Kreipimasis į Lietuvos vyskupus
 

Kaunas, 1997 gruodis
 

Susipažinę su bendruomeninio giedojimo svarba ir nauda tikinčiųjų visuomenei, mes, žemiau pasirašę Lietuvos žmonės, kuriems rūpi Katalikų Bažnyčios – ypač jaunimo – būklė mūsų Tėvynėje, nuolankiai prašome Ekscelencijas vyskupus siekti, kad pamaldų metu giedotų ne tik choras arba vienas vargonininkas, bet visi bažnyčioje esantieji. Tuo tikslu siūlome:

1. Kunigų seminarijos auklėtiniams skiepyti meilę bendrai giesmei ir žadinti norą kartu giedoti.

2. Paruošti jau išleisto giesmyno papildymą, į tą giesmyną įtraukiant Jono Kazlausko, Siniaus ir kitų autorių giesmių. Pageidaujame rūpestingai parinktų giesmių paaugliams. Šį darbą prašytume pavesti asmeniui arba asmenims, kurie yra įsitikinę bendruomeninio giedojimo vertingumu ir sugeba tokį darbą gerai atlikti.

3. Nurodyti Lietuvos kunigams, kad rūpintųsi bendruomeninio giedojimo palaikymu ir skleidimu.

4. Bažnytinių spaudinių redaktoriams rekomenduoti, kad skirtų daugiau dėmesio bendruomeniniam giedojimui.

5. Pakartotinai pagarsinti, kad K. Senkaus "Liturginį giesmyną" dar galima gauti veltui Palaimintojo Jurgio Matulaičio namuose (vienuolyne) šiuo adresu:

Žeimenos g. 6, 3009 Kaunas, tel. 25 74 00
 

Su gilia pagarba

Kun. mons. Kazimieras Senkus, MMS
Kun. kleb. Algimantas Keina
Janė Kraujalienė, Sakralinio giedojimo vaikų choro vadovė
Ses. Albina Pajarskaitė, Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų vienuolijos Generalinė vyresnioji
Česlovas Rimkevičius, bažnytinės muzikos atlikėjas
Birutė Lenčiauskienė, bažnytinės muzikos atlikėja
Aldona Gricienė, pedagogė, rašytoja
Algirdas Vieraitis, bažnytinės muzikos atlikėjas