Popiežius: laiškai, audiencijos, pareiškimai

Popiežiaus apsilankymas Kuboje turėtų tapti naujo kelio pradžia

(KAP) Popiežius Jonas Paulius II pavadino savo kelionę į Kubą "neužmirštamu pastoraciniu apsilankymu". Per sausio 28-osios visuotinę audienciją jis taip pat įvardijo ją kaip "istorinį etapą", tikrai turėsiantį teigiamų padarinių šiai šaliai. Turint omenyje "nepakartojamą poziciją, kurią šio šimtmečio pasaulio istorijoje užima Kuba", šis apsilankymas, pasak popiežiaus, pasižymi "didele simboline verte".

Jonas Paulius II sakė esąs įsitikinęs, kad jo apsilankymas suteikė "Kubos tautos krikščioniškajai sielai" balsą. Kelionė sykiu buvusi "didelis dvasinio, kultūrinio ir visuomeninio susitaikymo įvykis". Didelį įspūdį jam padaręs ir didelis entuziazmas Kuboje. "Tai buvo ilgo laukimo išraiška, ilgą laiką tautos trokštamas susitikimas". Nors Kubos kultūrai dešimtmečiais buvo peršama marksistinė, materialistinė ir ateistinė ideologija, ji iš esmės liko krikščioniška. Popiežius gyrė Kubos Bažnyčią, kuri, nepaisydama labai sunkių išbandymų, išsaugojo tikėjimą, viltį ir meilę. Apsilankymas Kuboje, anot Jono Pauliaus II, jam labai priminė pirmąją kelionę į Lenkiją. "Mūsų broliams ir seserims, gyvenantiems šioje gražioje saloje, linkiu, kad šios piligriminės kelionės vaisiai būtų panašūs į tuos, kuriuos atnešė anuometinė kelionė į Lenkiją", – pabrėžė jis.

Apžvelgdamas savo apsilankymą Kuboje, popiežius Jonas Paulius II atkreipė dėmesį į baigiamąsias šv. Mišias Havanoje. Revoliucijos aikštėje, pasak jo, buvo iškeltas didelis paveikslas su užrašu "Jėzau Kristau, pasitikiu Tavimi!" "Dėkoju Dievui, kad būtent aikštėje, pavadintoje revoliucijos vardu, atsirado vietos tikrosios Dievo meilės revoliucijos pradininkui", – sakė jis. Apsilankymas Kuboje, pasak popiežiaus, turėtų tapti naujo kelio – kelio, "vedančio į širdžių atsivertimą", – pradžia. Juk būtent tai yra "tikroji, gilioji bei šventoji revoliucija, pergyvenanti visas žmogiškąsias pervartas ir atgręžianti mūsų širdis į Dievą".
 

Žiniasklaida turėtų žadinti viltį

(KAP) Pasak popiežiaus Jono Pauliaus II, žiniasklaida turėtų žadinti viltį, burti žmones ir praturtinti jų gyvenimą. Sausio 24 d. Vatikane paskelbtame popiežiaus laiške 1998 m. žiniasklaidos sekmadienio proga taip pat pabrėžiama, jog ji neturėtų žmonių izoliuoti ar išnaudoti. Žiniasklaida galėtų padėti "kurti bei palaikyti žmonių bendruomenę, besiremiančią teisingumu ir meile". Bažnytinis žiniasklaidos sekmadienis šiais metais bus švenčiamas gegužės 24-ąją.

Laiške Jonas Paulius II taip pat atkreipia dėmesį, jog žiniasklaida kartais traktuoja žmones vien kaip vartotojus ar konkuruojančias suinteresuotąsias grupes, manipuliuoja žiūrovais, skaitytojais ir klausytojais "kaip statistiniais dydžiais", iš kurių laukiama komercinės ar politinės naudos. Visa tai griauna bendruomenę. Žiniasklaida, priešingai, turėtų padėti keistis tikra informacija, konstruktyviomis idėjomis bei autentiškomis vertybėmis ir per tai kurti bendruomenę.

Vasario 2-ąją popiežius Jonas Paulius II ragino žiniasklaidą objektyviai informuoti visuomenę gyvybės apsaugos bei žmogaus orumo klausimais. Per Angelo maldą Šv. Petro aikštėje jis pabrėžė, jog kiekvienas žmogus pašauktas skleisti meilę gyvybei. Tačiau "teigiamo liudijimo" ypač laukiama iš žiniasklaidos darbuotojų, kurie turėtų "objektyviai informuoti apie svarbias problemas, susijusias su žmogaus gyvybe bei pagarba jo orumui". Būtina stengtis, kad "mirties kultūrą" nugalėtų "gyvybės kultūra".
 

Kovoti su nedarbu

(KAP) Popiežius Jonas Paulius II ragino politikus aktyviai kovoti su nedarbu. Per audienciją Lacijaus (Italija) regioninės vyriausybės nariams Jonas Paulius II priminė, jog Europos valstybės nedarbo problemai šiandien teikia pirmenybę. Vyriausybės turėtų sukurti palankias sąlygas ūkinei veiklai skleistis ir per tai skatinti naujų darbo vietų pasiūlą bei prisidėti prie bendros gerovės. Kita vertus, politikai, remdamiesi solidarumo principu, privalo ginti silpnesniuosius bei rūpintis, kad bedarbiai gautų tai, kas padėtų jiems išgyventi. Popiežius taip pat pabrėžtinai priminė darbo neturinčių jaunuolių bei imigrantų likimą.
 

Labiau įtraukti pasauliečius į Bažnyčią Lenkijoje

(KAP) Popiežius Jonas Paulius II ragino Lenkijos vyskupus stengtis labiau įtraukti pasauliečius į Bažnyčios misiją ir nuosekliai įgyvendinti Vatikano II Susirinkimo nutarimus. Kreipdamasis į Pietų Lenkijos vyskupus, atvykusius į Romą "ad limina", popiežius pabrėžė, jog Krikšto bei Sutvirtinimo sakramentų dėka visi katalikai turi dalį Bažnyčios išganomojoje misijoje. Sykiu jis reikalavo be išlygų įgyvendinti Vatikano II Susirinkimo mokymą apie pasauliečių vaidmenį Bažnyčioje "visomis sielovados plotmėmis".
 

Nekrikščioniškosios religijos irgi vertingos

(KAP, KNA) Popiežius Jonas Paulius II pareiškė, jog nekrikščioniškosiose religijose yra elementų, galinčių padėti žmonėms kelyje į amžinąjį išganymą. Per vasario 4-osios visuotinę audienciją jis tvirtino, kad Bažnyčia žvelgia į kitas religijas su pagarba. Krikščionys pripažįsta "išganingų elementų buvimą" kitose religijose. Tačiau galiausiai vienintelis išganymo šaltinis yra Jėzus Kristus. Šalia Kristaus negali b?ti "jokių kitų nepriklausomų išganymo šaltinių ar kelių". Kristus yra vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, konkuruojantys ar lygiagretūs tarpininkai negalimi.