Popiežius: audiencijos, laiškai, pareiškimai

Popiežius apgailestauja dėl "naujųjų vargšų" gausėjimo

(KNA) Per savo tradicinį kreipimąsi šv. Kalėdų proga popiežius Jonas Paulius II apgailestavo dėl didėjančio "naujųjų vargšų" skaičiaus bei ragino aktyviau tęsti pasaulinį dialogą. Būtina sugriauti "baimės ir agresyvumo" kliūtis, pabrėžė jis gruodžio 25 dieną Šv. Petro aikštėje Vatikane. Po kreipimosi, kuris buvo per televiziją transliuojamas į 70 šalių, popiežius suteikė palaiminimą "Urbi et orbi" ir 56 kalbomis pasauliui išsakė sveikinimus šv. Kalėdų proga.

Jonas Paulius II ypač minėjo etninės bei politinės prievartos aukas bei visus laisvės ir taikos trokštančius žmones. Jis pabrėžtinai ragino solidarizuotis su "naujaisiais vargšais", bedarbiais ir benamiais, pabėgėliais, išniekintais vaikais ir narkotikų bei "apgaulingų mitų" aukomis. Jis taip pat išreiškė susijaudinimą dėl piktnaudžiaujamų vaikų bei paauglių, įtraukiamų į suaugusiųjų karus, likimo.
 

Apsaugoti šeimą

(KNA) Popiežius Jonas Paulius II reikalavo apsaugoti šiandien iš visų pusių puolamą šeimą. Šeima yra "kiekvienos autentiškos civilizacijos tvirotvė", kurios nevalia sugriauti, pareiškė jis Šventosios Šeimos šventės proga Castelgandolfo. Daugelio šeimų gyvenimui šiandien grėsmę kelia skurdas, bedarbystė, gyvenamųjų būstų trūkumas ir gyvybei priešiška mąstysena. Čia reikėtų paminėti ir abortus bei eutanaziją, taip pat individualizmą, ignoruojantį šalia esantį žmogų ar išnaudojantį jį savo tikslams. Dar rimtesnę grėsmę kelia mėginimai iškreipti šeimos struktūrą, "jos veidą bei vaidmenį visuomenėje". Šeima yra "tikrasis laisvos ir solidarios visuomenės pamatas", pabrėžė Jonas Paulius II. Norint įveikti neigiamas jėgas, grasinančias šiai "autentiškos civilizacijos tvirtovei", reikia ir protingos šeimų sielovados.
 

Įšventinti devyni nauji vyskupai

(KNA, CRTN/CNS) Pasak popiežiaus Jono Pauliaus II, norint, kad artėjantis trečiasis tūkstantmetis taptų krikščionišku, Bažnyčiai būtina vėl aktyviau misionieriauti. Per šv. Mišias Trijų Karalių šventės dieną Šv. Petro bazilikoje popiežius, remdamasis pranašo Izaijo žodžiais, sakė: "Jeruzale, su visais žmonėmis dalykis savo šviesa, švytinčia tamsybėje. Visai žmonijai būk žvaigždė, rodanti jai kelią į naują krikščioniškąjį tūkstantmetį". Per šv. Mišias popiežius Jonas Paulius II įšventino į vyskupus penkis italus, taip pat vieną ganietį, lenką, filipinietį ir čilietį.

Anot Vatikano radijo, įskaitant devynis naujus vyskupus, pasaulyje šiuo metu yra 4375 vyskupai, iš kurių 2465 vadovauja vyskupijoms. Per 19 savo pontifikato metų popiežius Jonas Paulius II nominavo 54 procentus vyskupų iš tų, kurie vadovauja vyskupijoms, ir 84 procentus "titulinių" vyskupų.

Pasibaigus šv. Mišioms, popiežius Jonas Paulius II Šv. Petro aikštėje palinkėjo Rytų Bažnyčių broliams palaimingų šv. Kalėdų. Dievo Motinos jis prašė padėti skirtingų konfesijų bei tradicijų krikščionims žengti keliu į visišką vienybę, idant Evangelija būtų dar veiksmingiau skelbiama artėjančio tūkstantmečio kartoms.
 

Popiežius priėmė Vatikane akredituotus diplomatus

(KAP) Sausio 10 dieną popiežius Jonas Paulius II surengė tradicinį naujametinį priėmimą Vatikane akredituotam diplomatiniam korpusui. Kreipdamasis į pasiuntinius, atstovaujančius 168 valstybėms, su kuriomis Šventasis Sostas palaiko diplomatinius santykius, popiežius pranešė, jog per savo būsimą apsilankymą Kuboje sausio 21–26 d. jis sieksiąs daugiau pilietinių teisių šios šalies gyventojams. Kelionę į Kubą jis laikąs proga ne tik paguosti ten gyvenančius "drąsius katalikus", bet ir išreikšti savo pritarimą "visiems jų bendrapiliečiams, siekiantiems vis teisingesnės ir solidaresnė tėvynės, kurioje kiekvienas galėtų rasti sau vietos ir būtų pripažįstami kiekvieno teisėti siekiai".

Per susitikimą su diplomatais Jonas Paulius II vėl patvirtino neigiamą Vatikano nuostatą tarptautinio embargo atžvilgiu. Galutinis prekybos blokadų rezultatas tas, kad už klaidas, kurių nepadarė, priversti mokėti silpnieji bei nekaltieji. Toliau popiežius aptarė beveik visus tarptautinei politikai aktualius konfliktus. Gana pesimistiškai jis įvertino taikos procesą Artimuosiuose Rytuose. "Atrodo, jog taika Artimuosiuose Rytuose tebėra toli", – pareiškė popiežius, sykiu patikindamas viso pasaulio diplomatus, jog Vatikanas taikos labui ir toliau palaikys dialogą su visomis konfliktuojančiomis pusėmis. Kalbėdamas apie kurdų pabėgėlių problemą Europoje, Jonas Paulius II akino neužmiršti, jog milijonai kurdų savo tėvynėje reikalauja saugaus ir oraus gyvenimo. Daug dėmesio jis skyrė karams Afrikoje, ypač tiems, kurie vyksta Ruandoje, Burundyje, Konge ir Kongo Brazavilyje. Pasak jo, Afrikos valstybės, norinčios padėti į vargą patekusioms šalims, turėtų būti solidaresnės. Spręsti Afrikos konfliktus galėtų padėti ir Afrikos tarpvalstybinės taikos palaikymo pajėgos.

Baigdamas popiežius pasisakė prieš naujas tendencijas medicininių tyrimų bei visuomeninės plėtros srityse. Kartais kyląs įspūdis, jog gyvybė vertinama tiktai naudingumo ir gerovės aspektu. Kenčiantys ir neįgalieji, seni žmonės ir negimusieji niekinami arba laikomi įsibrovėliais į pagal savus interesus "suplanuotą egzistenciją". "Jei žmogui kyla grėsmė būti suprantamam vien kaip objektui, formuotinam pagal savo įnorius, jei jame nebeįžvelgiamas Dievo paveikslas, jei egoizmas ir pelnas tampa pagrindiniais ūkinės veiklos motyvais, barbarybė jau netoli", – įspėjo popiežius. Bažnyčia labai gerai žino, jog žmogus, deja, pajėgus išduoti savo žmogiškumą. Todėl jį reikia šviesti bei lydėti, kad jis visada galėtų "vėl atrasti gyvybės šaltinį bei tvarką, kurią Kūrėjas įrašė į vidujiškiausią jo būties dalį". Jonas Paulius II ragino valstybių vadovus neužmiršti "žmogaus sąžinės nerašytos teisės", vienodai garantuojančios žmogaus orumą ir tikintiesiems, ir netikintiesiems.