Vilkaviškio vyskupijoje veikiančių moterų vienuolijų atstovės susitiko su vyskupu J. Žemaičiu MIC
 

Sausio 11 d. Vilkaviškio vyskupijos kurijoje įvyko visų šioje vyskupijoje veikiančių moterų vienuolijų atstovių susitikimas, kuriame dalyvavo Eucharistinio Jėzaus, Šventosios Šeimos, Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaičių, Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų, Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos kongregacijų ir Gailestingosios Motinos Tarnaičių pasauliečių instituto atstovės.

Vienuolijoms prisistačius, Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC apžvelgė esamą padėtį. Vilkaviškio vyskupijoje gyvena ir dirba aštuonių kongregacijų ir Gailestingumo Motinos pasauliečių instituto seserys, iš viso per 80. Pusė jų – garbingo amžiaus, vyresnės kaip 70 metų, tarp jų nemažai ligonių, neįgalių. Tačiau, anot ganytojo, būtent jos yra vyskupijos ir visos Bažnyčios turtas. Jų maldos, tyli auka yra ta nuostabi jėga, kuri keičia žemės veidą. Tai tarsi stiprus užnugaris toms, kurios darbuojasi tiesiogiai, neša visą dienos ir kaitros naštą (plg. Mt 20, 12). "Todėl prašau apsupti jas visokeriopa globa ir rūpesčiu", – sakė vyskupas J. Žemaitis pritardamas Vargdienių seserų minčiai įsteigti seserų slaugos namus.

Po to vyskupas apžvelgė seserų, kurios darbuojasi "pirmose linijose", veiklą. Daugiausia jų dirba tikybos mokytojomis, senelių globos įstaigose, su šeimomis, asocialių šeimų vaikais, jaunimu. Tai labai svarbios darbo sritys, atitinkančios ir kongregacijų tikslus, ir vyskupijos poreikius. Vyskupijoje, pasak ganytojo, yra 440 tūkstančių gyventojų, o dirbančių seserų – tik apie 40. Taigi vienai seseriai tektų maždaug 11 tūkstančių pasauliečių. Toks santykis rodo, kaip svarbu susirasti daugiau talkininkų tarp pasauliečių. Seserys galėtų tapti aktyvesnių pasauliečių dvasinėmis vadovėmis ir sutelkti juos konkrečiai veiklai kurioje nors srityje. "Esu įsitikinęs, kad mūsų seserys yra pakankamai dvasiškai subrendusios, turi rimtus vidinio gyvenimo pagrindus, didesnę ar mažesnę patirtį kurioje nors srityje. Jos gali tapti puikiomis pasauliečių dvasinėmis vadovėmis", – sakė vyskupas.

Vyskupas J. Žemaitis MIC taip pat supažindino su svarbiausiomis veiklos kryptimis. Kaip darbo su šeimomis pavyzdį jis paminėjo Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo parapijoje sėkmingai besidarbuojančius "Marijos legiono" narius, taip pat Caritas darbuotojus, globojančius senelius, vargšus, daugiavaikes šeimas. Anot ganytojo, seserys galėtų rengti Caritas nariams dvasinius susitelkimus, rekolekcijas, orientuoti juos į gilesnį dvasinį gyvenimą, mokyti, kaip įveikti žmogiškas silpnybes ir pan. Trečias labai svarbus veiklos baras – darbas su vaikais ir jaunimu. Beveik visose vyskupijos mokyklose tikybą dėsto per 400 tikybos mokytojų, iš jų 13 seserų. Pasak vyskupo, katechetai atlieka didžiulį darbą sėdami gerąją sėklą vaikų širdyse. Tačiau, kad pasėtas tikėjimo grūdas suleistų šaknis, vaikus ir jaunimą reikia nuolat mokyti krikščioniškai gyventi, savo mintis, žodžius ir darbus derinti su Kristaus mokslu. Viena iš tokių krikščioniškojo gyvenimo mokyklų yra katalikiškos vaikų ir jaunimo organizacijos: skautai, ateitininkai, charizminio pobūdžio maldos grupės. Vyskupas taip pat pabrėžė, kad užklasine veikla labai suinteresuoti ir mokyklų, ir švietimo skyrių, ir Švietimo ministerijos vadovai, kadangi dorinė jaunimo būklė kelia nerimą respublikos mastu.

Kalbėdamas apie galimybę seserims gyventi po vienu stogu, vyskupas J. Žemaitis MIC pabrėžė, kad atkurti bendruomeninį gyvenimą trukdo ne materialinės priežastys, bet labiau sunkiai įveikiamas psichologinis barjeras, susidaręs per penkiasdešimt persekiojimo metų. Ganytojas kvietė elgtis išmintingai, netaikyti prievartos, neatsakyti savo meilės bei globos toms seserims, kurios dėl vienokių ar kitokių priežasčių nenorėtų gyventi kartu.

Nutarta vasario 1-ąją surengti vyskupijos Pašaukimų dieną, kurios metu būtų meldžiamasi už pašaukimus į dvasinį luomą, organizuojami susitikimai su jaunimu ir jų tėvais, aiškinama kunigiškojo ir vienuolinio gyvenimo prasmė bei paskirtis. Per vasario mėnesį seserys, susitarusios su parapijų klebonais, numato apsilankyti didesnėse parapijose, kuriose nėra nuolat gyvenančių bei dirbančių seserų vienuolių, organizuoti susitikimus. Aptartos galimybės organizuoti vyskupijoje seminarus asmenims, norintiems dirbti vaikų ir jaunimo organizacijų vadovais mokyklose.

-vm-