadovas kun. A. Jurevičius susirinkusiesiems kalbėjo apie Susitaikinimo sakramentą. Po to Kaišiadorių katedroje renginio dalyviai klausėsi kun. R. Mikutavičiaus vedamų rekolekcijų, iš Kauno atvykusių studentų charizmininkų giesmių, žiūrėjo skaidrėse įamžintus "Kryžiaus kelių" apmąstymus, rašė sau laiškus.
-mp-

Nemunaitis. Kovo 29 d. po Sumos klebonijoje rinkosi Galintėnų ir Galintankos kaimų tikintieji (apie 30 žmonių) pasitarti, kaip kiekvieną bendruomenės narį įtraukti į pastoracinę veiklą. Renew programos koordinatorius Raimundas Stanevičius supažindino su šios programos matmenimis ir kvietė visus aktyviai prisidėti prie jos įgyvendinimo. Parapijoje siekiama, kad kiekvienas turėtų vienokį ar kitokį veiklos barą, jaustųsi esąs reikalingas ir neliktų nuošalyje.
-vr-

Kaunas. Balandžio 5 d. (Verbų sekmadienį) Kauno jėzuitų gimnazijos dailės galerijoje, Perkūno name, buvo atidaryta Juozo Valiušaičio fotografijos darbų paroda pagal Vytauto Antano Dambravos apmąstymų knygelę "Septyni žodžiai". Nuotraukose medžiai, bažnyčių fragmentai, paprasčiausi langai ar net gatvės sankryža su daugybe ženklų simboliais byloja apie Jėzaus kančios ir žmonių santykį. Ekspozicijoje esančias nuotraukas papildo šalia jų kabantys V. A. Dambravos apmąstymai.
-jž-

Vilnius. Balandžio 4–5 d. Vilniuje lankėsi Šv. Jono kongregacijos – prieš ketvirtį amžiaus Prancūzijoje prasidėjusios vienuolinės bendruomenės – įkūrėjas ir generalinis prioras tėvas Marie Dominique Philippe OP. Jis aplankė jau penkerius metus gyvuojantį Šv. Jono vienuolyną, kur drauge su gausiai susirinkusiais bendruomenės draugais šventė Verbų sekmadienio Mišias, priėmė trijų pasauliečių pasišventimą būti Šv. Jono kongregacijos oblatais, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje skaitė paskaitą "Priimkite Šventąją Dvasią".
-dch-