Įšventinimai

Sausio 3 d. Vilniaus vyskupas augziliaras Jonas Boruta SJ dominikonų Vilniaus šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje į kunigus įšventino tris jaunus dominikonus: Tadą Tomą Astrauską OP, Virginijų Pijų Egliną OP ir Vaclovą Augustiną Ruzgį OP. Visi trys naujieji dominikonų kunigai kilę iš Žemaitijos, mokėsi Telšių kunigų seminarijoje, vėliau įstojo į dominikonų ordiną. Atlikę noviciatą, teologijos studijas baigė Karolio universitete Prahoje. Lietuvos dominikonų Angelų Sargų provincijoje šie kunigų šventimai yra pirmieji nuo 1939 metų.

Sausio 11 d. Telšių katedroje vyskupas Antanas Vaičius diakonato šventimus suteikė penkiems Telšių kunigų seminarijos auklėtiniams: Remigijui Gliožui, Antanui Gutauskui, Raimondui Jonauskui, Sauliui Styrai ir Antanui Stumbrai. Diak. A. Gutauskas paskirtas pastoraciniam darbui į Plungės parapiją. Kiti keturi nauji diakonai liko kunigų seminarijoje baigti studijas.