Paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
 

Kun. Henrikas Kalpokas atleistas iš Joniškėlio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos vikaru.

Kun. Raimundas Simonavičius (neopresbiteris) paskirtas Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos auklėtinių ugdytoju.

Kun. Vaidas Speičys (neopresbiteris) paskirtas Rokiškio parapijos vikaru.

Kun. Albertas Kasperavičius (neopresbiteris) paskirtas Panevėžio šv. Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Kun. Virginijus Simukėnas (neopresbiteris) paskirtas Zarasų parapijos vikaru.

Kun. Remigijus Kavaliauskas atleistas iš Zarasų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Antazavės ir Imbrado parapijų klebonu.

-P-


Paskyrimai Telšių vyskupijoje
 

Mons. Jonas Kauneckas, Telšių kunigų seminarijos dvasios tėvas ir dėstytojas, paskirtas Telšių vyskupijos ateitininkų dvasios tėvu.

Kun. Stanislovas Letukas, Adakavo klebonas, atleistas nuo pareigos aptarnauti Varlaukio parapiją.

Kun. Jonas Pakalniškis atleistas iš Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos vikaro pareigų ir laikinai paskirtas Telšių kunigų seminarijos prefektu.

Kun. teol. lic. Renaldas Reivytis atleistas iš Telšių kunigų seminarijos prefekto pareigų ir paskirtas Palangos vikaru bei Vidmantų koplyčios kuratoriumi.

Kun. Juozas Rudys atleistas iš Palangos vikaro, Vidmantų koplyčios kuratoriaus bei Telšių vyskupijos ateitininkų dvasios tėvo pareigų ir paskirtas Šilalės vikaru.

Kun. Vidmantas Šidlauskas, Skaudvilės klebonas, paskirtas aptarnauti Varlaukio parapiją.

Kun. Vytautas Vaidila atleistas iš Šilalės vikaro pareigų ir paskirtas Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos vikaru.

-T-