Sausio 13 - osios aukoms atminti

Sausio 13 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišioms už sausio 13-osios gyvuosius ir mirusiuosius tautos didvyrius vadovavo Kauno vyskupas augziliaras Vladas Michelevičius. Per pamokslą kun. doc. dr. V. S. Vaičiūnas minėjo atmintinus sausio 13-osios įvykius, Lietuvos iškilių sūnų bei dukterų ištvermę, pasiaukojimą dėl Tėvynės laisvės. Šitos aukos verčia mus susimąstyti apie šiandien jau laisvos Lietuvos gyvenimą, kur dar daug neapykantos, susiskaldymo, susvetimėjimo, brolžudysčių, beprasmių mirčių. "Reikia gyventi, dirbti ir elgtis taip, kad būtume verti Dievo dovanotos laisvės ir kad niekad nepasikartotų praeities tragedijos", – sakė kun. dr. V. S. Vaičiūnas. Šv. Mišių metu giedojo berniukų ir jaunuolių choras "Varpelis".

-jp-
 

Ekumeninės pamaldos Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje
 

Sausio 24 d. Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje Krikščionių vienybės savaitę vainikavo ekumeninės pamaldos, kurioms vadovavo keturi katalikų kunigai – tėvas Antanas Saulaitis SJ, Algimantas Gudaitis, Julius Sasnauskas OFM, Mykolas Sala SJ iš Niujorko ir liuteronų kunigas Valdas Aušra. Į ekumenines pamaldas buvo kviesti liuteronų, katalikų ir reformatų bendruomenių nariai. Pamaldų metu buvo giedamos giesmės, sakomos bendros visiems krikščionims maldos. Kalbėdamas apie krikščionių vienybę liuteronų kunigas Valdas Aušra sakė, kad ją "turėtume rodyti kasdieniame gyvenime, turėtume tarnauti ne uždaros konfesijos, bet visos krikščionių bendruomenės labui ir parodyti pasauliui išeitį, kaip jis turi gyventi".

-jk-
 

Vilniaus arkivyskupijos Kunigų tarybos posėdis
 

Sausio 12 d. įvyko pirmasis naujos Kunigų tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis. Posėdyje kalbėta apie Jaunimo dienos organizavimą Vilniaus arkivyskupijoje, dekanų bei dekanatų veiklą, arkivyskupijos kunigų susirinkimus pirmaisiais mėnesių trečiadieniais.

Kun. dr. prof. P. Vaičekonis siūlė prijungti Vilniaus Kalvarijos parapiją prie Vilniaus dekanato ir pagalvoti apie antro dekanato Vilniaus mieste sudarymą arba Vilniaus vicedekano paskyrimą. Daug diskutuota apie kunigų rekolekcijų organizavimą. Kun. H. Naumovič siūlė, kad, vyskupui lankant kurią nors parapiją, į ją suvažiuotų ir to dekanato kunigai. Tai sutelktų kunigus. Pirmųjų trečiadienių susirinkimams buvo pasiūlytos suaugusiųjų Krikšto ir rengimo Sutvirtinimo sakramentui temos.

Arkivyskupas pageidavo kitame posėdyje svarstyti parapijos pajamų ir išlaidų knygos projektą.

-Vn-
 

Seminaras "Dorinis ugdymas mokykloje"
 

Sausio 8 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje rajonų švietimų skyrių inspektoriams, globojantiems etikos bei tikybos mokymą, buvo surengtas seminaras "Dorinis ugdymas mokykloje". Seminare apie glaudų tikybos ir etikos ryšį kalbėjusi VDU Tikybos katedros vedėja A. Stasiulevičiūtė užsiminė, kad rengiami nauji vadovėliai, kuriuose šie dalykai gretinami. Prelegentė suklasifikavo pažeidimus pamokose – tai teorizacija, kai mokytojas nežiūri, kuo vaikai gyvena, o tik moko maldų ir skaito Šventąjį Raštą; pažymio rašymas; etikos ir tikybos supriešinimas; pseudodvasingumas. Viceministras V. Lamanauskas apibrėžė pagrindines problemas, iškylančias mokant tikybos ir etikos. Vyskupas J. Boruta SJ apžvelgė istorinį Bažnyčios ir mokyklos kelią, kalbėjo apie krikščionybę ir mokyklą Lietuvoje. Anot ganytojo, religija padeda išsaugoti žmogaus orumą. Ji reikalinga iki pat paskutinės gyvenimo valandos. Vyriausybės patarėjas religijos klausimais P. Plumpa supažindino su LR religinių bendruomenių įstatymais. Anot pranešėjo, kiek yra neoficialių religinių bendruomenių paaiškės kitais metais per visuotinį gyventojų surašymą. P. Plumpa apžvelgė sektas Lietuvoje. Jo manymu, paaugliams būdingas troškimas protu pažinti ir priimti kartais nesvarbu kokią tiesą. Ta savybe puikiai naudojasi sektos. Pasak prelegento, religija – tai gyvenimo būdas, ir tikybos pamokos neatlieka savo funkcijos, jeigu to neišmoko.

-vm-
 

Šiaulių vyskupijoje įsteigta Caritas organizacija

Sausio 10 d. įsteigta Šiaulių vyskupijos Caritas organizacija. Steigiamasis suvažiavimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. "Vyskupijos Caritas nebus valdanti valdžia, ši organizacija tik koordinuos visų parapinių bendruomenių veiklą", – sakė ganytojas. Kai kuriems šios organizacijos darbuotojams ketinama mokėti atlyginimus, tačiau didžioji gailestingumo darbo dalis bus patikėta savanoriams. Caritas direktoriaus pareigas vyskupas pasiūlė Šv. Jurgio parapijos klebonui Gintui Sakavičiui. Direktoriaus pavaduotoja slaptu balsavimu buvo išrinkta Šiaulių dekanato Caritas vedėja Nijolė Vežikauskienė, o reikalų vedėju – Šv. Jurgio parapijos Caritas vedėjas Bernardas Nakas.
 

Lietuvos Biblijos draugijos akcija "Mano Advento dovana našlaičiui"

Lietuvos Biblijos draugija, surengusi akciją "Mano Advento dovana našlaičiui", surinko per 10 tūkst. litų ir už juos 23-jų Vaikų globos namų auklėtiniams padovanojo krikščioniško ugdymo knygelių. Anot Lietuvos Biblijos draugijos vykdomojo direktoriaus Mykolo Mikalajūno, imtis tokios akcijos įkvėpė prieš porą metų surengtas ir pavykęs analogiškas renginys Latvijoje. Idėją parėmė Lietuvos Biblijos draugiją globojanti Danijos Biblijos draugija. Įvairioms organizacijoms, įmonėms, firmoms buvo išsiuntinėtas laiškas - kreipimasis, kuriame nurodoma, kam bus skirti surinkti pinigai. Prie akcijos prisidėjo "Lietuvos aido", "Vorutos", "Apžvalgos", "Dienovidžio" redakcijos, padėjusios laišką - kreipimąsi išplatinti. Aukomis akciją parėmė daug organizacijų ir pavienių asmenų. Iš jų paminėtinos Vilniaus parduotuvė "Pasidaryk pats", Vilniaus UAB "Folis", Vilniaus valstybinės atominės energijos saugos inspekcijos kolektyvas ir kt. Už suaukotus pinigus Vaikų globos namams Alytaus, Kaišiadorių, Varėnos, Šiaulių, Telšių, Trakų rajonuose padovanota knygų "Biblija vaikams", "Biblija mažiems ir dideliems", "10 Dievo įsakymų (vaikams)", "Viešpaties malda". Rudeniop akciją ketinama pakartoti.

-am-
 

Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje paminėtas žurnalo "Saleziečių žinios" 70 - metis

Sausio 24 d. į Šv. Jonų bažnyčią susirinko apie 40, daugiausia garbaus amžiaus, žmonių paminėti žurnalo "Saleziečių žinios" 70-metį. Anot ilgamečio šio žurnalo redaktoriaus kun. Prano Gavėno, "svarbu ne vien žurnaliuko paminėjimas, bet ir šv. Pranciškaus Saleziečio – katalikų rašytojų ir žurnalistų globėjo – šventė". Puoselėdamas viltį, kad šis šventasis taps vis labiau pažįstamas Lietuvoje, kun. P. Gavėnas ragino aktyviau prisidėti prie katalikiškos spaudos.

Gydytoja Birutė Žemaitytė kalbėjo apie šv. Pranciškų Salezietį kaip apie vyskupą, Bažnyčios mokytoją, rašytoją ir žurnalistą, išskirdama jo mokytumą, pamaldumą. Prelegentė priminė saleziečių kongregacijos veiklą ir struktūrą. Kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas supažindino su "Saleziečių žinių" istorija – redaktoriais, temomis, platinimu, priminė, kad šis žurnalas platinamas nemokamai. "Sandoros" žurnalo redaktorė Elvyra Kučinskaitė ragino katalikų spaudos darbuotojus "skelbti Viešpaties gailestingumą, o ne Viešpaties teismą", siūlė platinti vieni kitų leidinius.

-jk-
 

Klaipėdos katechetikos centrui – vieneri metai

Sausio 25 d. Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje pažymėta Katechetikos centro, kuriam vadovauja sesuo Kristina Vaičiūnaitė, vienerių metų sukaktis. Per vienerius metus centras tapo dvasiniu ir metodiniu Klaipėdos miesto bei viso Klaipėdos krašto katechetikos židiniu. Čia reguliariai vyksta susitikimai, dalijamasi darbo patirtimi. Katechetai sulaukia savo dvasios tėvų – jėzuitų pagalbos ir padrąsinimo. Tikybos mokytojams nuolat organizuojami įvairūs seminarai, konferencijos, kuriose dalijamasi dvasinio ugdymo praktika, žiniomis bei katekizavimo patirtimi. Per iškilmes kalbėjęs centro įkūrimo iniciatorius Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kun. Algis Baniulis SJ pažymėjo, kad nemažai žmonių pirmuosius sakramentus dar priima formaliai – be tikėjimo. Katechetikos centras pasiryžęs padėti tiek jaunesniajai, tiek ir vyresniajai kartai išmokti pažinti ir pamilti Dievą. "Tik tada augs nauja mūsų tautos karta", – sakė kunigas. Šventės dalyvių nuotaiką skaidrino kanklių aidai, smuiko skaidrūs virpesiai, vaikų dainos ir šokiai.

-np-, -dm-
 

Kaišiadorietės dalyvavo "In Via" seminare

Sausio 9 – 24 d. Berlyne vykusiame "In Via" seminare dalyvavo dešimt Kaišiadorių vyskupijos socialinės paskirties įstaigų atstovių. Pagal katalikiškos šeimos ugdymo programą "Vilties tiltas" viešnios mokėsi socialinio darbo su grupe metodikos ir praktikos, lankėsi socialinės pagalbos įstaigose, susitiko su vokiečių šeimomis. Praėjusiais metais "In Via" centre taip pat stažavosi septynios šios vyskupijos atstovės. Pasak šio projekto "Vilties tiltas" koordinatorės B. Grižienės, šie metai skirti darbuotojų mokymui, savanorių paieškoms bei finansavimo sutvarkymui. Vasario 13 – 15 d. numatoma organizuoti seminarą 30 savanorių, kurie dirba vyskupijos socialinės paskirties ir ugdymo įstaigose.

-ež-Keliais žodžiais
 
 

Širvintos. Sausio 3 d. Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis pašventino Širvintų šeimos centro patalpas. Šio centro koordinatore paskirta Liuda Bytautienė.

Bagaslaviškis. Sausio 13 d. į Bagaslaviškio šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią šv. Mišių susirinko ypač daug moksleivių. Po Žodžio liturgijos į šv. Mišių eigą įsiterpė Bagaslaviškio vidurinės mokyklos moksleiviai eilėmis, skirtomis Sausio 13 -ajai paminėti. Šioje parapijoje bendradarbiaujant su vaikų labdaros fondu "Širvinta" daug dėmesio skiriama vaikų ugdymui laisvalaikiu. Vaikų dienos centre veikia dramos, muzikos, floristikos, kulinarijos būreliai.

Kaišiadorys. Sausio 17 d. Kaišiadorių sielovados centre vyko padėkos pamaldos, kuriose dalyvavo Europos jaunimo susitikimo Vienoje jaunieji vyskupijos maldininkai. Jau tapo tradicija kiekvieną maldingąją kelionę pabaigti padėkos šv. Mišiomis. Šiame susitikime dalyvavo apie 120 maldininkų iš 20 vyskupijos parapijų.

Sausio 20 d. Kaišiadorių vyskupijoje surengtoje Kunigų dienoje dalytasi mintimis apie bažnytinio meno vertybių išsaugojimą. Pranešimą skaitė kun. Algirdas Kajackas.

Į Kaišiadorių vyskupiją iš Kretingos Šv. Pranciškaus Mažesniųjų Brolių ordino sugrįžo kun. Vytautas Kaminskas (gim. 1960). Jis paskirtas į Jiezno šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo parapiją.
-ež-

Kaunas. Sausio 18 d. Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje po šv. Mišių Bacho, Haidno, Hendelio kūrinius atliko D. Aleksandravičiūtė, V. Paliokaitė, D. Krapikas, S. Dirvanauskas ir Kauno styginis trio. Koncertas, surengtas Kauno Šančių parapijos klebono V. Veprausko iniciatyva, buvo skirtas sausio 13-osios aukoms bei maldų už krikščionių vienybę aštuondieniui.

-jp-