Spaudos konferencija Kauno arkivyskupijos kurijoje

Per vasario 3 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje surengtą spaudos konferenciją Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius pristatė gausiai susirinkusiems žiniasklaidos atstovams naująjį arkivyskupijos atstovą spaudai, išsamiai informavo juos apie arkivyskupijoje veikiančias bažnytines institucijas. Pradėdamas spaudos konferenciją, naujasis Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai filosofijos mokslų lic. Darius Chmieliauskas sakė, jog "šiandieninė spaudos konferencija pirmiausia kyla iš Bažnyčios vidinės būtinybės atsiverti kiekvienam geros valios žmogui, bet sykiu – tai savotiškas atsakas į žiniasklaidos Bažnyčiai rodomą dėmesį". Susitikime su žurnalistais taip pat dalyvavo Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas R. Norvila.

Pasak Kauno ordinaro, arkivyskupijoje yra keturi parapiniai senelių namai, kuriuose globojami 52 seneliai. Vargšų valgykloje kiekvieną dieną maitinama apie 1300 žmonių. Pagal projektą "Iš gatvės į mokyklą" parapijose kasdien maitinama apie 40, o savaitgaliais 188 vaikai, remiamos 85 šeimos. Pagal projektą "Slauga į namus" aštuoni Caritas darbuotojai globoja 86 invalidus ir senelius. Kauno arkivyskupijos Caritas organizacijoje dirba 4 etatiniai darbuotojai ir apie 650 savanorių. Varganai gyvenančių žmonių maitinimui praėjusiais metais išleista per 76 000 Lt.

Arkivyskupas S. Tamkevičius pažymėjo, kad praėjusiais metais į naujas patalpas persikėlęs Šeimos centras Santuokos sakramentui parengė 1390 porų, krikščioniškosios doros klausimais konsultavo 556 šeimas. Šio centro veiklai išleista per 77 000 Lt.

Tikybos pamokas Kauno arkivyskupijoje lanko 56 657 moksleiviai. Katechetikos centro išlaidos 1997 m. sudarė apie 60 000 Lt.

S. Tamkevičius pasidžiaugė Jaunimo centro, vykdančio evangelizacijos programą, rengiančio savanorius darbui su parapijos jaunimu, organizuojančio seminarus ir susitikimus, altruistine veikla. Šio centro reikmėms praėjusiais metais išleista 57 000 Lt.

Arkivyskupijoje yra 91 parapija, dirba 97 kunigai. Praėjusiais metais pakrikštyta apie 6000 kūdikių ir suaugusiųjų, sakramentiniam gyvenimui parengti 8109 vaikai, sutuokta 2250 porų, palaidoti 5284 žmonės. Sekmadieniais šv. Mišiose nuolat dalyvauja apie 50 000 tikinčiųjų, kurie vyskupijos reikmėms 1997 m. paaukojo apie 913 000 Lt. Kauno arkivyskupijos kurija iš parapijų gavo 402 982 Lt, kuriuos panaudojo Kauno Tarpdiecezinei kunigų seminarijai, Jaunimo centro veiklai, sergantiems kunigams, parapijoms paremti.

Šiais metais planuojama įrengti naują Katechetikos centrą ir įsteigti beglobių vaikų Dienos centrą. Sielovados srityje daug dėmesio bus skiriama tikybos mokytojų darbui mokyklose tobulinti, jaunimui, klebonai bus raginami rūpintis socialine karitatyvine veikla ir visais įmanomais būdais kovoti su alkoholizmu.

Vyskupas R. Norvila sakė, jog Kauno Tarpdiecezinėje seminarijoje šiuo metu mokosi 130 klierikų. Šiais metais pradėjo veikti propedeutinis kursas, kuriame mokosi 17 klierikų. Seminarijoje mokslas trunka penkerius su puse metų. Pirmaisiais metais daugiausia dėmesio skiriama dvasiniam gyvenimui, kalboms ir tikėjimo pagrindams gilinti. 1997 metais seminarijos reikmėms išleista 2 mln. 500 tūkst. Lt.

Vėliau arkivyskupas S. Tamkevičius ir vyskupas R. Norvila atsakė į žurnalistus jaudinančius klausimus.
-jp-