Parapijiečių susitikimas su pašvęstojo gyvenimo institucijų nariais

Vasario 1-ąją, minint Pašvęstojo gyvenimo dieną, Marijampolės šv. ark. Mykolo parapijos salėje parapijiečiai susitiko su Marijampolėje veikiančių pašvęstojo gyvenimo institucijų nariais. Apie vienuolinį gyvenimą ir jo esmę pasakojo Šv. Šeimos kongregacijos ses. Jolanta. "Vienuolinis gyvenimas reikalingas tam, kad visiems rodytų Kristaus veikimą", – sakė sesuo. Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacijos sesuo Laimutė glaustai supažindino su ženkliausiais palaimintojo Jurgio Matulaičio – šios kongregacijos įkūrėjo – biografijos faktais, pristatė seserų parengtą albumą su autentiškomis palaimintojo nuotraukomis. Apie šios kongregacijos seserų veiklą kalbėjo ses. Paulė (Zita Savickaitė), kuri priminė ir kongregacijos įsikūrimo istoriją. Su Švč. Mergelės Marijos Nuli?dusiųjų Paguodos seserų kongregacija supažindinusi ses. L. Rimkevičiūtė, pažymėjo, jog pagrindinis šios kongregacijos uždavinys padėti moralinį ir fizinį skausmą kenčiantiems žmonėms. Parapijiečiai turėjo progos susipažinti ir su kitomis Marijampolėje veikiančiomis vienuolijomis.
-jkad-
 

Grabnyčios – Šviesos šventė "Tikėjimo ir šviesos" bendruomenėms Lietuvoje ir pasaulyje

Viešpaties Paaukojimo šventykloje – Grabnyčių šventę "Tikėjimo ir šviesos" bendruomenės (vienijančios šeimas, turinčias asmenų su protine negalia, ir jų draugus) yra pasirinkusios pagrindine liturgine švente. Švęsdamos šią Šviesos šventę, viso pasaulio "Tikėjimo ir šviesos" bendruomenės susivienija "pasaulio šviesoje" – Kristuje, kuris skelbia, kad "Dievas pasirinko tai, kas pasaulio akyse silpna ir kvaila". Ši šventė sykiu yra viso pasaulio bendruomenės narių maldos bei džiaugsmo bendrystės išraiška. Šįmet Šviesos šventė, pasaulyje švęsta jau 27-ąjį kartą, suvienijo maždaug 1300 bendruomenių visuose žemynuose.

Lietuvoje į Šviesos šventę jau penktą kartą susirinko penkios bendruomenės (dvi Vilniuje, dvi Kaune ir viena Kretingoje). Vasario 1 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre vyskupas Rimantas Norvila drauge su bendruomenės nariais bei svečiais šia proga šventė Eucharistinę auką. Renginyje taip pat dalyvavo kunigai Kęstutis Rugevičius bei Vytautas Sadauskas SJ, keturi Kauno seminarijos auklėtiniai, keli atstovai iš Maskvos "Tikėjimo ir šviesos" bendruomenių, taip pat daug naujų būsimos bendruomenės narių. Vilniuje Šviesos šventė paminėta vasario 7 d. pal. Jurgio Matulaičio parapijos namuose, kur su savo kapelionais t. Marek Dettlaff OFM Conv. ir Jacek Paszenda SDB buvo susirinkusios abi Vilniaus bendruomenės.

Šie metai "Tikėjimo ir šviesos" bendruomenėms Lietuvoje buvo itin svarbūs: tarptautinė "Tikėjimo ir šviesos" taryba po ilgo išbandymo oficialiai pripažino Lietuvos bendruomenes didelės "Tikėjimo ir šviesos" šeimos pilnavertėmis narėmis.

Ateinančią vasarą, po penkerių metų pertraukos, Lietuvoje vėl lankysis Jean Vanier, "Tikėjimo ir šviesos" bei "Arkos" bendruomenių įkūrėjas, praeitais metais popiežiaus apdovanotas Pauliaus VI premija, o dar prieš metus – Prancūzijos prezidento nacionaline premija. Liepos pabaigoje jis vadovaus penkių dienų trukmės rekolekcijoms, lankysis Vilniuje ir Kaune.
-dc-
 

Lietuvos Kolpingo draugijos Kauno šeimų susitikimas su tarptautinės Kolpingo draugijos dvasios tėvu prel. H. Festing

Vasario 11 d. Kauno Kolpingo aukštesniojoje mokykloje Lietuvos Kolpingo draugijos Kauno Kolpingo šeima ir Šv. Gertrūdos Kolpingo šeima susitiko su tarptautinės Kolpingo draugijos dvasios tėvu prel. H. Festing, referentu tarptautiniais klausimais Rytų Europai Gr. Federhan ir Lietuvos Kolpingo draugijos dvasios tėvu kun. S. Filipavičiumi. Susitikimo metu prel. H. Festing papasakojo apie tarptautinės Kolpingo draugijos veiklą ir atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Jis pažymėjo, kad šiuo metu Kolpingo draugijos veikia 60 -yje pasaulio šalių. Vokietijoje yra 2700 Kolpingo šeimų, vienijančių 280 tūkst. narių, iš kurių 30 proc. sudaro jauni žmonės, dirbantys pagal atskirus projektus. 1996 metais tarptautinis Kolpingo draugijos centras projektams remti skyrė 17 mln. Vokietijos markių. Šios draugijos šeimų veikla pagrįsta švietėjišku darbu praktinėje veikloje. Kiekvienoje šalyje projektai kuriami ir įgyvendinami atsižvelgiant į šalies kultūrinę ir socialinę padėtį. Svečias pažymėjo, kad Kauno Kolpingo aukštesnioji mokykla yra vienas iš svarbesnių projektų, vykdomų Lietuvoje, ir pasidžiaugė šios mokyklos pedagogų ir studentų darbais. Šv. Gertrūdos šeimos pirmininkė L. Zapolskytė papasakojo apie praėjusiais metais įkurtą šeimą. Svarbiausi jos tikslai – bendruomenės formavimas, socialinė ir kultūrinė veikla. Kolpingo aukštesniosios mokyklos direktorė N. Deksnienė akcentavo, kad Kolpingo mokykla skiriasi nuo kitų mokyklų verslo etikos ideologija, kuri yra pagrįsta krikščionišku socialiniu mokymu. Mokykla rengia vadybininkus ir įstaigų administratorius. Anot kun. V. Briliaus MIC, Kolpingo mokyklos studentai mokosi gyventi krikščioniškai šiuolaikiniame pasaulyje. Pasibaigus susitikimui kun. V. Brilius bei dvasininkai svečiai aukojo šv. Mišias Šv. Gertrūdos bažnyčioje.
-jp-
 

JAV liturgijos profesoriaus vizitas į Lietuvą

Vasario pradžioje Lietuvoje lankėsi Čikagos šv. Pranciškaus Ksavero universiteto teologijos profesorius, universiteto viceprezidentas dvasinio ugdymo klausimais tėvas Leo Klein SJ. Svečias skaitė paskaitas liturgijos klausimais Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijose. Paskaitos buvo skirtos gimnazijų moksleiviams, jų tėvams bei mokytojams. Kaune profesorius atskirai susitiko su gimnazijos mokytojais ir vyresniųjų klasių gimnazistais, taip pat su mokyklų kapelionais bei tikybos mokytojais, įsitraukusiais į jaunimo pastoracijos veiklą. Tris vakarus po šv. Mišių Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios lankytojai, Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos studentai, vienuolės, gimnazistų tėvai klausėsi paskaitų ciklo apie liturgijos pagrindus. Pirmąjį vakarą svečias kalbėjo apie Žodžio liturgiją, remdamasis Vatikano II Susirinkimo nutarimais, akcentavo Žodžio ir Aukos liturgijų lygiavertiškumą. Antrąjį vakarą nagrinėti Aukos liturgijos pagrindai ir liturginė išraiška. Trečiasis vakaras buvo skirtas sakramentams. Profesorius pateikė daug pavyzdžių, kaip sakramentai teikiami kitur, pertraukėlių metu vyko gyvos diskusijos, buvo atsakoma į klausimus.

Prof. tėvas Leo Klein SJ Lietuvoje lankosi ne pirmą kartą. Pagal bendrą Čikagos ir Lietuvos bei Latvijos jėzuitų provincijų projektą du kartus per metus į Lietuvą atvyksta paskaitininkai. Spalio mėnesį viešėjo psichologijos profesorius dr. David Hellkamp, ateityje žada atvykti Šv. Pranciškaus Ksavero universiteto sociologijos profesorė.
-gj-
 

Jonavos katechečių susitikimas su parapijos klebonu

Sausio mėnesį Jonavos parapijos katechetės buvo susitikusios su parapijos klebonu kun. Vytautu Grigaravičiumi, su kuriuo aptarė tikybos mokymo klausimus miesto mokyklose. Klebonas dekanas atkreipė dėmesį į kai kurias problemas, išryškėjusias lankantis pamokose, pasiūlė organizuoti bendrus visų mokyklų mokytojų susitikimus. Pirmasis toks susitikimas numatytas kovo mėnesį J. Ralio vidurinėje mokykloje. Klebonas norėtų, kad katechetės aktyviau dalyvautų parapijos gyvenime, organizuotų mokinius procesijoms, adoracijai ir t. t. Katechetės su klebonu susitiks kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį.

Jonaviečiai džiaugiasi įdomiu Jonavos parapijos laikraščiu "Varpų skambesys", kuriame apžvelgiami svarbiausi parapijos gyvenimo įvykiai, spausdinama literatų moksleivių kūryba. Laikraščio medžiagą sisteminti ir paruošti padeda katechetų spaudos sekcija, vadovaujama mokytojos Monikos Sadzevičienės. Šis klebono Vytauto Grigaravičiaus redaguojamas laikraštis labai pagyvina parapijos gyvenimą.
-fl-
 

Keliais žodžiais

Šiauliai. Sausio 8 d. Šiaulių rajono savivaldybėje įregistruota viešoji įstaiga "Kryžių kalno priežiūros komitetas". Komiteto įstatai patvirtinti praėjusių metų gruodžio 19 d., o steigimo sutartis pasirašyta gruodžio 21 d. Steigėjai yra Šiaulių vyskupijos kurija, Šiaulių rajono taryba, Šiaulių miesto taryba, Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto skyrius ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas. Komiteto veiklai vadovauja taryba, kurios pirmininkas pagal įstatus yra Šiaulių vyskupas.
-Š-

Kaunas. Sausio 30 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre vyko programos "Atgaivink ir atnaujink" (Renew) koordinatorių seminaras, kuriam vadovavo ses. Cecilia King (JAV). Seminaro dalyviai apžvelgė tai, kas parapijose bei vyskupijose padaryta vykdant šią programą. Ses. Cecilia supažindino, kaip parapijoje formuoti komandą, kalbėjo apie atskiras grupes (liturginę, maldos ir kt.) bei jų konkretų darbą. Redakcinė grupė pranešė, kaip jai sekasi rengti šios programos I etapo medžiagą lietuvių kalba. Iki kito seminaro, kuris numatytas kovo 20 d., koordinatoriai stengsis sudaryti šios programos komandas parapijose.
-jp-

Kaunas. Sausio 30 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre Kauno aukštesniosios neakivaizdinės katechetų mokyklos dėstytojai susitiko su naujuoju šios mokyklos direktoriumi, Grigaliaus universitete (Romoje) biblinės teologijos licenciato studijas baigusiu kun. Arvydu Kasčiukaičiu, kuris supažindino su nauja Aukštesniosios neakivaizdinės mokyklos programa. Dabar būsimieji mokytojai turės išklausyti ne tik įvairius teologijos, Šventojo Rašto istorijos, etikos, filosofijos, pedagogikos, psichologijos, bet ir lietuvių kalbos kultūros, informatikos, sveiko gyvenimo pagrindų ir kt. kursus. Pasak šios mokyklos direktoriaus teol. lic. kun. A. Kasčiukaičio, šios mokyklos kryptis yra teologinė-pedagoginė. Tas studijas reikėtų skirti nuo universitetinių, nes čia daug dėmesio skiriama praktikai, tam, kad įgytomis žiniomis galima būtų pasinaudoti dirbant mokyklose ar parapijų centruose.
-jž-

Marijampolė. Sausio 31 d. Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacijos vienuolyne ses. Zita Savickaitė iš JAV parapijiečiams skaitė paskaitą, kurios metu akcentavo asmeninio ryšio su Dievu reikšmę ir maldos praktiką. Pasak prelegentės, svarbu mokytis pakelti kryžių kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis bei tuo džiaugtis. Ses. Z. Savickaitė nagrinėjo ir pedagogines problemas, šeimos santykius, atsakinėjo į pateiktus klausimus. Paskaitoje dalyvavo apie 20 žmonių.
-jkad-

Telšiai. Sausio 31 d. Telšių vysk. V. Borisevičiaus katalikiškoje vidurinėje mokykloje buvo surengta konferencija šv. Jono Bosko 110-osioms mirties metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo Telšių vyskupijos mokyklų tikybos ir etikos mokytojai bei Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai. Įžangos žodį tarė Telšių vyskupas A. Vaičius, paskaitas skaitė Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. dr. A. Genutis ir dvasios tėvas mons. J. Kauneckas bei mokyklos direktorė A. Raudienė. Šv. Mišioms vadovavo vyskupas A. Vaičius.

Telšiai. Vasario 3 d. Telšiuose paskaitas vyskupijos Šeimų centrų vadovams bei darbuotojams skaitė svečiai gyd. N. Liobikienė ir gyd. G. Vaitoška. Konferenciją pradėjęs Telšių vyskupas Antanas Vaičius pabrėžė būtinybę laikytis Bažnyčios doktrinos, pasidžiaugė gausiu kunigų dalyvavimu konferencijoje.

Druskininkai. Vasario 6 d. Druskininkuose vyko seminaras "Psichologinės problemos įvairiuose vaikų amžiaus tarpsniuose", skirtas miesto tikybos mokytojų metodinio būrelio narėms. Seminare, kuriam vadovavo psichologė J. Kirkauskienė, buvo aptarinėjama moksleivių elgsena ir reakcijos į šių dienų visuomenės, šeimos problemas – alkoholizmą, skyrybas, artimų žmonių netektis, – nuo kurių priklauso psichologinė vaikų būsena. Diskusijos metu dalytasi konkrečiomis patirtimis, ieškota jų sprendimo būdų.
-lg-

Raseiniai. Vasario 8 d. Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje Sumos šv. Mišias aukojo teologijos magistras, vienuolis dominikonas Virginijus Pijus Eglinas. Tai pirmosios V. P. Eglino šv. Mišios gimtojoje parapijoje. Kartu su juo šv. Mišias koncelebravo tėvai dominikonai Jonas Dominikas Grigaitis, Augustinas Ruzgys ir Tadas Tomas Astrauskas. Pamokslą pasakė Raseinių dekanato dekanas, Šiluvos parapijos klebonas kun. Virginijus Lenktaitis.
-gj-

Raseinių raj. Paupio šv. Šeimos bažnyčioje buvo surengta senolių vakaronė, kurioje dalyvavo 86 žmonės nuo 70 iki 97 metų amžiaus. Vakaronė surengta verslininko N. Majevskio iniciatyva. Joje dalyvavo rajono valdžios atstovai. Šia proga šv. Mišias koncelebravo Viduklės klebonas V. Aukštakalnis, Raseinių klebonas G. Jankauskas ir Raseinių dekanas, Šilutės klebonas kun. V. Lenktaitis.