Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje paminėtas "Saleziečių žinių" 70 -metis
 

Vasario 27 dieną Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje paminėtos "Saleziečių žinių" 70-osios metinės. Minėjimą surengė šio žurnalo redaktorius kun. P. Gavėnas. Apžvelgęs šv. Pranciškaus Salezo kaip rašytojo ir žurnalisto veiklą, jis kvietė katalikiškos žiniasklaidos atstovus vienytis ir bendradarbiauti, kovoti su pornografijos bei kitų negerovių plitimu spaudoje.

Kultūros istorikas A. Vaičiūnas išsamiai supažindino su "Saleziečių žinių" atsiradimo istorija. Lietuvoje kilus susidomėjimui saleziečių kongregacija, jos vyresniųjų paakinti, 4 kunigai, 8 klierikai ir 8 novicijai pasiryžo leisti lietuvių kalba informacinį žurnalą "Saleziečių žinios", kuris jau ėjo devyniomis pasaulio kalbomis. Pirmasis numeris pasirodė Italijoje 1927 metais 30 tūkst. egzempliorių tiražu. Nuo 1927 iki 1940 metų (jo leidybą nutraukė karas) išėjo 77 šio žurnalo numeriai. Leidinio paskirtis – dvasiškai auklėti jaunuomenę. "Saleziečių žinių" steigėjas – kunigas A. Skeltys, iki 1940 metų žurnalo redaktoriais yra buvę kun. B. Paukštys, kun. A. Sabas, kun. J. Latakas ir kt. Per 13 metų buvo parašyta daugiau nei du tūkstančiai straipsnių, atspindinčių saleziečių veiklą, supažindinančių su jų mokymo metodais, žadinančių pašaukimus į dvasininkus. Nuo 1950 metų žurnalas ėjo pavadinimu "Saleziečių balsas". Kurį laiką šį leidinį redagavęs kun. M. Burba sakė, kad saleziečius svetur palaikiusi viltis, jog Lietuva bus laisva. Jų lūkesčiai išsipildė: 1993 metais "Saleziečių žinias" pradėta leisti ir Lietuvoje. Dr. A. Vasiliauskienė, skaičiusi pranešimą "Vyskupas M. Reinys ir saleziečiai", pabrėžė, kad Lietuvos saleziečiai Italijoje nuolat jautė savo ganytojų dėmesį. Vyskupas M. Reinys savo apsilankymu Turine 1932 m. tarsi paragino kitus Lietuvos vyskupus irgi rodyti dėmesį saleziečiams.

Minėjimo metu giedojo maldos grupė "Meilės liepsna" ir Šv. Antano parapijos bažnyčios vaikų choras. Bibliotekoje veikia paroda "Saleziečiai Kristaus žodžio tarnyboje".

-jp-