Lietuvos Prezidentas lankėsi Kaune

Kovo 8 d. savo gimtajame mieste Kaune lankėsi Lietuvos prezidentas V. Adamkus su žmona Alma. Prezidentas susitiko su kardinolu V. Sladkevičiumi, kuris linkėjo mažais žingsneliais artėti prie taip reikalingos Lietuvai santarvės vizijos. Kauno savivaldybės Didžiojoje salėje šalies vadovas dalyvavo pokalbyje "Kaunas – Lietuvos širdis", kuriame miesto meras H. Tamulis, pramonės, verslo, kultūros ir meno atstovai pasidalijo mintimis apie svarbiausias nūdienos aktualijas. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prezidentas pagerbė tautos kovotojų už laisvę atminimą padėdamas gėlių prie Laisvės paminklo ir Nežinomojo kareivio kapo ir pasakė kalbą. Po to V. Adamkus su žmona Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų Vytauto Didžiojo bažnyčioje klausėsi šios bažnyčios choro atliekamų giesmių, Rotušėje pasirašė Kauno garbės svečių knygoje ir dalyvavo oficialiame priėmime.
-jp-
 

Šiaulių vyskupijoje pradėta parapijų atnaujinimo veikla

Parapijų atnaujinimo centrai, veikiantys pagal programą Renew, jau yra įsikūrę Kretingoje, Kaune, Vilniuje. Prieš mėnesį šios programos įgyvendinimo iniciatoriai, gavę vyskupo E. Bartulio palaiminimą, susibūrė prie Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedros. Parapijiečiai, vadovaujami šios programos koordinatoriaus, Šiaulių katalikiškosios pagrindinės mokyklos tikybos mokytojo Rimanto Pumpučio, renkasi kas savaitę nedidelėmis grupelėmis. Pradžia nelengva: reikia apskritai suvokti, kokia turėtų b?ti tikinčiųjų bendruomenė, kokia ji yra šiandien, kokie tikslai ir kokiais būdais siektini. Šiauliškiai svarsto, kam teikti pirmenybę siekiant atgaivinti bendruomenę, – burtis grupelėmis, ieškoti naujų pažinčių, eiti vieniems prie kitų su meile, dalytis tikėjimo patirtimi šeimose ir didesniuose viešuose renginiuose ar skleisti informaciją. Panaši atnaujinimo bei atgaivinimo veikla plinta ir kitose vyskupijos parapijose. Antai Šiaulių vyskupo iniciatyva pradėti vadinamieji "šeimų susitikimai" stiprina ne tik parapijos, bet ir šeimos ryšius.
-na-
 

Projektas "Bažnyčia pokomunistiniuose transformacijos procesuose"

Vasario – kovo mėnesį Lietuvoje lankėsi Osnabrcko universiteto katalikų socialinio mokymo profesorius dr. Manfredas Spiekeris, vykdantis tyrimų projektą "Bažnyčia pokomunistiniuose transformacijos procesuose", kuriame nagrinėjama Lenkijos, Čekijos ir Lietuvos pastarųjų metų patirtis, norima ištirti Bažnyčios įtaką politiniams, ekonominiams, kultūriniams visuomenės transformacijos procesams. Projekte taip pat analizuojami pokyčiai, įvykę Bažnyčiose po komunistinės sistemos žlugimo. Anot dr. M. Spiekerio, šiuo laikotarpiu ypač svarbu taikyti ir skleisti katalikų socialinį mokymą. Šiuo tikslu būtina pradėti dialogą su politikos, ekonomikos, kultūros ?monėmis. Katalikai privalo prisidėti prie ūkinių, politinių, netgi tarptautinių struktūrų žmoginimo. Anot svečio, nepakanka apsiriboti vien karitatyvine veikla, reikia įtaigoti ir įstatymų leidybą.

Prof. dr. M. Spiekeris taip pat yra Šventojo Sosto stebėtojas Strasbūre veikiančiame Europos Tarybos socialinės politikos komitete (CDPS).
-kl-
 

Dienos centrų vadovų seminaras Palemone

Vasario 28 d. Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų (saleziečių) namuose Palemone visuomeninė organizacija "Gelbėkime vaikus" surengė seminarą, kuriame buvo aptartos šiuo metu Lietuvoje veikiančių Dienos centrų aktualijos, problemos bei perspektyvos. Daugiau kaip pusšimtis seminare pasisakiusių Dienos centrų vadovų bei globėjų vieningai pritarė, kad Dienos centrai būtini ir iš tikrųjų reikalingi. Atsiradus tokiems centrams, gimsta nauja prevencinio darbo su vaikais metodika, kuriai reikia valstybės paramos bei finansavimo. Iki šiol Dienos centrai, kurių yra kelios dešimtys, išlaikomi vietinių valdžios strukt?rų, geranoriškų ir entuziastingų žmonių. Tačiau, anot seminaro dalyvių kreipimosi į Seimą ir Vyriausybę, norint, kad Dienos centrai išliktų ir gyvuotų, juos turėtų pripažinti ir nuolat finansuoti valstybė.
-vm-
 

Kaišiadorių vyskupijos kurija ir Kaišiadorių rajono taryba įgyvendina bendras programas

Anot Kaišiadorių rajono tarybos pirmininko, mero Kęstučio Jakelio, veikiant drauge su Bažnyčia galima kur kas labiau pasitarnauti žmonių gerovei. Šiuo metu pradedamas įgyvendinti bene didžiausias bendras projektas – Paparčių laikinos vaikų globos namai. Pagal restitucijos aktą grąžintose buvusio vaikų darželio patalpose, kurios suremontuotos kurijos lėšomis, netrukus įsikurs apie 20 laikinai tėvų pagalbos netekusių vaikų, kuriems išlaikyti Kaišiadorių rajono taryba šiemet paskyrė 150 tūkst. Lt. Kol vaikai bus globojami, šios įstaigos socialiniai darbuotojai ieškos galimybių padėti tėvams, kad sugrįžę į šeimas globotiniai jaustųsi saugiai ir turėtų normalias gyvenimo sąlygas. Taip pat numatoma paremti vyskupijos Šeimos centro pateiktą prevencinę alkoholizmo ir narkomanijos programą. Nepamirštamos ir senų žmonių problemos. Savivaldybė dalį lėšų skiria Kruonio ir Rumšiškių senelių globos namams išlaikyti.
-ež-
 

Maldos grupių vadovų susirinkimas Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje

Kovo 8 d. Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje vyko Kauno maldos grupių vadovų susirinkimas, kuriame dalyvavo 23 dešimties Kauno jaunimo grupių atstovai. Tai pirmasis bandymas užmegzti ryšius tarp atskirų maldos grupių turint tikslą pasidalyti veiklos rezultatais ir patirtais išgyvenimais. Kun. G. Urbštas, remdamasis asmenine patirtimi, skaitė paskaitą "Lietuvos maldos grupių problematika". Pasak jo, žmonės nepakankamai suvokia patį maldos procesą. Prelegentas atkreipė dėmesį į maldos grupių santykius su Bažnyčios hierarchais bei kunigais, į vadovų įtaką bei reikšmę ugdant maldos grupes. Diskusijų metu akcentuota maldos grupių dvasios vadovų svarba, pastebėta, kad grupės, kurių dvasios tėvai kunigai, yra gausios bei veiklios. Pasak prie Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos veikiančios vadovų ugdymo evangelizacinės komandos nario klieriko R. Liachavičiaus, norint pripažinti maldos grupių aktualumą nūdienos Bažnyčios gyvenime, b?tina stiprinti jų vadovų tarnystę, skatinti maldos grupes bendradarbiauti.
-jp-
 

Keliais žodžiais

Želva. Vasario 19 – 20 d. Želvos parapijoje lankėsi kun. Gedimino Numgaudžio OFM vadovaujama Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos grupė, kuri čia surengė kelis evangelizacinius susitikimus. Mokykloje evangelizacinė grupė susitiko su moksleiviais, kurių susirinko apie 200, ir atskirai su mokytojais. Susitikime su šeimomis dalyvavo apie 40 žmonių, su jaunimu – apie 30. Baigiamasis evangelizacinis susitikimas įvyko Želvos šeimos centre. Po šių evangelizacinių renginių Želvos parapijos jaunimas susibūrė į maldos grupę.
-jd-

Kaunas. Vasario 25 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre Katechetikos centras surengė seminarą tikybos mokytojams. Seminare, kuriam vadovavo Šiaulių universiteto Meno katedros asistentas Stasys Kazlauskas, nagrinėtos šokio taikymo pamokose galimybės. Seminaro vadovas trumpai priminė lietuvių liaudies šokių bei ratelių istoriją.
-jž-

Kupiškis. Vasario 25 -ąją, Pelenų dieną, Kupiškyje viešėjo ses. Birutė Žemaitytė, kuri susitiko su dekanato katechetais bei visuomene, pristatė savo naująją knygą "Mylėti artimą". Per susitikimus akcentuota atlaidumo, tarnavimo, pagalbos artimui, maldos reikšmė. Kitomis dienomis viešnia lankėsi miesto vidurinėse mokyklose, susitiko su moksleiviais ir mokytojais, aplankė Šv. Kazimiero globos namus Paketuriuose, viešėjo Subačiaus vidurinėje mokykloje.
-vl-

Kaunas. Vasario 27 – 28 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre parapijų sielovados darbuotojams buvo surengtas seminaras tema "Gavėnia – Velykos". Seminaro dalyviai aptarė parapijose per adventą, šv. Kalėdas ir po Naujųjų metų vykusius renginius, dalijosi patirtimi ir apžvelgė problemas, iškilusias rengiant įvairias šventes. Sielovados darbuotojai ypač pabrėžė dvasininkų dėmesio stoką jaunimui. Seminaro dalyviai bandė pažvelgti į savo gyvenimą Velykų šventės šviesoje, stengdamiesi suvokti, kas juos kausto ir įkalina, kas trukdo tapti laisviems. Seminare, kuriam vadovavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro referentai, dalyvavo per 30 žmonių.
-jp-

Druskininkai. Kovo 4 d. čia lankėsi Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo darbo grupės nariai kun. S. Puidokas MIC, doc. dr. S. Dzenuškaitė ir V. Kaupaitė, kurie stebėjo, aptarė ir įvertino atestacijai besirengiančių mokytojų pamokas. Vėliau Atgimimo vidurinėje mokykloje grupės nariai susitiko su miesto kunigais bei tikybos mokytojais. Doc. dr. S. Dzenuškaitė domėjosi mokytojų pedagoginėmis sėkmėmis, metodinio būrelio veikla. Kalbėta ir apie galimybes tikybos mokytojams kuo daugiau prisidėti prie jaunimo laisvalaikio organizavimo.
-lg-

Kupiškis. Kovo 4 d. Šv. Kazimiero vaikų globos namai minėjo Lietuvos ir savo namų globėjo dieną. Šventė prasidėjo Kupiškio bažnyčioje, kur šv. Mišias aukojo kun. V. Liuima. Po šv. Mišių visiems susirinkus į vaikų globos namus, rajono meras bei namus remiančių organizacijų atstovai linkėjo šeimyniško sutarimo. Svečiai apžiūrėjo vaikų darbų parodėlę, klausėsi šių namų gyventojų koncerto.
-vl-

Kaunas. Kovo 5 – 7 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre Tikėjimo ir gyvenimo institutas surengė seminarą "Asmeninis dvasinis vadovavimas", kuriam vadovavo ses. Rita ir ses. Margarita iš Anglijos. Šio seminaro, kuriame dalyvavo vienuolės, tėvai jėzuitai ir pasauliečiai, tikslas – padėti į Tikėjimo ir gyvenimo instituto Lietuvoje organizuotą "Asmeninio dvasinio vadovavimo" programą įsitraukusiems žmonėms lavinti įgūdžius bei plėsti Dievo suvokimą taikant tam tikrus teorinius ir praktinius metodus.
-jp-

Kaunas. Kovo 7 d. Perkūno name buvo atidaryta Angelės Joknytės grafikos paroda. Atidarymo metu grojusios grupės "Šulinys" dainininkė Angelė sakė: "Šį vakarą norėtume giedoti Dievui ir dainuoti žmogui". Šie žodžiai galėtų įvardyti ir pačią parodos nuotaiką. Kiekvienas kūrinys – tai tarsi nebyli giesmė, sruvanti iš popieriaus lapo. Paroda bus eksponuojama iki kovo 27 d.
-gj-

Kaišiadorys. Kovo 8 d. Lietuvos katalikių moterų draugijos Kaišiadorių skyriaus narės drauge su Lietuvos krikščionių demokratų partijos Kaišiadorių skyriaus atstovais surengė gavėnios susikaupimo popietę. Po šv. Mišių vyskupijos sielovados centro salėje buvo pagerbtos aktyvios draugijos narės. Atvelykio metu numatyta organizuoti rajono pradinių klasių moksleivių viktoriną "Ar pažįstu savo parapiją".
-ež-

Vilnius. Kovo 8 d. Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje paminėtos asumpcionisčių kongregacijos įkūrėjos pal. Marijos-Eugenijos Milleret 100-osios gimimo Dangui metinės. Šia proga šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė kun. Kęstutis Rugevičius. Po šv. Mišių pilnutėlėje parapijos salėje buvo parodytas spektaklis apie pal. Marijos-Eugenijos pašaukimo istoriją "Tikra kvailystė nebūti tuo, kuo esame, tiek pilnai, kiek įmanoma". Po spektaklio žmonės bendravo ir vaišinosi agapėje.

Kovo 10 d. Mišios, minint asumpcionisčių kongregacijos įkūrėjos pal. Marijos-Eugenijos mirties 100-ąsias metines, buvo aukojamos Vilniuje įsikūrusiame Dangun Ėmimo vienuolyne. Po Mišių vyko pokalbis "Pasauliečių ir Assomption seserų bendradarbiavimas pasaulyje".
-kl-