Lietuvos katechetikos centro aktualijos
 

1998 m. vasario 5 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko visų Lietuvos vyskupijų katechetikos centrų vadovų bei atsakingųjų ekspertų pasitarimas katalikų tikybos mokymo turinio ir leidybos klausimais.

Pasitarime dalyvavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Švietimo komisijos pirmininkas ir Lietuvos katechetikos centro (LKC) direktorius arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, pirmininko pavaduotojas vyskupas Jonas Boruta SJ, LKC reikalų vedėja ses. Birutė Briliūtė, LKC direktoriaus pavaduotoja atestacijai ses. Aušra Karaliūtė, LKC direktoriaus pavaduotoja tikybos mokymo turiniui ir leidybai doc. dr. Stasė Dzenuškaitė, Leidybos ekspertų komisijos pirmininko pavaduotojas kun. doc. dr. Steponas Vytautas Vaičiūnas, vyskupijų katechetikos centrų vedėjai, dvasios vadovai kunigai ir kiti atsakingi darbuotojai.

Posėdžiui vadovavusi LKC direktoriaus pavaduotoja mokymo turiniui ir leidybai doc. dr. St. Dzenuškaitė pristatė Leidybinės grupės parengtą katalikų tikybos mokymo vidurinėse bendrojo lavinimo mokyklose Bendrosios programos perspektyvinį projektą.

Posėdžio metu kun. doc. dr. St. V. Vaičiūnas, ekspertai kun. dr. Jonas Ivanauskas ir ses. Birutė Briliūtė atkreipė programų rengėjų dėmesį į keletą esminių Bendrosios programos projekto rengimo klaidų. Arkivyskupas S. Tamkevičius ir LVK Liturginės komisijos narys kun. Vytautas Masys rekomendavo Bendrosios programos rengėjams atkreipti ypatingą dėmesį į jaunimo katalikišką ugdymą šeimai, vysk. J. Boruta SJ akcentavo pavojų, kurį tikinčiųjų šeimų vaikams kelia nekatalikiško seksualinio švietimo bei nekatalikiškos filosofinės pasaulėžiūros ugdymas mokykloje. Šiam projektui rengti nutarta skirti dar vieną mėnesį, kitaip išdėstant tikybos mokymo turinio atskleidimą kai kurių klasių Bendrojoje tikybos mokymo programoje.

Antroje posėdžio dalyje buvo aptarti kiti su tikybos mokymu susiję leidybiniai planai. Ses. Laimutė Rimkevičiūtė pristatė naują leidinį pradinių klasių tikybos mokytojams, tėvams ir vaikams. Tai Martin Jaggle ir Lene Mayer-Skumanz knygelė "Pokalbiai su vaikais apie tikėjimą", kurią už nedidelę kainą galima įsigyti Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centre.

Lietuvos katechetikos centro leidykla pristatė pirmą informacinio biuletenio "Sėjėjas 98/1" numerį. Naująjį periodinį leidinį, skirtą parapijų, mokyklų ir suaugusiųjų katechezės programų vadovams bei tikybos mokytojams, galima užsiprenumeruoti LKC leidykloje arba savo vyskupijos Katechetikos centre. Posėdžio dalyviams taip pat buvo pateikti spaudai parengti du Bažnyčios dokumentai katechezės klausimais – "Religinė katalikiškųjų mokyklų švietimo dimensija" ir "Bendrasis katechezės vadovas". Abu leidiniai perduoti Bažnyčios ekspertų komisijai, kuri patikrins, ar vertimas į lietuvių kalbą atitinka Editio Typica tekstą. Abu dokumentus ketinama išspausdinti po kelių mėnesių.

Lietuvos katechetikos centras pasiūlė į lietuvių kalbą išversti bei išleisti oficialius Vatikano pasirengimo 2000 metų jubiliejui komisijos parengtus katechetinius tekstus. Posėdžio dalyviai pritarė projektams dėl LKC puslapio internete ir dėl vaikų šv. Mišių skaitinių knygų bei mišiolėlio. Nutarta kreiptis į LVK Liturginę komisiją siūlant konkrečią LKC leidyklos pagalbą, kad vaikų šv. Mišių skaitiniai ir mišiolėlis būtų parengti ir išleisti greičiau.
 

Pasitarimas Švietimo ir mokslo ministerijoje vadovėlių bei mokymo priemonių leidybos klausimais

1998 m. vasario 11 d. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pristatomi bei aptariami 1998 –2000 metų vadovėlių bei mokymo priemonių rengimo ir leidybos planai. Pasitarime dalyvavo Lietuvos katechetikos centro reikalų vedėja ses. Birutė Briliūtė ir LKC leidyklos vedėja ses. Aušra Karaliūtė. Posėdžio metu kalbėta apie naują leidimo tvarką, svarstytos naujų bei pakartotinai leisimų tikybos vadovėlių galimybės ir perspektyvos, aptarti vadovėlių rengimo būdai, autorių parinkimas bei reikalavimai leidykloms.

-lkc-