Nauji leidiniai
 

Jozefas N. Tylenda, J. D. Jėzuitai šventieji ir kankiniai: Trumpos Jėzaus draugijos šventųjų, palaimintųjų, garbingųjų ir Dievo tarnų biografijos. – Vilnius - Roma - Čikaga, 1997. – p. 548

Ši knyga aprašo jėzuitus šventuosius, palaimintuosius, garbinguosius ir Dievo tarnus. Ji skiriama norintiems geriau susipažinti su Jėzaus draugijos pirmtakais ir nariais, nuostabiai išgyvenusiais savo pašaukimą ir pasiekusiais šventumą. Šiuo metu jėzuitai turi 38 šventuosius, 134 palaimintuosius, 36 garbinguosius ir 115 Dievo tarnų.

Mylėti artimą: liudijimai apie kunigą Juozą Zdebskį pagal dokumentinio filmo videomedžiagą. – Vilnius: Katalikų akademijos leidykla, 1998. – 304 p., iliustr.

Tai antroji atsiminimų apie kunigą Juozą Zdebskį knyga, sudaryta iš jį pažinojusių žmonių gyvų pasakojimų, renkant medžiagą dokumentiniam filmui.

Lietuvos sakralinės dailės katalogas. I tomas: Vilkaviškio vyskupija; 2 knyga: Vilkaviškio dekanatas. – Vilnius: Gervelė, 1997. – 318 p., iliustr.

Katalogo "Lietuvos sakralinė dailė" I tomo antroji knyga skirta Vilkaviškio vyskupijos Vilkaviškio dekanato bažnyčiose, šventoriuose, kapinėse esantiems išskirtinės meninės vertės kūriniams. Į katalogą taip pat įtraukti liaudies memorialiniai paminklai – kryžiai, koplytstulpiai.

Jean Vanier. Aš sutinku Jėzų: Dievo meilės istorija pagal Šventąjį Raštą. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1997. – 208 p., iliustr.

Knygelėje pasakojama apie Dievo Meilę kiekvienam iš mūsų. Ji mus kviečia eiti Jėzaus nurodytu keliu pas Jo Tėvą. Ir maži, ir dideli ras nusiraminimą paprastuose, tikruose ir giliuose šios knygelės žodžiuose: šiems žodžiams bus neabejingi visi, kurie turi ar nori turėti vaiko širdį.


Nauji periodiniai leidiniai
 

Sandora

"Mes ilgimės santarvės, statomos ant tvirtesnių pamatų – Dievo ir žmonių sandoros pamatų... Dievas nenori nė vieno, net ir nusidėjusio žmogaus, žūties. Dievas myli kiekvieną žmogų, kad ir koks jis būtų, kiekvienam trokšta ir linki išganymo pilnatvės... Mūsų susitarimai ir pasiektos santarvės tik tuomet bus tikros ir tvirtos, kai jas sudarysime ar pasirašysime tikėjimo dvasioje. Dievo akivaizdoje pripažindami, vertindami ir gerbdami kiekvieną Dievo mylimą žmogų, kad ir kaip jis skirtųsi nuo mūsų... todėl visuomenei, besiilginčiai santarvės, mes siūlome sandorą – santarvę tarp žmonių, kylančią iš sandoros tų žmonių kaip kūrinių su jų Kūrėju ir Tėvu Dievu! Te šis žurnalo "Sandora" siekis, Viešpaties laiminamas, būna vaisingas", – įžangos žodyje, pradedant leisti naująjį žurnalą, linki vysk. Jonas Boruta SJ.
 

Sėjėjas: Katechezė žengiant į trečiąjį tūkstantmetį

Tai informacinis biuletenis katalikų tikybos mokytojams. Leidžiamas 3-4 kartus per metus. "Leidėjų žodyje" rašoma, kad šiame leidinyje "tikybos mokytojas galės susipažinti su naujais Bažnyčios dokumentais katechezės klausimais, pasidalyti patirtimi, klausti ir sulaukti kompetentingo atsakymo, išgirs apie veiksmingus tikybos mokymo metodus, tikybos mokytojų atestacijos reikalavimus". Leidinyje taip pat bus pateikiama informacija apie seminarus, naujas programas, projektus, metodines priemones bei bendras religinio švietimo aktualijas.