Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje 50 metų jubiliejus

1998 m. sukanka 50 metų, kai Romoje buvo įsteigta Popiežiškoji šv. Kazimiero lietuvių kolegija. Popiežiaus Pijaus XII nutarimu Katalikiškųjų studijų kongregacija 1948 m. gegužės 1 d. dekretu paskelbė, jog Romoje įsteigiama Popiežiškoji šv. Kazimiero lietuvių kolegija su visomis teisėmis, pareigomis ir privilegijomis. Pirmuoju kolegijos rektoriumi Katalikiškojo auklėjimo kongregacija paskyrė kun. Ladą Tulabą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir atsikūrus kunigų seminarijoms bei Katalikų teologijos fakultetui Kaune, kunigams ir seminaristams atsirado galimybė tęsti teologijos ir filosofijos studijas Romos katalikiškuose universitetuose. Duris visiems svetingai atvėrė ir Popiežiškoji šv. Kazimiero lietuvių kolegija.

Kovo 4 d. kolegijos 50 -mečio proga Romos Didžiojoje Mergelės Marijos bazilikoje Santa Maria Maggiore buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos prefektas kardinolas Pio Laghi. Mišias taip pat koncelebravo Vilniaus arkivyskupo pagalbininkas vysk. Jonas Boruta, kuris pasakė pamokslą ir perskaitė negalėjusio dalyvauti arkivyskupo A. J. Bačkio sveikinimą, apaštališkasis nuncijus Albanijoje arkiv. Jonas Bulaitis, Telšių vyskupas Antanas Vaičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupo pagalbininkas vysk. Rimantas Norvila, buvęs kolegijos rektorius prel. Ladas Tulaba ir dabartinis rektorius prel. Algimantas Bartkus, taip pat kiti Romoje gyvenantys lietuviai kunigai. Mišiose dalyvavo daugiau kaip 100 žmonių, tarp jų ir grupė senųjų kolegijos rėmėjų – Lietuvos vyčių iš JAV.