Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Vilniuje

Vasario 1 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo paminėta Pašvęstojo gyvenimo diena. Šv. Mišias kartu su vyskupu Jonu Boruta SJ aukojo kelių vienuolijų atstovai: tėvas Elijas ir tėvas Reno-Marija iš Šv. Jono kongregacijos, kun. Benediktas Sigitas Jurčys OFM, kun. Marekas M. Dettlaff iš Mažesniųjų brolių konventualų ordino, tėvas Antanas Gražulis SJ. Per pamokslą vysk. J. Boruta SJ kalbėjo apie vienuolystės prasmingumą. "Žinome, kaip reaguoja tėvai, kai jų vaikai pašaukiami tapti vienuoliais; reiškiamos tam tikrų asmenų grupių pretenzijos vienuolijoms, visai nesuprantant jų paskirties; nustembama, kad ir kunigai yra vienuoliai", – sakė vyskupas ir pacitavo Šventojo Tėvo mintis, aiškinančias vienuolinio gyvenimo esmę. Vysk. J. Boruta SJ atkreipė dėmesį į nelengvą šiandieninių vienuolijų ekonominę būklę, bendruomeninio gyvenimo sunkumus, vienuolijų globojamų mokyklų problemas. "Vienuolijoms reikia visos Dievo tautos paramos. Pirmiausia per maldą. Už šią Dievo dovaną, Dievo pašaukimą turime dėkoti, jos melsti ir ateičiai", – pabrėžė vysk. J. Boruta SJ.

-jk-
 

Šv. Mišios už pašvęstojo gyvenimo institutų narius Kauno arkikatedroje bazilikoje

Vasario 1 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už pašvęstojo gyvenimo institutų narius. Per pamokslą Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pabrėžė, kad Bažnyčios misija šiandienos pasaulyje yra ne žmones valdyti, bet tarnauti amžinajai tiesai, skelbti Gerąją Naujieną. "Jos esmė yra ši: visi esame Dievo sūnūs ir dukros, visi esame lygūs, nepaisant kokias pareigas užimtume, visi – vyrai ir moterys, turtingi ir vargšai, teisūs ir nusidėjėliai – privalome būti gerbiami, nes Dievo akyse nėra privilegijuotų, bet visi mylimi jo vaikai", – sakė arkivyskupas. Anot jo, nereikia stebėtis piktais laikraščių straipsniais, kuriuose tyčiojamasi iš Marijos žemės vardo ar rodomas nuolatinis dėmesys kunigų tariamoms ar tikroms klaidoms. Bažnyčia visada puolama, kai, atmetusi pasaulio vaikų patarimus, toliau vykdo pranašišką misiją.

Arkivyskupas S. Tamkevičius džiaugėsi į katedrą susirinkusiomis Dievui pasišventusiomis moterimis, kurios įžadais įsipareigojusios tarnauti Dievui ir žmonėms. Pasak jo, šiandien tokie žmonės yra sunkiai suprantami. Tačiau "pasaulyje, perpildytame iškreipto kūniškumo, neleidžiančio sukurti normalių šeimų ar ardančio sukurtąsias", žmonės, padarę skaistumo įžadą, savo gyvenimu liudija, kad pirmenybė teiktina dvasiai. Arkivyskupas dėkojo seserims vienuolėms už ištikimybę Bažnyčiai sovietiniais metais ir akino jas būti "gyvybės kultūros" skleidėjomis. Per šv. Mišias buvo prašoma Dievo palaimos bei stiprybės pašauktojo gyvenimo asmenims ir naujų pašaukimų.

-jp-