Pasaulinės ligonių dienos minėjimas Vilniuje

Vasario 10 d. Vilniaus savivaldybėje Vilniaus arkivyskupijos Caritas direktoriaus Boleslovo Stankaus iniciatyva buvo surengta konferencija pirmą kartą Lietuvoje švenčiamai Pasaulinei ligonių dienai paminėti. Anot konferencijos pirmininko prof. habil. med. dr. Leono Mačiūno, "konferencija skirta ligoniams prisiminti ir pasvarstyti, kuo jiems galima padėti".

Vyskupas Juozas Tunaitis papasakojo, kaip atsirado Pasaulinė ligonių diena. 1992 m. gegužės 13 d. ją įvedė popiežius Jonas Paulius II. Nuo 1993 metų ji minima vasario 11 d. Šiemet pagrindinės iškilmės vieta pasirinktas Loreto miestas Italijoje. Vyskupas taip pat akcentavo būtinybę puoselėti gyvenimo troškimą, nes Lietuvoje žmonės, nenorėdami kentėti, neretai pasirenka mirtį, pabrėžė vilties svarbą. Jis išsamiai komentavo Šventojo Tėvo laišką Ligonių dienos proga.

Pasaulio gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacijos pirmininkė med. dr. doc. Alina Šaulauskienė kalbėjo apie moralines žmogaus ir visuomenės ligas – melą, išdavystę, tolerancijos stoką, gyvenimo desakralizaciją.

Doc. Danutės Gailienės pasisakymo tema – Mirtis priklauso gyvybei. Ji pabrėžė, kad "mirtis yra gyvenimo dalis", o įsteigtuose slaugos namuose apie tai pamirštama. Prelegentė pasakojo apie melo aplinkos, kuria apgaubiamas mirtinai sergantis ligonis, žalingumą, apie nuoširdaus bendravimo su ligoniu būtinybę, nebijojimą sakyti tiesą apie jo ligą.

Med. dr. Auksė Narvilienė priminė Motinos Teresės gyvenimą, gydytoja Janina Tartilienė pasakojo apie raupsuotųjų apaštalą, meilės kunigaikštį Raulį Folero. Vilniaus savivaldybės socialinės rūpybos, globos ir pašalpų centro direktorė Angelė Čepėnaitė informavo apie 1991 m. įkurtos socialinės tarnybos darbą, į kurį įsitraukia vis daugiau savanorių. Ji džiaugėsi bendradarbiavimu su bažnytinėmis bendruomenėmis – Visų Šventųjų, Pal. J. Matulaičio bendruomenių nariais, keturiomis Motinos Teresės seserimis, Šv. Jono kongregacijos vienuoliais.

Lietuvos farmacijos sąjungos pirmininkas prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius papasakojo apie katalikų vaistininkų darbą. Vaistininkai, anot jo, "privalo vadovautis sąžine ir etika, ne vien komercija. Ligoniai iš vaistinės turėtų išsinešti ne tik vaistą, bet ir viltį".

Po konferencijos visi dalyviai buvo pakviesti į šv. Mišias, kurias arkikatedroje Pasaulinės ligonių dienos proga aukojo vyskupas Juozas Tunaitis.
-jk-
 

Kauno arkivyskupijoje paminėta Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11 d. Pasaulinės ligonių dienos proga Kauno III klinikinėje ligoninėje Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, Šančių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kleb. kun. V. Veprauskas, kun. K. Vilutis koncelebravo šv. Mišias už kenčiančius ligonius ir medikus. Arkivyskupas S. Tamkevičius savo pamoksle priminė Šventojo Tėvo Jono Pauliaus žodžius, kad bažnytinėje bendruomenėje ligoniams skirta ypatinga vieta ir kad ligonių kančia ir troškimas atgauti sveikatą daro juos jautrius vilties vertybei. Arkivyskupas S. Tamkevičius taip pat pažymėjo, kad ir Šventajame Rašte ligoniams skiriama nemažai dėmesio. Jėzus Kristus atėjo įvykdyti pranašo Izaijo žodžių: jis gydė aklus, luošus ir raupsuotus žmones, stengdamasis pirmiau pažadinti jų tikėjimą ir viltį, nes didžiausias vargšas yra ne tas, kurio serga kūnas, bet tas, kurio serga dvasia. Ligoniai, nešantys kančios kryžių, o kai kurie tiesiogiai prie jo prikalti, yra panašūs į Kristų ir labiausiai jam artimi. Anot ganytojo, kiekvienas kentėjimas gali būti Dievo dovana žmogui dvasiškai praregėti ir atsigręžti į amžinąsias vertybes. "Liga ir kentėjimas yra kryžius, po kurio gali eiti prisikėlimo džiaugsmas", – sakė arkivyskupas. Kreipdamasis į medikus jis pabrėžė, kad sąžiningas patarnavimas ligoniams, tai kartu tarnavimas ir pačiam Kristui. Arkivyskupas paakino kiekviename ligonyje pamatyti Kristų.

Po šv. Mišių arkivyskupas S. Tamkevičius ir kunigai lankėsi ligoninės slaugos skyriuje, kuriame šiuo metu slaugoma 30 ligonių, dirba du gydytojai, 11 medicinos seserų ir 5 slaugutės. Ganytojas taip pat aplankė infekcinės chirurgijos skyriaus ligonius.
-jp-
 

Šiaulių vyskupijoje paminėta Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11 -ąją, maldos už ligonius ir kenčiančiuosius dieną, Šiaulių vyskupas E. Bartulis ir mons. dek. Kleopas Jakaitis lankėsi Šiaulių ligoninėje, kur aukojo šv. Mišias. "Kiekvienas žmogus neišvengiamai susiduria su kančia, tik ne kiekvienas vienodai ją priima: vienas protestuodamas, kitas nuolankiai, – per pamokslą sakė ganytojas. – Reikia pašventinti savo kančią, jungiant ją su Kristaus kančia. Kentėdami ir mylėdami mes nuskaistiname save, vis labiau panašėjame į Kristų". Vyskupas lankė ligonius palatose, kalbėjo su gydytojais.

Vėliau vyskupas E. Bartulis ir mons. K. Jakaitis apsilankė Šiaulių miesto savivaldybės Globos namuose, kuriuose prieglobstį turi 30 vienišų ir ligotų žmonių. Taręs ramybės ir paguodos žodį, ganytojas visus palaimino, pabendravo prie vaišių stalo. Vakare Šiaulių katedroje už sergančius ir kenčiančius buvo aukojamos šv. Mišios.
-na-