Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius lankėsi JAV

Arkivyskupas S. Tamkevičius buvo pakviestas skaityti pranešimą konferencijoje "Religija postkomunistiniuose kraštuose". Konferencija vyko Arlingtone sausio 17-18 d. Ta pačia proga Kauno arkivyskupas metropolitas lankėsi mokymo bei socialinėse institucijose ir išeivijos lietuvių parapijose.

Anot arkivyskupo S. Tamkevičiaus, minėtąją konferenciją surengė organizacija, besirūpinanti pagalbos teikimu katalikų Bažnyčiai Rusijoje ir kituose nuo komunistų valdžios nukentėjusiuose kraštuose. Šioje konferencijoje pranešimą skaitė taip pat ir Rusijos Europinės dalies apaštališkasis administratorius arkivyskupas Tadas Kondrusevičius. Konferencijoje dalyvavo ir daugiau žmonių, kovojusių už tikėjimo laisvę Sovietų priespaudos metais. Vienas iš jų – Keston College direktorius Michael Bourdeaux.

Arkivyskupas S. Tamkevičius davė interviu katalikų naujienų agentūrai CNS, kuriame kalbėjo apie Bažnyčios ir valstybės santykius, Bažnyčios padėtį bei veiklos galimybes. Lydimas mons. J. Šarausko arkivyskupas S. Tamkevičius lankėsi JAV katalikų vyskupų konferencijos būstinėje Vašingtone. Jis taip pat aplankė lietuvių parapijas Vašingtone bei Baltimorėje, taip pat Baltimorės Švč. Marijos seminariją bei universitetą, kur mokosi du klierikai iš Lietuvos.

Čikagoje arkivyskupas S. Tamkevičius susitiko su naujuoju Čikagos kardinolu Francis E. George O.M.I. Taip pat aplankė tarpdiecezinę kunigų seminariją bei įvairias katalikų socialines institucijas. Čikagos arkivyskupas dėkojo už pagalbą aptarnaujant lietuvių parapijas.

Kauno arkivyskupas dalyvavo keliuose susitikimuose su lietuvių visuomene ir buvo labai šiltai priimtas. Švč. Marijos Gimimo bažnyčioje arkivyskupas S. Tamkevičius aukojo Mišias ir pasakė pamokslą. Mišiose dalyvavo ir naujai išrinktasis Lietuvos prezidentas V. Adamkus.

-kl-