Vilniaus arkivyskupijos kongregacijų generalinių ir namų vyresniųjų susitikimas su Vilniaus arkivyskupu A. J. Bačkiu

Sausio 17 d. Vilniaus arkivyskupijos kurijoje Vilniaus arkivyskupijos kongregacijų generalinės ir namų vyresniosios susitiko su Vilniaus arkivyskupu A. J. Bačkiu. Ganytojas pasidžiaugė seserų gyvenimo pokyčiais bei pašvęstojo gyvenimo liudijimu, priminė seserims Šventojo Tėvo raginimą atrasti teologinę vilties dorybę. Šiame kelyje vienuolių pavyzdys ir kelrodė žvaigždė yra Švenčiausioji Mergelė Marija. Arkivyskupas taip pat kvietė įsiklausyti į Šventosios Dvasios balsą, įsigilinti į savo kongregacijos charizmą. Kadangi šie metai paskelbti Šventosios Dvasios metais, ypač svarbu įsiklausyti, ko Dievas laukia iš kiekvienos kongregacijos, kiekvienos sesers. Tam būtina atverti širdį, šventai gyventi ir bendrai melstis. "Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui" (Rom 8, 26), – šv. Pauliaus žodžiais drąsino Vilniaus ordinaras. Apžvelgdamas arkivyskupijos sielovados planą, svarbiausiomis sielovados kryptimis jis nurodė jaunimo evangelizaciją ir katekizaciją, ligonių sielovadą, vargšų, ypač apleistų vaikų ir kalinių globą, pagalbą Pedagoginio universiteto Tikybos katedros studentams.

Ses. A. Dalgėdaitė apžvelgė Vilniaus arkivyskupijoje gyvenančių ir dirbančių vienuolių padėtį. Šiuo metu Vilniaus arkivyskupijoje gyvena ir dirba 21 kongregacijos seserys. Dvi kongregacijos yra diecezinės, tiesiogiai pavaldžios Vilniaus ordinarui. Tai Mažosios Dievo Apvaizdos seserys ir Kristaus Karaliaus kongregacijos seserys. Iš viso arkivyskupijoje gyvena 223 amžinųjų, 7 laikinųjų įžadų seserys, 8 novicijos ir 5 postulantės. Vis daugiau seserų pradeda bendrai gyventi ir bendrai apaštalauti. Seserys buvo supažindintos, kaip pagal Bažnyčios kanonus reikėtų įkurti kongregacijos namus bei novicijatus, sudaryti darbo sutartis su ordinaru arba parapijų klebonu. Seserys pasidalijo savo gyvenimo bei apaštalavimo džiaugsmais ir rūpesčiais, pateikė arkivyskupui savo pasiūlymus. Ganytojas pakvietė seseris aktyviai įsitraukti į vasario 11 d. arkivyskupijoje organizuojamą Ligonių dieną. Taip pat nutarta vasario 1-ąją pažymėti Pašvęstojo gyvenimo dieną.

-Vn-