Panevėžio vyskupijos moterų vienuolynų vyresniųjų susitikimas

Sausio 3 d. Panevėžyje, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaičių kongregacijos centriniuose namuose, buvo susitikusios Panevėžio vyskupijos seserų vyresniosios. Šia proga šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė vyskupas Juozas Preikšas. Po šv. Mišių įvyko seserų vyresniųjų pokalbis, kuriame dalyvavo iš Kauno atvykusi ses. Albina Pajarskaitė. Pokalbį pradėjęs vyskupas Juozas Preikšas pabrėžė tarpusavio vienybę, būtinybę bendruomeniškai gyventi, įsitraukti į visų visuomenės sluoksnių evangelizaciją, suaktyvinti karitatyvinę veiklą, akcentavo maldos už pašaukimus į pašvęstąjį gyvenimą svarbą. Seserų vyresniosios pageidavo, kad kunigai, kalbėdami apie pašaukimus į kunigų luomą, primintų, jog yra ir vienuolių luomas. Užsiminta, kad kai kurios prie bažnyčių tarnaujančios seserys kartais būna pernelyg apsunkintos ūkiniais darbais, todėl nukenčia dvasinės pratybos.

-P-