Ateitininkų kuopų dvasios tėvų kursai Kaune

Sausio 14 d. Ateitininkų rūmuose Ateitininkų federacijos valdyba surengė ateitininkų kuopų dvasios tėvų kursus, kuriems vadovavo Lietuvos jėzuitų provincijolas tėvas A. Saulaitis SJ. Jis sakė, kad didžiausias Dievo pagarbinimas yra šv. Mišios, kurios ateitininkų stovyklose labai svarbios ir reikalauja kūrybiškumo bei išradingumo išlaikant Bažnyčios tradiciją ir žmonių bendravimo kultūrą. Šv. Mišios ir pamaldos turėtų būti prasmingos bei mielos, padėti vaiko širdžiai patirti ir išgyventi Dievo artumą. Kun. A. Saulaitis SJ pasidalijo bendruomeninio darbo patirtimi, ypač pabrėžė bendruomeninės išpažinties svarbą. Kalbėdamas apie sielovados pažangą JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitur, tėvas A. Saulaitis SJ sakė, kad iš Vakarų ir Rytų religijų reikia priimti tik tai, kas neprieštarauja Katalikų Bažnyčios tradicijai.

Kursuose taip pat buvo aptartos ateitininkų vasaros stovyklų programos, nagrinėtos problemos, susijusios su šių programų parengimu bei dvasininkų įtraukimu į šį darbą. Dalyviai siūlė įkurti stovyklų programų archyvą, kuriame būtų kaupiami geriausi darbai, rengti kiekvienos stovyklos aptarimus bei dalytis patirtimi. Ateitininkų federacijos pirmininkas V. Malinauskas, apžvelgdamas ateitininkų santykį su dvasininkija, atkreipė dėmesį, kad kai kurių parapijų klebonai ar kunigai neatsiliepia į ateitininkų organizacijos kvietimus dalyvauti įvairiuose renginiuose, atsisako padėti. Jo manymu, viena iš tokio nenoro priežasčių yra tai, kad kunigams parankiau dirbti su parapijos jaunimo grupėmis, negu remti katalikiškas organizacijas, veikiančias mokyklose ar kitoje sekuliarizuotoje aplinkoje. Sykiu jis pažymėjo, kad ateitininkai susilaukia nemenkos paramos iš dabartinių savo dvasios tėvų. Anot pirmininko, tik nuolat bendradarbiaudami su parapijų kunigais ateitininkai gali sėkmingai įgyvendinti savo misiją. Susitikimo metu renginyje dalyvavę kunigai su Ateitininkų federacijos valdybos nariais aptarė aktualius organizacijos narių sielovados bei jaunimo evangelizacijos klausimus.

-jp-