Vilkaviškio vyskupijos kunigų pasitarimas pastoracinio darbo parapijose klausimais
 

Kovo 3 d. Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje Vilkaviškio vyskupijos kunigai aptarė pastoracinio darbo parapijose problemas. Įžangos žodyje vyskupas Juozas Žemaitis MIC nurodė kelias pastoracinio darbo kryptis, ypač akcentuodamas darbo su šeimomis būtinybę. Pasak jo, svarbu ne tik rengti jaunavedžius Santuokos sakramentui, bet ir padėti šeimoms spręsti jų opiausias problemas, iš kurių viena yra girtavimas. "Keista, bet kartais susidaro įspūdis, kad mes, kunigai, su alkoholizmu kur kas aktyviau kovojome sovietiniais metais, o dabar tarsi nuleidome rankas. Ar iš tiesų padėtis tokia beviltiška, jog nieko nebeįmanoma padaryti?" – klausė vyskupas J. Žemaitis. Kviesdamas kunigus pasidalyti darbo patirtimi, ganytojas taip pat priminė, jog negalima užmiršti ir vaikų bei jaunimo auklėjimo. "O kiek yra vargšų, apleistų, benamių, kuriems turime padėti surasti Dievą ir jame atpažinti savo mylintį Tėvą". "Meilė išradinga, – baigdamas sakė vyskupas. – Tad noriu pakviesti visa širdimi mylėti Viešpatį, kuris pašaukė jus į savo vynuogyną, ir mylėti tuos, kuriuos jis pavedė jūsų globai".

Vilkaviškio vyskupijos vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio kapelionas kun. Ignas Plioraitis apibūdino šio sąjūdžio veiklą, priminė naujų grupių ir valančiukų grupelių mokyklose steigimo metodiką, paragino platinti "Blaiviąją Lietuvą" ir "Valančiuką". Leipalingio klebonas kun. Jonas Alesius papasakojo apie valančiukų organizacijos veiklą jo vadovaujamoje parapijoje. Pasitarime dalyvavęs pogrindinės literatūros leidėjas ir platintojas Paulius Petronis pasidalijo prisiminimais, kaip sovietiniais laikais buvo propaguojama blaivybės idėja. Metelių klebonas kun. Vytautas Prajara kalbėjo apie jo parapijoje įsisteigusių pavasarininkų veiklą. Pavasarininkai – uolūs klebono pagalbininkai rengiant atlaidus, minėjimus, paskaitas. Marijampolės arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Kęstutis Brilius MIC supažindino su Marijos legiono veiklos metodais ir pasakojo, kaip šios organizacijos narės darbuojasi jo parapijoje. Miroslavo parapijos klebonas kun. Antanas Matusevičius išsamiau aptarė atnaujinimo programą Renew ir žadėjo konkrečią pagalbą norintiems ją įgyvendinti.

Baigdamas pasitarimą vyskupas J. Žemaitis MIC pakvietė šiais Šventosios Dvasios metais atgaivinti parapijose dvasinį gyvenimą, nes pirmoji Kristaus bendradarbių, kunigų, pareiga kurti gyvąją Bažnyčią žmonių širdyse.

-lr-