Vienuolijų reikalų komisijos posėdis Marijampolėje

Sausio 27 d. Marijampolėje įvyko pirmasis Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Vienuolijų reikalų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo komisijos pirmininkas vyskupas J. Boruta SJ, nariai vyskupas J. Žemaitis MIC, kun. V. Brilius MIC, ses. A. Dalgėdaitė CR. Posėdžio metu kalbėta apie vienuolijų padėtį įteisinant savo juridinį statusą, galimybę parengti ir išleisti 2000-ųjų metų proga leidinį-žinyną, kuriame būtų glaustai supažindinama su visomis Lietuvos moterų ir vyrų vienuolijomis, AUFBRUCH projektą, sumanymą išleisti lietuvių kalba Vienuolijų apeigų vadovą, kuris jau yra išverstas ir patvirtintas Romoje.

Posėdžio dalyviai nutarė prie LVK įsteigti Vienuolijų reikalų komisijos sekretoriatą, kuris rūpintųsi įvairiais moterų ir vyrų vienuolijų klausimais. Rengiantis sutikti 2000 metų jubiliejų, bus kreiptasi į vienuolijas, kad jos paskutinę 1999 metų naktį miesto arba rajono bažnyčiose organizuotų naktinę adoraciją. Taip pat nutarta seseris vienuoles paraginti daugiau dėmesio skirti jaunimo organizacijų vadovų rengimui, pasverti galimybę visos Lietuvos mastu surengti jaunimo vadovų ugdymo kursus. Komisijos nariai pritarė siūlymui aktyviau įsitraukti į AUFBRUCH projektą, priėmė nutarimą išleisti Vienuolijų apeigų vadovą, peržiūrėjus jo kalbą bei išverstą tekstą sulyginus su originalu.

-Vn-