Popiežius: laiškai, audiencijos, pareiškimai

Nepiktnaudžiauti genetinės diagnostikos metodais

(KAP) Popiežius Jonas Paulius II reikalavo griežtesnių įstatymų, nukreiptų prieš piktnaudžiavimą genetinės diagnostikos metodais. Vasario 24 dieną kreipdamasis į mokslininkus, filosofus bei teologus, jis pabrėžė, jog milžiniškų genetinės diagnostikos galimybių akivaizdoje privalu stiprinti "teisės bastionus". Mokslininkus, dalyvavusius ketvirtajame visuotiniame Popiežiškosios gyvybės akademijos susirinkime, popiežius taip pat ragino nepritarti "selektyviajai eugenikai", siekiančiai pašalinti ligotus ar apsigimusius negimusiuosius. Gyvybės šventumą privalu ginti nuo jos prasidėjimo momento.

Popiežius kalbėjo apie "ryškų neproporcingumą" tarp sparčiai didėjančių diagnozės galimybių ir vis dar skurdaus terapijos technikų pasirinkimo. Šeimoms, besilaukiančioms neįgalaus vaiko, dėl to kyla "sunkių etinių problemų". Tokias šeimas būtina skatinti šiuos vaikus priimti.

Aptardamas genetinės terapijos problemą, Jonas Paulius II pabrėžė, jog Bažnyčia reikalauja įstatymų, gerbiančių asmens gerovę nuo jo prasidėjimo momento ir atmetančių nepateisinamą riziką. Genetinę terapiją galima atsakingai taikyti gimusio žmogaus ląstelėms, tačiau nevalia manipuliuoti embrioninių ląstelių genais. Neleistina kištis į biologinį paveldą, jeigu šiuo veiksmu nesiekiama žmogiškojo asmens gerovės; lygiai taip pat neteisinga diskriminuoti žmogiškuosius subjektus, galinčius turėti genetinių pažeidimų.

Genetikos sričiai popiežius Jonas Paulius II pasiūlė štai tokį etinį principą: "Juo daugiau žinių bei galimybių kištis, juo labiau reikia įsisąmoninti vertybes, kuriomis rizikuojama". Vasario 23 – 25 d. Vatikane vykusio Popiežiškosios gyvybės akademijos ketvirtojo visuotinio susirinkimo dalyviai svarstė temą "Žmogiškasis biologinis paveldas: žmogaus asmuo ir visuomenės ateitis".

Solidarizuotis su kitais

(KAP) Gavėnios pradžios proga popiežius Jonas Paulius II ragino tikinčiuosius atsiversti, melstis, atgailauti bei solidarizuotis su kitais. Tai iš kiekvieno reikalauja griežtos disciplinos, kuri yra itin svarbi dabartiniais ryšių stokos bei praktinio ateizmo paženklintais laikais. Per vasario 25 d. visuotinę audienciją popiežius taip pat priminė, jog pelenai, kuriais gavėnios pradžioje barstosi krikščionys, simbolizuoja žemiškojo gyvenimo trapumą. Askezė padeda geriau vykdyti Dievo valią kaip savąją. Be to, pelenais barstomas kryžius atkreipia žmonių dėmesį į jų kūriniškumą, ? tai, kad Dievas juos "pakėlė iš pelenų bei apdovanojo nemirtinga siela".

Per tradicines Pelenų dienos šv. Mišias Romos Santa Sabina bazilikoje popiežius priminė, jog gavėnios laikotarpis yra išganymo me-tas. Dievas palinkstąs prie nusidėjėlio ir atveriąs savo kūriniams naują gyvenimo bei vilties perspektyvą. Sykiu Jonas Paulius II akino gavėnios laiku neužmiršti senos bažnytinės "kryžiaus kelių" praktikos, primenančios žmonėms jų nuodėmes ir Kristaus išganomuosius darbus.

Popiežius kritikuoja dirbtinius apsisaugojimo nuo nėštumo metodus

(KNA) Popiežius Jonas Paulius II vėl pabrėžė, kad Katalikų Bažnyčia atmeta visus dirbtinius apsisaugojimo nuo nėštumo metodus. Kovo 2 dieną Vatikane paskelbtame sveikinime kongreso natūralaus gimstamumo reguliavimo klausimais dalyviams jis sykiu atkreipia dėmesį į būtinybę skatinti mokslo pažangą patikimesnio natūralių gimstamumo reguliavimo metodų taikymo labui. Anot popiežiaus, Bažnyčia, praėjus 30 metų nuo enciklikos "Humanae vitae" paskelbimo, suvokia, jog daugeliui sutuoktinių porų nelengva suprasti apsisaugojimo nuo nėštumo moralines normas. Jis taip pat primena, kad remiantis Bažnyčios mokymu tarp dirbtinio apsisaugojimo nuo nėštumo ir natūralaus gimstamumo reguliavimo yra esminis skirtumas. Dirbtinėmis apsisaugojimo priemonėmis apribojamas sutuoktinių savęs vienas kitam dovanojimas ir per tai griaunamas paties Dievo žmogaus prigimtimi duotas neatskiriamas jų tarpusavio ryšys. Tuo tarpu natūralus gimstamumo reguliavimas yra sutuoktinių abipusiškos gyvenimo bei meilės bendrystės apraiška. Todėl pastarąjį neteisinga laikyti kitų apsisaugojimo metodų variantu. Kad natūralūs gimstamumo reguliavimo metodai būtų taikomi "lengviau ir patikimiau", reikia daugiau pastangų medicininių tyrimų srityje.