Nuncijus lankėsi Marijampolėje

Gruodžio 27 d. Marijampolės šv. ark. Mykolo prokatedroje lankėsi Šventojo Sosto nuncijus arkivyskupas Erwin Josef Ender, atvykęs pagerbti Šv. Šeimos seseris. Drauge su vysk. Juozapu Žemaičiu MIC ir klebonu Kęstučiu Briliumi MIC svečias aukojo šv. Mišias. Prieš pamokslą nuncijus pasveikino visus su Jėzaus Kristaus Išganytojo gimimo švente ir pažymėjo, jog tai pirmoji jo šv. Mišių auka Vilkaviškio vyskupijoje. "Kalėdos – ypatinga šeimos šventė, ypač ji reikšminga Šv. Šeimos seserims. Kas nori suardyti šeimą, bando sugriauti Dievo tvarką", – kalbėjo arkivyskupas. Akcentuodamas, jog Šv. Šeimos seserys yra paklusnumo Dievo valiai pavyzdys, jis dėkojo kongregacijai už ištikimybę ir dvasinę tarnybą.

Po šv. Mišių vyskupas J. Žemaitis MIC sakė, jog daugelis Lietuvos žmonių, tarp jų ir Šv. Šeimos seserys, net ir persekiojami liko ištikimi Šventajam Sostui. Pasak ganytojo, šiandien vyskupijoje dirba daugiau kaip 400 katechetų, galima pasidžiaugti katalikiškų organizacijų veikla, didelę paramą šeimoms teikia Šeimos centras. Baigiama atstatyti iš griuvėsių po Antrojo pasaulinio karo sugriauta Vilkaviškio katedra. Parapijos klebonas kun. Kęstutis Brilius, dėkodamas visiems už apsilankymą, sakė: "Stengsimės būti ištikimi Romos popiežiui ir vyskupui J. Žemaičiui". Prokatedroje susirinkusį gausų žmonių būrį giesmele pasveikino šeštadieninės katalikiškos mokyklėlės moksleivės.

-jkad-
 

Vilniaus arkivyskupas J. A. Bačkis lankėsi Vilniaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje

Kalėdų išvakarėse Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis drauge su Kristaus Karaliaus seserų kongregacijos šešiomis vienuolėmis aplankė Vilniaus griežtojo režimo pataisos darbų koloniją, kurioje bausmę atlieka apie tūkstantis nuteistųjų. 1995 metais, pašventinus koplyčią, kolonijos kaliniams atsivėrė galimybė dalyvauti šv. Mišiose. Pasak kolonijos kapeliono kun. A. Belicko, kiekvieną ketvirtadienį šv. Mišių aukoje dalyvauja apie 50 kalinių. Gruodžio 18 d. kolonijos koplyčioje šv. Mišias aukojo arkivyskupas A. J. Bačkis. Ganytojas ragino " nežiūrėti į šalia esantįjį kaip į priešą, bet matyti kitame brolį". "Nėra tokios kaltės, kurios negalima atleisti, nėra padėties be išeities", – sakė arkivyskupas J. A. Bačkis. Tą pačią dieną arkivyskupas taip pat aplankė Vilniaus merginų koloniją, kur irgi aukojo šv. Mišias.

-jk-
 

Moterų vienuolių susitikimas su Telšių vyskupu A. Vaičiumi

Gruodžio 27 d. Kretingoje Telšių vyskupas Antanas Vaičius susitiko su Telšių vyskupijoje gyvenančiomis vienuolėmis. Susitikime dalyvavo generalvikaras mons. J. P. Gedgaudas, Lietuvos pranciškonų provincijolas kun. S. B. Jurčys OFM, Kretingos šv. Antano religijos studijų instituto direktorius mons. dr. P. Puzaras, Telšių kunigų seminarijos prokuratorius kun. B. Latakas. Moterų vienuolijoms atstovavo Švč. Jėzaus Širdies pranciškonės misionierės, Švč. Jėzaus Širdies tarnaitės, Motinos Teresės seserys, Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserys ir Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserys.

-T-
 

Sudaryta nauja Vilniaus arkivyskupijos Kunigų taryba

Spalio – lapkričio mėn. Vilniaus arkivyskupijoje buvo renkami nariai į naują Kunigų tarybą. 1997 m. lapkričio 5 d. rinkimų komisijai suskaičiavus balsus, aštuoni daugiausia balsų surinkę kunigai tapo kandidatais į naują Kunigų tarybą. Kun. E. Paulioniui atsisakius būti išrinktam, pagal eilę į jo vietą pateko kun. H. Naumovič. Remiantis Bažnyčios teisės 45 ir 47 kan. 3 par. ir arkivyskupijos Kunigų tarybos statutu, tarybos nariais paskirti dar trys kunigai: I. Jakutis, A. Belickas ir V. Virvičius. Be to, kaip nurodyta Kunigų tarybos statute, generalvikaras ir seminarijos rektorius į tarybą patenka pagal pareigas. Tad naują Vilniaus arkivyskupijos Kunigų tarybą sudaro 13 narių: vysk. J. Tunaitis, generalvikaras (pagal pareigas), kun. dr. H. Fischer, seminarijos rektorius (pagal pareigas), kun. dr. prof. P. Vaičekonis (išrinktas), mons. J. Kasiukevič (išrinktas), mons. E. Rydzikas (išrinktas), kun. E. Merkys (išrinktas), kun. K. Latoža (išrinktas), prel. A. Gutauskas (išrinktas), kun. G. Petronis (išrinktas), kun. H. Naumovič (išrinktas), kun. I. Jakutis (paskirtas), kun. A. Belickas (paskirtas), kun. V. Virvičius (paskirtas).

Remiantis Bažnyčios teisės 502 kan. 1 par. ir Kunigų tarybos statutu, iš arkivyskupijos Kunigų tarybos narių sudaryta 7 asmenų Vilniaus arkivyskupijos Konsultorių kolegija, kurios nariai yra šie: kun. dr. prof. P. Vaičekonis, mons. J. Kasiukevič, mons. E. Rydzikas, kun. E. Merkys, kun. K. Latoža, kun. dr. H. Fischer, kun. V. Virvičius.

-V-
 

Kalėdų renginiai Kaune

Gruodžio 18 d. į kalėdinę šventę Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre su savo tėveliais susirinko apie 60 Senamiesčio dienos centro vaikų. Šventės metu vaikai pasivaišino, gavo dovanų, klausėsi Kauno sakralinės muzikos mokyklos jaunučių choro atliekamų giesmių, dainavo, žaidė ir suvaidino kalėdinį spektaklį, kurį parengti padėjo Kauno Tarpdiecezinės seminarijos II kurso klierikas A. Šiaučiūnas. Šventėje taip pat dalyvavo seminarijos II kurso klierikai, prof. A. Žygas, O. Kazlienė, Caritas darbuotojai.

Gruodžio 27 d. Kalėdų senelis aplankė Šančių parapijos dienos centro vaikus, kurių buvo susirinkę apie 200. Šančių klebonas V. Veprauskas linkėjo mažiesiems užaugti tikrais Dievo vaikais. Panašūs renginiai vyko ir kitose Kauno arkivyskupijos parapijose.

Gruodžio 24 d. Kauno arkivyskupijos Caritas iniciatyva Kauno vargšams buvo surengta Kūčių vakarienė, kurioje dalyvavo apie 120 žmonių. Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, pasveikinęs susirinkusius, pabrėžė, kad visi žmonės yra mylimi Dievo. Palinkėjęs visiems su giliu tikėjimu ir meile sekti Kristumi, ganytojas palaimino Kūčių stalą.

Kauno palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas iniciatyva per šv. Kalėdas buvo prisiminti parapijoje gyvenantys neįgalieji žmonės ir daugiavaikės šeimos. Per 20 parapijos Caritas savanorių aplankė namuose 130 labiausiai gyvenimo nuskriaustų žmonių ir 50 daugiavaikių šeimų. Sausio 5–7 d. vykusios akcijos "Labdara - labdarai" metu žmonių suaukotais drabužiais buvo paremta apie 300 socialiai remtinų asmenų bei daugiavaikių šeimų.

-jp-
 

Kaišiadorių vyskupijos interneto projektas

1997 m. gruodžio 30 d. Kaišiadorių kurijoje pristatyti vyskupijos internetiniai puslapiai. Renginyje dalyvavo vyskupas J. Matulaitis, generalvikaras J. Jonys, kancleris R. Rumšas ir kiti kunigai bei kurijos darbuotojai. Šiame vyskupijos veiklą praėjusiais metais vainikuojančiame darbe išsamiai supažindinama su vyskupija bei jos gyvenimu. Iš tikrųjų Kaišiadorių vyskupijos puslapį sudaro net 80 vadinamųjų internetinių puslapių. Kaišiadorių vyskupija šiuo metu internete siūlo daugiau informacijos negu kuri nors kita Lietuvos vyskupija. Puslapius sukūrė kun. V. Sabaliauskas.

Kaišiadorių vyskupijos internetiniame puslapyje galima susipažinti su vyskupu Juozapu Matulaičiu (biografija, pastoracinę veiklą atspindinčios nuotraukos, kalėdinis sveikinimo žodis), kurijos struktūra, vyskupijos istorija, rasti vyskupijos bei atskirų dekanatų žemėlapius. Visos vyskupijos parapijos turi atskirus puslapius, kuriuose pateikiama istorinių žinių apie bažnyčią ir parapiją. Internete galima rasti vyskupijos kunigų pavardes, vietoves, kuriose jie dirba. Atskiri puslapiai skirti Katechetikos centrui, vyskupijos Svečių namams, šv. Domininko pensionatui ir socialinių darbuotojų mokyklai. Kaišiadorių vyskupijos internetinių puslapių adresas: www.is.lt/kaisiadoriu.vyskupija.

-bg-
 

Jaunimo kūrybinė žiemos akademija Biržuose

1997 m. gruodžio 29 – 1998 m. sausio 1 d. Biržuose vyko Jaunimo kūrybinė žiemos akademija, kurią organizavo Panevėžio A. Lipniūno kultūros centras. Joje dalyvavo 14 – 18 metų jaunuoliai iš Panevėžio vyskupijos ir Vilniaus. Paskaitas, praktinius užsiėmimus bei vakarus vienijo kūrybos tema. Broliai Jerrard ir Tieri iš Belgijos kalbėjo apie asmeninį gyvenimo kelio kūrimą, pašaukimą. Pasak keramiko Nerijaus Dudėno iš Vilniaus, kūryba kyla iš įsiklausymo į save ir Kūrėją. Dvi viešnios psichologės iš Panevėžio analizavo kūrybą remdamosi psichologinėmis įžvalgomis. Baigminis kūrimo temos akcentas buvo kun. A. Dauknio ir kun. R. Makricko debatas apie Dievo kūrybą Šventajame Rašte bei paties Šventojo Rašto kūrimą, raidos tarpsnius, mokyklas. Sykiu kalbėta ir apie žmogui suteiktą kūrimo galią. Vakarų ir praktinių užsiėmimų metu stovyklautojai turėjo progą parodyti savo išmonę ir fantaziją. Naujųjų metų išvakarėse Biržų "Aušros" vidurinės mokyklos aktų salėje įvyko kūrybos vakaras.

-tb-
 

Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos charizminių grupių susitikimas

Gruodžio 28 d. Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos charizminių grupių nariai susirinko į tradicinį mėnesio susibūrimą, skirtą maldai, taip pat buvo aptarti metų rezultatai bei ateities planai. Parapijoje yra kelios jaunimo ir viena vyresnių žmonių maldos grupė. Susirenkama pirmąjį ir ketvirtąjį mėnesio sekmadienį. Ryšys tarp grupių palaikomas per lyderius, kurie yra ir parapijos jaunimo tarybos nariai. Svarstyta, kaip geriausiai pasirengti Šventosios Dvasios metams.

-dm-
 

Naujametinė šeimų stovykla Palangoje

Gruodžio 31 - sausio 4 d. Palangoje Vanagupės poilsio namuose vyko naujametinė šeimų stovykla "Šventoji Dvasia - šeimos globėja". Joje dalyvavo apie 250 suaugusių ir vaikų iš įvairių Lietuvos vietovių. Stovyklą organizavo Kretingos pranciškoniškoji jaunimo tarnyba, lėšomis parėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa. Pasak pranciškoniškojo jaunimo tarnybos prezidentės Rūtos Domarkaitės, Palangos stovykla norėta tęsti šeimų ugdymą ir bendravimą, jau dvejus metus iš eilės puoselėjamą panašiose vasaros stovyklose Pakutuvėnuose, įkvėpti šeimoms pasitikėjimo pradedant Šventosios Dvasios metus.

Stovyklos narių sielovada rūpinosi broliai pranciškonai, ypač kun. Gediminas Numgaudis OFM, pamokslus sakė kun. Astijus Kungys OFM ir provincijolas kun. Sigitas Benediktas Jurčys OFM, konferencijoms vadovavo kun. Vidas Karvelis SJ. Savo patirtimi apie šeimos gyvenimą dalijosi svečiai iš JAV Patricia ir Donald Turbitt. Paskaitų metu stovyklautojų vaikais rūpinosi pranciškonų jaunimas. Stovyklos metu vyko nuolatinė Švč. Sakramento adoracija.

-kl-
 

Žurnalas "Artuma" (buvęs "Caritas") minėjo 100-ojo numerio jubiliejų

Sausio 9 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre buvo švenčiamas žurnalo "Artuma" ( buvęs "Caritas") 100-ojo numerio jubiliejus, kurį surengė žurnalo redakcijos kolektyvas. Tai vienas iš pirmųjų katalikiškų žurnalų, pradėtas leisti 1989 metais s. A. Pajarskaitės iniciatyva. Pasveikinti savo kolegų atvyko gausus būrys spaudos darbuotojų, bendraminčių, "Artumos" bičiulių. Anot Lietuvos Caritas generalinio direktoriaus kun. R. Grigo, žurnalo "Caritas"leidėjai stengėsi puoselėti ir liudyti krikščioniško gyvenimo vertybes Evangelijos šviesoje, o šiandieninė "Artuma" tarnauja šeimai, išryškindama pačios šeimos vertybes. A. Pajarskaitė linkėjo redakcijai gilintis į šeimos problemas, gydytoja N. Liobikienė kvietė skleisti " gyvybės kultūrą" ir grožį, vysk. E. Bartulis pasidžiaugė žurnalo artumu Dievui ir žmonėms.

-jp-
 

Keliais žodžiais

Vilnius. Gruodžio 22 d. arkivyskupas J. A. Bačkis susitiko su Vilniaus kunigų seminarijos klierikais ir kartu su jais valgė Kūčių vakarienę. Gruodžio 23 d. Vilniaus arkivyskupas aplankė "Versmės" integruoto mokymo mokyklą, vakare valgė Kūčių vakarienę "Betanijos" valgykloje su vargšais.

Gruodžio 29 d. Dramos teatre Vilniaus Caritas iniciatyva į spektaklį ir kalėdinę eglutę rinkosi neturtingų ir asocialių šeimų vaikai.

Zarasai. Gruodžio 25 d. Zarasų bažnyčioje giedojo jungtinis Sumos ir Canticum choras. Dekano kun. Vytauto Kapočiaus sukviestų į bažnyčią vaikų veidai nušvito, kai kartu su dekanu bažnyčioje pasirodė net penki Kalėdų seneliai. Po šv. Mišių giedojo "Ąžuolo" gimnazijos jaunučių, P. Širvio vidurinės mokyklos berniukų chorai.

Gruodžio 25 d. Zarasų dekaną kun. Vytautą Kapočių 55-ojo gimtadienio proga pasveikino Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, Zarasų dekanato kunigai, "Ąžuolo" gimnazijos ir P. Širvio vidurinės mokyklos bendruomenės atstovai, parapijiečiai.

-an-

Kaunas. Gruodžio 26 d. Marijonų vienuolyno patalpose Kaune vyko LKMA ir Lietuvių katalikų kultūros centro renginys. Pranešimą "Lietuvos mokslo vystymosi problemos europiniame kontekste" skaitė dr. A. Raškinis.

Marijampolė. Sausio 3 d. kartu su kitomis lietuvių grupėmis iš Taize susitikimo Vienoje grįžo marijampoliečiai. Šiais metais iš Marijampolės į Taize susitikimą vyko viena 45 žmonių grupė, kuriai vadovavo kun. Paulius Chudzik. Ją sudarė daugiausia moksleiviai ir studentai, kurie susitikimo metu aktyviai įsitraukė į tylos, darbo ir parapijos veiklos grupes. Grįžus Taize susitikimus numatoma tęsti kiekvieną mėnesio paskutinį sekmadienį ir ruoštis vasaros kelionei į Prancūziją pas Taize bendruomenės brolius. Į šią kelionę numatoma paimti keletą vaikų iš vaikų namų.

-jkad-

Marijampolė. Sausio 11 d. Marijampolės dramos teatre ketvirtą kartą vyko moksleivių kalėdinis kūrybos koncertas, kurio iniciatorės sesuo Dalia Vičkačkaitė ir 6 vidurinės mokyklos mokyklos muzikos mokytoja Danutė Klevienė. Koncerte dalyvavo apie 300 įvairių Marijampolės mokyklų moksleivių, Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC, Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas Kęstutis Brilius MIC, daug klierikų, mokinių tėvų. Prieš koncertą klebonas K. Brilius pažymėjo, kad yra trys kultūros rūšys: gatvės, pop ir aukštoji kultūra, pagrįsta dvasinėmis vertybėmis. Jis linkėjo mokytojams ir moksleiviams skleisti dvasingą, iš religijos ir tikėjimo šaltinių kylančią kultūrą.

-jkad-

Domeikava. Sukurti Lapių, Domeikavos parapijos ir Pro vita puslapiai. Interneto vartotojai kviečiami apsilankyti adresu: http://puni.osf.lt/sacrobis. El. paštas: sacrobis @ pub.osf.lt.