Palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmės Marijampolėje

Sausio 27 d. Marijampolės šventojo arkangelo Mykolo prokatedroje vyko palaimintojo Jurgio Matulaičio 71 mirties metinių iškilmės, kurios prasidėjo šv. Mišiomis. Prieš sumą vyskupų, kunigų ir klierikų eisena iš senosios klebonijos patraukė prokatedros link, kur juos pasitiko gausus tikinčiųjų būrys. Iškilmėse dalyvavo vyskupas J. Žemaitis MIC, vyskupas J. Matulaitis, vyskupas J. Preikšas, vyskupas J. Boruta SJ, vyskupas R. Norvila ir Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Erwin Josef Ender, taip pat Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos vieno kurso seminaristai, kurie savo globėju pasirinko pal. J. Matulaitį.

Prieš šv. Mišias vysk. J. Žemaitis pasveikino nuncijų, trumpai papasakojo Vilkaviškio vyskupijos istoriją, supažindino su dabartimi. Pabaigoje vyskupas pažymėjo, kad Vilkaviškio vyskupija bus ištikima Šventajam Sostui. Šventės dalyvius giesmėmis sveikino Vilkaviškio katalikiškos pradinės mokyklos "Želmenėliai" vaikai, Pedagoginės mokyklos moksleivės, Caritas ir Maltos ordino atstovai. Šv. Mišias koncelebravo ir pamokslą pasakė Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Erwin Josef Ender. Arkivyskupas dar kartą visus širdingai pasveikinęs akcentavo, kad palaimintojo mirties diena yra ir atėjimo į dangų diena. Nuncijus pažymėjo, jog su dideliu džiaugsmu Marijampolėje apsilanko jau trečią kartą, tai liudija kartu ir popiežiaus rūpestį šio krašto tikinčiaisiais. Pamoksle nuncijus ypač išryškino palaimintojo Jurgio Matulaičio naujovišką vienuolio sampratą – tai apaštalas ir misionierius, kuris visiems turi būti viskuo. "Jo šūkis "Būkite vieningi ir šventėkite" – tai dvasinis palikimas mums", – sakė arkivyskupas E. J. Ender. Pabaigoje jis savo dėkingumą išreiškė tokiais žodžiais: "Esu laimingas ir dėkingas Jūsų vyskupui, kad pakvietė aukoti šią šv. Mišių auką už visą vyskupiją, Bažnyčią ir kiekvieną iš Jūsų". Po šv. Mišių vyskupai, kunigai, klierikai ir tikintieji meldėsi prie palaimintojo karsto.

-jkad-